Az időperiódusok és uralkodóik

Villányi Miklós:

Az asztrológiai világszemlélet

Az ősi babiloni, káldeus hagyomány a bolygók uralma szerint vette figyelembe a „történelmi” korszakokat, vagyis a világkorszakokat, éveket, hónapokat, napokat és órákat. Minden esetben más és más szabály szerint határozva meg az adott periódus uralkodó planétáját.

Az időperiódusok:

1 világév = 25 920 évvel

1 világhónap = 2 160 évvel

1 világnap = 72 évvel

Ha a periódusok tartamának a számjegyeit összeadjuk, és egy számmá redukáljuk, a következő eredményt kapjuk: 2+5+9+2+0 = 18 = 1+8 = 9, ez a világév egyjegyű száma; 2+1+6+0 = 9, ez a világhónap egyjegyű száma; és 7+2 = 9, ez a világnap egyjegyű száma. Látható, hogy az eredmény minden esetben a numerológia által is szent vagy különleges számként tisztelt 9-es számot adja ki.

Ha a világhónapot tovább bontjuk, kapunk egy 36 éves nappali, és egy 36 éves éjjeli periódust (3+6 = 9 szintén); ezeken a 36 éves periódusokon belül minden egyes évnekhónapnaknapnak, és az egyes napokon belül pedig, a nappali és éjjeli planetáris óráknak is külön megvannak ebben a rendszerben a maga planéta urai. A világhónapok (világkorszakok) vizsgálatánál a periódus uralkodó bolygója az az égitest, amelyik az adott zodiákus jegyet uralja. De: az adott cikluson belül, mindig figyelembe kell venni az uralkodó bolygó jegyével szemközti jegyet is; így szemlélve egy 7-es ciklust kapunk, amelyben az első jegy-polaritástól elindulva végighaladunk a jegyek sorrendjén és visszajutunk a kiinduló polaritásunkhoz, csak ellenkező előjel-lel. Ha leírjuk a sorrendet, mindjárt érthetőbbé válik az egész:

Precessziós világhónapok (világkorszakok):

(7-es ciklus periódus)

Látható tehát, hogy a kezdeti Oroszlán/Vízöntő világkorszak-tól, napjainkra visszajutottunk – mintegy 26 000 év múltán, az ellenkező előjelű Vízöntő/Oroszlán világkorszakhoz, mialatt a precessziós pont végigvándorolt a zodiákus jegyek polaritásain. A Precesziós mozgás abból adódik, hogy a Föld tengelye 23°27’-nyire elhajlik a Nap pályasíkjától, az ekliptikától. Ezért a tavaszi napéjegyenlőség pontja, a Kos 0 fok, a zodiákus jegyek sorrendjével ellentétes irányban végigjárja az ekliptikát, mintegy 25 920 év alatt; vagyis, ha megfigyelhetnénk, akkor a Nap háttere mögött, a tavaszi napéjegyenlőség napjain szép lassan végigvonulni látszik a csillagos égbolt háttere.

    A precessziós világkorszakok rövid leírása: az első két periódus olyan távoli, az írott történelem előtti időkben gyökerezik, hogy számunkra szinte csak az analógiák törvénye nyújt betekintést ezen időszakokba. (A korszakok datálásában sok hagyomány és a különböző szakértők véleménye eltér, ezért a precessziós korszakok dátumait csak tájékoztató jelleggel írtam le. A különböző szakirodalmakban ezektől eltérő adatok is olvashatók.)

OROSZLÁN/VÍZÖNTŐ precessziós korszak:

(i.e. 10 700-i.e. 8450-ig) Ura: Nap/Szaturnusz

Az emberiség közös kultúr kincsében sok mítosz és legenda kering az Aranykor-ról, arról az állapotról, amelyben az embernek nem kellett fáradoznia; volt mit ennie, a világot igazságos (Oroszlán) királyok (Nap) igazgatták, egy megfelelő társadalmi rend (Vízöntő/Szaturnusz) keretei között. A mítoszok tanúsága szerint az emberek az Aranykorban Kronoszfőisten uralma alatt éltek (Kronosz = Szaturnusz); többek között a Görög-Római hagyomány így ír erről: „Első lett az aranykor, mely becsületben, erényben önként élt, bírák s törvények kényszere nélkül. Félelem és megtorlás nem volt, nem fenyegettek érctáblák, s nem várt szepegő sokaság könyörögve ítéletre…Mély árokkal a városokat most még nem övezték; nem volt hosszú trombita, hajlott kürt, sisak és kard, gondtalan élvezték a népek a béke nyugalmát, s úgy, hogy nem volt szükségük hozzá katonákra… Munkálatlan, anélkül, hogy kapa vágta, ekék föltépték volna, magától termett minden a földben… Meg nem szűnt a tavasz, s a zefírek lenge fuvalmán lágyan ringtak a mag nélkül-kelt gyönge virágok.”

RÁK/BAK precessziós korszak:

(i.e. 8540-i.e. 6380.ig) Ura: Hold/Szaturnusz

A Rák jegy analógiában áll a családdal, otthonnal, anyasággal és a szülőfölddel. A férfias Oroszlán/Vízöntő periódus után –mert hiszen mindkét jegy pozitív, kifelé irányuló energiával bír – a Hold kultusza, az Anyaistennő időszaka, a matriarchátus kora köszöntött be. Megjelenik a termékenységi kultusz, a föld tisztelete, és a hangsúlyozott nőiség ábrázolása –mint például a millendorfi vénusz szobrocskája. Valószínűleg ekkor alakul ki a családi struktúra és a vérségi kötelékek anyai ágon való nyilvántartása is. A korszak polaritását adó Bak/Szaturnusz jelleg most sokkal keményebb és szigorúbb volt, mint az előző korszak Vízöntő/Szaturnusz hatása. A férfi nem háttérbe szorulása miatt a precessziós korszak után következő ellenválasz, a patriarchátus korszaka olyan erős volt, hogy egészen napjainkig kellett a nőknek harcolniuk ellene, és több világkorszak alatt megőrizte vezető befolyását.

IKREK/NYILAS precessziós korszak:

(i.e. 6380-i.e. 4220-ig) Ura: Merkúr/Jupiter

Itt már belépünk az írott történelem korszakába, ami nem meglepő, hiszen a Merkúr a kommunikáció, a beszéd és az írás ura az asztrológiai analógia rendszerben. Ekkor jelennek meg a különböző ABC-k, az ékírás, rovásírás stb. A Sumervárosállamokból fennmaradt emlékek között sok kereskedelmi feljegyzést találtak (Merkúr). Az előző korszak elhozta a családok révén a társadalmi egység legkisebb elemét, most a letelepülés által kialakultak a nagyobb egységek. A nomád életmód mellett megindult a városiasodás. Megjelenik a kereskedelem, az árucsere; az első technikai vívmányok, mint a kerék, amely nagyban megkönnyítette a közlekedést, és szállítást (Merkúr). Az opponens jegy hatása a vallás és vallásosság révén adja meg a korszak hátterét. Mezopotámiában kialakulnak a papi templomgazdaságok (oikoszok), ahol is a város (tkp. A világ) vezetése az ún. Pap-Királyok (Nyilas/Jupiter) kezében van. A sumérok egyébként már egy rendszerezett és leírt vallási és mitológiai hagyatékot örökítenek az utókorra. Ebben a korszakban háziasítja meg az ember a lovat (Nyilas), és ekkor keletkeznek nagy valószínűséggel a világ több pontján is lejegyzett ikermítoszok. Innentől ismerjük a precessziós korszakok átmeneteiben kialakult mítoszokat és történeteket is. Az IKREK korszakából a BIKA korszakába a Gilgames eposz egyes epizódjai vezetnek át: pl.: Gilgames azon törekvése, hogy megszerezze a hallhatatlanság füvét (fű = BIKA analógia/ hallhatatlanság = SKORPIÓ analógia).

BIKA/SKORPIÓ precessziós korszak:

(i.e. 4220-i.e. 2160-ig) Ura: Vénusz/Mars

A mozgékony, változó IKREK korszak után, a szilárd minőségű BIKA korszaka következik a sorban. Ez a jel magával hozta a civilizáció – földművelés és letelepedés (Bika) –megszilárdulását. A korszak legkiemelkedőbb képviselője Egyiptom, a Nílus ajándéka. A Bika jel képviseli a földet, míg a Skorpió a vizet, s ebből adódik, hogy a korszakban a folyamvölgyi civilizációk virágzásnak indulnak. A ciklus ura a Vénusz, ami a művészetek terén elhozza a civilizált környezet dekoratív megnyilvánulásait. A szobrok és épületek gyönyörű színekben pompáznak a korban, és az írásban is megjelenik a rajzolt jel, a hyeroglipha.

   A korszak szent állata a bika – Ápisz bika kultusz Egyiptomban, knosszoszi bika-kultusz, a Káldeusok szárnyas bikái mind ezt jelzik – az egyiptomi szent bikának egyébként viselnie kellett a szilárd kereszt jegyeinek az analóg jeleit: homlokán egy fehér háromszöget (Vízöntő), a hátán a Sas jelét (Skorpió), a szájában pedig egy skarabeust (Oroszlán). A Bika a termékenység jele, Krisna, ennek a korszaknak az avatarja tehénpásztorként jelenik meg a világban. Ebben a korszakban egyesítik alsó- és felső Egyiptomot, amely az előző Ikrek korszakban jött létre. Az opponens jegy-polaritás, a Skorpió hatására pedig, megjelenik a túlvilággal, a halottak országával való törődés és a temetkezési kultusz. A szilárd jegy páros hatására megjelennek a stabil, kőből épült sírépítmények és a balzsamozási technikák lényegévé válik, hogy a halott testét konzerváljáktartósítsák az utókor számára. A BIKA/SKORPIÓ tengely az ún. BIRTOKLÁSI TENGELY, ezért kialakul a szokás, hogy a halott a túlvilágra is magával viszi az e világi tárgyait, szolgálóit egyaránt. A Bika precessziós korszakából az átmenetet a Zsidók Egyiptomból való kivonulása jelenti; a sivatagi vándorlás ideje alatt a nép még visszaesik az aranyborjú (Bika korszak szimbóluma) imádatának a bűnébe.   

KOS/MÉRLEG precessziós korszak:

(i.e. 2160-i.sz. 1-ig) Ura: Mars/Vénusz

Az előző kor Vénuszi megnyilvánulásait, most a harcias Mars időszaka követi a történelem színpadán. A Mars a háborúistene, a bolygó ezért a viszálykodás, a tűz és a vér analógiáit hordozza magában, és valóban: ebben a korszakban zajlanak le a Földközi-tenger nagy háborúi, a trójai háború, a Görög-Perzsa háborúk és a római birodalom hódító háborúi. Olyan hősők (Mars) tűnnek fel, mint HektorAkhilleuszAeneasz és mások, irodalmi és történelmi alakok egyaránt, akik a KOS jegyének megfelelően bátor és hősies katonák. Nagy Sándor és a római Császárok egyaránt a korszak analógiáiba tartozó jelenségeket hordoznak, személyes hatalomuralkodás, és háborúskodás. A vallásosság is átalakul. A többistenhit mellett megjelenik a monoteizmus, az egyistenhit, amely az istenképet individuális tartalommal, (Kos, mint Mundán 1. ház) ruházza fel. Mózesnek a négybetűs Tetragrammaton így mutatkozik be: „Vagyok, aki vagyok!”– ez tipikusan KOS analóg kijelentés. Ráadásul egy égő csipkebokorban (Mars) jelenik meg, és a választott népet is többek között lángoszlop (Mars) képében kíséri a sivatagban. A korszakban a tűzimádás más népeknél is megjelenik: Agni kultusza, Perzsiai tűzimádat, vagy a zsidóság égő áldozatai mind ezt mutatják. Az egyiptomi mintára átvett zsidó körülmetélésnél is több Marsikus analógiát figyelhetünk meg: a Mars megjelenik, mint kés, amely vasból készül, és mint orvosi beavatkozás, ami vérzéssel jár. Mithrasz, Perzsia napistene, aki eddig a „Szent Bika” volt, most Bikaölő Istenséggé válik. Az egyiptomi ábrázolásokon is lassan eltűnik a bika fej és megjelennek a kos fejű szobrok a templomok előtereiben. A szemközti MÉRLEG jegy analógiái a római jogban (Justitia Mérlege!), és a törvényekbentörvénykezésben jelennek meg. Mózes, aki a korszak avatarjaZoroaszterrel és Mánival együtt, magától az Úrtól kapja meg a törvénytáblákat. Róma pedig a fegyvereivel (Mars), és a háborúival teremti meg a Pax Romanát(Vénusz/Mérleg).

HALAK/SZŰZ precessziós korszak:

(i.sz. 1-i.sz. 2160-ig) Ura: Jupiter/Merkúr (Neptun)

A Mars bolygó által fémjelzett korszak helyébe, nagyjából az időszámításunk kezdetétől a HALAK Jupiteri, (neptuni) korszaka lépett. Ebben a korszakban alakulnak ki a nagy világvallások (Jupiter a Nyilas ura is!), elsősorban a kereszténység, amelynek központi alakja Krisztus, a korszak avatarja, rögtön a korszak kezdetén megjelenik a fizikai világban. A lélekhalász, apostolait is jobbára halászokból és egyszerű emberekből toborozza, és az őskeresztények is a hal jelével azonosítják be egymást az üldöztetések ideje alatt. A HALAK jegy transzcendens, önmagát feláldozó jellege jut kifejezésre Krisztus kereszthalálában és a feltámadásában, valamint az egyetemes szeretet kinyilvánításában: „Szeresd felebarátodat úgy, mint tenmagadat!” A misztika és a spiritualizmus (Neptun) szintén megjelenik az egyház keretein belül, bár ezt nem mindig kíséri kitörő öröm az egyházi vezetés részéről. Az opponens SZŰZ jegy hatását, az: imádkozzál (Halak) és dolgozzál (Szűz) filozófiai polaritás fejezi ki a legjobban, amit a szerzetesek, a kolostorok –Halak, mint mundán 12. ház – falain belül próbálnak érvényre juttatni. A tudást (Merkúr/Szűz) a papság (Jupiter) őrzi (Halak ismét, mint mundán 12. ház, az elzártság fogalmaként), és a jegy polaritás változó minőségének megfelelően sokat vitatkoznak a vallás kérdéseiről. A dogmatika csak lassan alakul ki, és szilárdul meg.

Krisztus isteni és emberi mivolta körül évszázadokig folyik a hitvita. Kialakul a skolasztikus filozófia, ahol a tekintélyelv(Jupiter) perdöntő fontosságúvá válik.

VÍZÖNTŐ/OROSZLÁN precessziós korszak:

(i.sz. 2160-tól) Ura: Uránusz/Szaturnusz/Nap

A precessziós korok dátumozását körülölelő bizonytalanság a vízöntő korszak kezdésének az időpontja körül is alapos zavart kelt. Egyes szerzők szerint a korszak a Nagy Francia Forradalommal vette kezdetét, vagy az Uránusz bolygó azt követő uralmi jegybe lépésétől; vannak, akik az 50-es évekre teszik a kezdetét, mások 2160 utánra. A lényegen azonban mindez semmit sem változtat. Már most is erőteljesen lehet érezni az uránuszi korszak sok analógiáját: a Nap rangvesztett a vízöntőben, ezért az uralkodók, és hatalmasok nem sok jót várhatnak e kortól; a „Mindenki lehet híres, legalább 15 percre!” – szlogen tipikusan vízöntős karakterű. Az Uránusz/Szaturnusz párosnak köszönhetően a tudomány és technika soha nem látott fejlődésnek indult, különösképpen a sugárzási elven működő technika, (mikrohullám) elsősorban a kommunikáció terén (Vízöntő = levegős jegy), lásd: mobiltelefonok stb.

    Mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, hogy az egyes jegyekhez a társadalmi, szociális életformák terén milyen analógiák állíthatók fel:

Zodiákus jegySzociális életforma
KosVadász és nomád népek, harcos népek, katonai ditatúra, önkényuralom, lovagság. Mottó: az erősebb diktál.
BikaLetelepedés, védővárak kiépítése, agrárnépek, parasztság, falu-
közösség, az első demokratikus kezdeményezések.
IkrekKereskedő-kultúrák, városalapítás közlekedési szempontból a legkedvezőbb helyen, a közvetlen környezet feltérképezése.
RákCsaládi kötelékek, matriarchális vonások, természetközeli életforma; ha nem matriarchális, akkor demokratikus v. Kaotikus.
OroszlánPatriarchális társadalom, királyság, császárság, terjeszkedő köz-
ponti hatalom, adóztatás, arisztokrácia.
SzűzHivatalnokállam, bürokrácia és biztonságra törekvés, szabályozott életforma, demokratizálódás, a hatalom hátterében állók.
MérlegLiberális pártállam, „kultúrállam”, diplomácia és ravaszság helyettesíti az erőt, semlegességre törekvés, kirakat politika.
SkorpióAnarchista létforma, titkosszolgálatok által támogatott hatalom, önkényuralom, ellenterror, vallási, fanatikus társ. berendezkedés
NyilasImperializmus, gyarmatbirodalmak, konföderáció, világkereskedelem, ipari állam, felekezeti társadalmi rendszer.
BakJogállam, osztály- vagy kaszttársadalom, szigorú hierarchia
VízöntőForradalmi időszak, nincs erős vezetés, computer-társadalom
HalakKívülállókból, a társ. peremén elhelyezkedőkből csoportokból álló társadalom, nomád életformájú népek (pl. cigányság), természet-
közeli életforma, anarchista, vallási csoportok, ashramok.

A 36 éves periódusok:

    A precessziós világév – vagy más néven Platoni világév, 25 920 év – világhónapjai, amelyek 2160 esztendőt tesznek ki, a rövidebb korszakok hátteréül szolgálnak. A világnap, amelynek a hossza 72 esztendő (2160:30=72), két 36 éves periódusra osztható fel, ami tulajdonképpen egy éjjeli és egy nappali félciklust tesz ki. A Káldeus hagyományok szerint, ezen ciklusok a hét ősbolygó meghatározott sorrendjében követik egymást. A káldeusi bolygó sorrend a következő: NapVénuszMerkúrHoldSzaturnuszJupiterMars. Ha összeszámoljuk ennek a hetes ciklusnak az éveit, 36×7=252 év, akkor felfigyelhetünk arra, hogy ez az időtartam megközelítőleg annyi, mint amennyi idő alatt a Pluto körbejárja az ekliptikát (Kb. 248 év). Ezért most a legutolsó 7-es nagyciklust fogjuk dióhéjban áttekinteni, 1765-től (ez volt a Nap 36 éves periódusa), egészen 2016-ig (a Mars záró 36 éves periódusáig), ami azért is kiemelkedő időszak, mert ekkor kerültek be a transzcendens bolygók analógiáikkal a fizikai és mentális világunkba.

A káldeusi sorrend szerinti legutolsó 7-es nagyciklus:

1765-1800-ig a Nap 36 éves periódusa

1801-1836-ig a Vénusz 36 éves periódusa

1837-1872-ig a Merkúr 36 éves periódusa

1873-1908-ig a Hold 36 éves periódusa

1909-1944-ig a Szaturnusz 36 éves periódusa

1945-1980-ig a Jupiter 36 éves periódusa

1981-2016-ig a Mars 36 éves periódusa

1765-1800-ig a Nap 36 éves periódusa:

Ez a korszak az abszolutizmus időszaka Európában, a Nap a klasszikus asztrológiában a főrangú személyeketjelenítette meg, királyokat, főhercegeket stb. így nem csoda, hogy a Nap 36 éves periódusa a főrangú uralkodókról szól. Olyan nevek fémjelzik ezt az időszakot, mint a porosz II. Frigyes (uralk.: 1740-1786), Mária Terézia (1740-1780), II. József, a kalapos király (1780-1790), vagy az orosz II. Katalin cárnő (1762-1796). A periódus tehát róluk szól, de az eljövendő Vízöntő korszak hátterében már gyülekeznek a viharfellegek is. Ekkor jelenik meg a felvilágosult abszolutizmus intézménye, amelyben az abszolút hatalmat gyakorló uralkodó reformokat (Vízöntő és Uránusz) kíván bevezetni, megváltoztatva ezzel alattvalói életvitelét és sorsát. De a Nap a Vízöntőben rangvesztett (Exilium), ezért az évszázados uralkodói hatalom már nem húzhatta sokáig. A periódus végére belépett az Uránusz (1781-ben fedezik föl), és elhozta a Nagy Francia Forradalmat, amely végképp megfosztotta az uralkodók tekintélyét (Nap = tekintély), amelyet már Voltaire tolla is megnyírbált, mondván, hogy: „A nevetés öl!” II. József példája is jól mutatja a korszak konfliktusát: ő, a kalapos király – aki már nem koronáztatja meg magát a Magyar Szent Koronával, hogy ne kössék a magyarországi nemesi előírások, vagyis szabad keze legyen a döntései meghozatalában – hiába hoz erőszakkal reformokat, a halálos ágyán ezek java részét visszavonatják vele.

1801-1836-ig a Vénusz 36 éves periódusa:

A Vénusz már eltávolít minket a történelmi, politikai eseményektől egy kissé, és egy másik területre irányítja a figyelmet, a művészet területére (hiszen ez a bolygó egyik fő analógiája). Ebben a periódusban teljesedik ki a Romantika stílusirányzata, amelyről Stendhal így ír: „A romanticizmus annak művészete, hogy a népeknek olyan irodalmi műveket adjunk, amelyek szokásaik és hiedelmeik mai állapotában a lehető legtöbb élvezetet tudják nyújtani nekik. A klasszicizmus ezzel szemben olyan irodalmat ad nekik, mely a lehető legtöbb gyönyörűséget nyújtotta dédapáiknak.”(1823-1825)

    A romantika kifejezést, mint művészetelméleti fogalmat Friedrich Schlegel használta először 1798-ban. A romantika minden művészeti ágat s a hétköznapi életet is átható koráramlat, a legnagyobb erővel azonban az irodalomban, a festészetben és a zenében van jelen. A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” eszméi nemcsak a polgárságot teszik a társadalom teljes jogú tagjává, hanem felszabadítják (Vízöntő) a személyiséget is, ezért az individuum nagykorúsítása a romantikában az egyéniség kultuszával jár együtt.

Az egyéniség sajátszerűségének különösen tiszta kifejezője a művész (Vénusz), aki az ihlet hatása alatt az általános (addig klasszicista) szabályokat félretolva (a Vízöntő elutasítja a régit, és az újat keresi; az újra törekszik) alkotja meg a művét. Eközben a művészi képzelet szabadon szárnyalhat, neki tetsző világokat teremtve. Az egyéniséget felfokozottan fejezi ki a zseni – a Vízöntő analógiájába a feltalálók, újítók, reformerek és a „zsenik” egyaránt bele tartoznak; a Merkúr/Uránusz bolygópáros pedig az egész idegrendszerért felelős: az őrültet és a zsenit csak egy hajszál választja elkülönben is – akinek szinte minden a szabadságában áll. Az egyéniséggel együtt felértékelődik az eredetiség is; e szempontból különösen fontos a népköltészet, és általában a népi kultúra felfedezése, mintának tekintése (Vénusz, a Bikának, mint mundán 2. háznak az ura; a Bika pedig = az eredeti, természetes dolgokkal, a vidékkel, a parasztgazdasággal stb.) A romantikus művészek jelentős része kifejezetten harcos, forradalmár típus, elkötelezett (Szaturnusz, mint a Vízöntő hagyományos ura = kötelességtudat), mind a közéletben (Vízöntő, mint mundán 11. ház = a társadalmi, közéleti szerepléssel), mind alkotásaiban. Sokan közülük szemben is állnak a létező társadalmi formákkal, vagy magával a társadalommal: ByronShelley vagy Puskin.

    Végezetül: 1814-ben Bécsben ülnek össze a Napóleont legyőző hatalmak kép-viselői, azzal a céllal, hogy visszaállítsák a született koronás fők uralmát Európában. Itt alakul meg a „Szent Szövetség Európája.” A Vénusz, mint a Mérleg jegy ura kap ebben szerepet, mert egyrészt, a Mérleg, mint mundán 7. ház, analógiában van a szövetségekkel, szövetségkötésekkel; másrészt: Ausztria a mundán asztrológia szerint a Mérleg alá van besorolva: „Te csak házasodj, boldog Ausztria, mások hadakozzanak!” 1830-ban lép a nyilvánosság elé Széchenyi István Hitel című munkájával, merész, újító gondolatokat és reformokat hirdetve (Vízöntő), melyeknek a lényege, hogy a mezőgazdaság kapitalista átalakításához pénzre (Vénusz), hitelre van szükség. A kérdés azért volt égető, mert még a nagy vagyonnal rendelkező birtokosoktól is megtagadták a bankok a hitelt, mert a nemesi birtokot sem eladni, sem elzálogosítani nem lehetett. (Vénusz, mint a Bika – mundán 2. ház –ura mutatja a bankokat, a bennük dolgozókat és a pénzügyeket általában.)

1837-1872-ig a Merkúr 36 éves periódusa:

Ebben a periódusban lendül be igazán az ún. Ipari forradalom, amely megváltoztatja a munkahelyek (Szűz, mint mundán 6. ház), a kereskedelem és a közlekedés addigi rendszerét. A kézműipart néhány évtized alatt a gyárakban folyó tömegtermelés váltja fel. A gépek, és a gőz átalakítja a munkahelyeket, ez pedig új üzemformát eredményez: a gyárat. A közlekedés forradalma pedig lehetővé teszi a nyersanyagok, kész árúk és a munkaerő gyors és olcsó szállítását. A Vízöntőben uralkodó Uránusz, mint a Merkúr felsőbb oktávja a mindenkori korszak legmodernebb eszközeit jelöli, ebben az esetben a vasutat; mára már a vasútnál korszerűbb technikát jelöli, a repülést és űrrepülést. 1825-ben pöfögött végig Stockton és Darlington között első ízben Stephenson gőzmozdonya. Természetesen ennek a nagymérvű átalakulásnak is meg voltak az árnyoldalai.

Ekkor alakulnak meg az első munkásszervezetek és szakszervezetek is (Vízöntő, mint mundán 11. ház = társadalmi szervezetek, protektorok, támogatók). Az 1836-ban Charter után Chartizmusnak nevezett tömegmozgalom Angliában, kihasználva a viszonylagos szólás és sajtószabadságot (Vízöntő/Merkúr) nagy propaganda hadjáratot indít az Észak Csillaga című Chartista újsággal (Merkúr). Ez a lap 60 000-es példányszámával Európa legnagyobb lapja volt akkoriban (a Merkúr, mint az Ikrek ura = kommunikáció; és mint a Szűz ura = munkahelyek, munkakörülmények is érezteti a hatásait). E mellett az 1848-49-es eseményekben, hazánkban a toll emberei (Merkúr) is jelentősen kiveszik a részüket, lásd: Petőfi: Nemzeti Dal. Erre a periódusra esik a Neptun felfedezése is (1846), ami kézzelfoghatóan behozta a történelembe a szocialista eszméket, nem véletlen, hogy az utópisztikus szocializmus (Neptun) elnevezésben, már a kezdetek kezdetén benne van az utópiára, a megalkothatatlan mintaállamra való utalás. A ködös, messianisztikus (Neptun/Halak) elképzelések pedig végigkísérik a szocializmus, és kommunizmus egész pályafutását.

1873-1908-ig a Hold 36 éves periódusa:

A Hold a népet, a tömegeket jeleníti meg a mundán asztrológiában. Így az egyszerű embereket hozza előtérbe ebben a periódusban. Az egyik fontos hatás, ami a tömegek számára meghatározó, az 1873-ban kirobbanó világgazdasági-válság, ez családok millióinak az életét befolyásolta az adott időszakban; a másik hatás pedig, az a gyarmatosító politika, amely most a nagy múltú (Rák, mint mundán 4. ház = család, hagyomány, eredet, származás, múlt), sűrűn lakott (Hold) birodalmakat teszi meg célpontjává, így: Kínát vagy a meggyengült Török birodalmat (gondoljunk a Török félholdra!). Hazánkban a kiegyezés, 1867 után, most alakul ki a dualista (két központú) Alkotmányos Monarchia, amelynek a keretein belül Eötvös József nevéhez fűződik a kötelező (Vízöntő/Szaturnusz) nép (Hold) oktatás intézményének a bevezetése. Azonban az életforma változása jelzi a korszak tendenciáit, ami a tömegeket illeti. Az ipari forradalommal ugyanis megindul a városiasodás, az urbanizáció, ami a lakó, öltözködési és táplálkozási szokásokat alaposan átformálja. Kiépülnek a közművek és beindul a tömegközlekedés (Hold/Vízöntő), 1887-ben indítják el az első pesti villamost. A Hold, mint a lélek bolygója szintén megmutatkozik a korszakban, így nem csoda, hogy a pszichológia, mint tudomány a XIX. Század végén jelenik meg. A pszichológia atyjának nevezett Wilhelm Wundt 1879.-ben Lipcsében hozza létre az első pszichológiai laboratóriumot.

1909-1944-ig a Szaturnusz 36 éves periódusa:

Sajnos a Szaturnusz, mint a sorsa nehézségek és sorscsapások szignifikátora elhozta a két világméretű háborút, majd az ínséget és a nélkülözést. A klasszikus asztrológiában a Szaturnusz az infortuna maior, a nagy kártevő, analógiái között van az inkarnáció, a test, a karma fogalma, és ő az élet végének, a halálnak is a megtestesítője. A 36 éves periódusa alatt számtalan ember lelte a halálát, de a két világháború között volt egy kis, csendes periódusa is; ekkor pl.: hazánkban a Horthy korszak ideje alatt dívott a „rangkórság”, ami szintén a Szaturnuszi analógiakörbe tartozik (Bak = konzervativizmus).

1945-1980-ig a Jupiter 36 éves periódusa:

A II. Világháború után először esik meg a világtörténelemben, hogy háborús bűnösöket bírósági eljárás (Jupiter) keretein belül ítélnek el (Nürnbergi per). A korszakra a hidegháborús tendenciák mellett a bővülés, az expanzió a jellemző, ekkor kezd kialakulni a jóléti társadalom. Növekszik az emberek általános életszínvonala, konjunktúra alakul ki az ipari termelésben (nyugati világ); de ekkor alakul ki a keleti tömb, a szocialista tábor is, ahol egy élet és törvényesség (Jupiter) ellenes, ideológiai (Nyilas) hatalom (Szaturnusz/Vízöntő) terjeszti ki a karmait több országra is. A periódus végén, mitegy záró akkordként a kőolaj (Jupiter) válsággal zárul le a korszak.

1981-2016-ig a Mars 36 éves periódusa:

A Mars, mint a kisebbik kártevő, az infortuna minor, folyamatosan érezteti a hatását ebben a periódusban. Szinte mindenhol a világon van valamilyen háborús, hadi cselekmény, fegyveres konfliktus vagy összecsapás. A Mars, mint a cselekvés bolygója – Kos jegy = önérvényesítés – előtérbe hozza, az agresszív, önös érdekeit előtérbe toló, mindenkit legázoló embertípust és viselkedési mintát. Másfelől, mint a Skorpió ura (mundán 8. ház = halál, erőszak, öngyilkosság) felerősítette a terrorcselekményeket, és különösen mostanában -1995-től jár a Plutó a Nyilasban 2008-ig – jelenik meg az önmagát sem kímélő, fanatista, öngyilkos merénylők egyre nagyobb száma.

Az egyes évek bolygóurai

    A 36 éves periódusokon belül minden egyes évre megállapíthatjuk, hogy melyik bolygó uralja az adott évet. Természetesen, most is a káldeusi sorrend szerint következnek egymás után a planéták, és a transzcendens bolygók itt sem játszanak döntő szerepet; bár a Merkúr, a Vénusz és a Mars éveiben megjelenhetnek ezen planéták felsőbb oktávjainak a jelentései is. Az adott év bolygóura meghatározza a világesemények jellegét –összefüggésben a 36 éves periódust uraló bolygóval – az emberek mentalitását, viselkedését (ezt természetesen csak a Radix keretein belül!). a hagyományok szerint minden év március 21.-e körül bekövetkező napéjegyenlőséggel kezdődik a természetes év, ekkor lép be a Nap a Kos jegyébe.

  Manapság azonban a januári újévkezdet az elfogadott formula, úgyhogy az éveket uraló bolygók hatásait a modern terminus, már január. 1.-től számítja a következő év január 1-ig. De aki a hagyományos asztrológiai eljárást szeretné követni, az a márciusi évkezdettől számolja az újesztendőt ebben az esetben is.

    Hogyan számítjuk ki az adott év urát?: az adott évszámot elosztjuk 7-tel és a maradék összege szerint ítéljük meg, hogy melyik planéta uralja az évet. Ha a maradék: 0, akkor a Mars; 1, akkor a Nap; 2, akkor a Vénusz; 3, akkor a Merkúr; 4, akkor a Hold; 5, akkor a Szaturnusz; 6, akkor a Jupiter.

    A 36 éves perióduson belül nagyobb hangsúlyt kapnak azok az évek, amelyeket a periódus ura tart a hatalma alatt. Minden periódus a periódust uraló bolygó uralta évvel kezdődik és végződik. Pl.: 1981-2016-ig a Mars 36 éves periódusa tart, ezen belül a Mars a következő éveket uralja: 1981, 1988, 1995, 2002, 2009 és 2016, ezekben az években pedig akkor nő meg a Mars hatalma, amikor a Nap a Mars uralta jegyekben halad (Kosban és Skorpióban).

Az egyes évek értékelése

    Az egyes évek értékelésénél figyelembe kell venni az adott bolygó alapjelentéseit, az ún. Generál szignifikációkat, valamint azt, hogy melyik mundán ház ura. Ebben a rendszerben a hét ősbolygót vesszük figyelembe, de a transzcendens bolygók is éreztetik az adott években a hatásaikat, mint a klasszikus planéták felsőbb oktávjai. Így a Merkúrral együtt az Uránusz is érvényesül a Merkúr uralta években, mint a modern közlekedés, a repülés, repülőgépek, a tömegkommunikáció, és az elektronikus sajtó uraként. A Neptun a Vénusz uralta években előtérbe hozhatja a filmet, a zenét, a táncművészetet a szórakozás területein, valamint megnőhet az élvezeti mérgek, bódító szerek és narkotikumok szerepe is az évben. A Mars éveiben pedig a Pluto hatására a szervezett tömegek, tömegszervezetek szerepe nőhet meg, tömegszerencsétlenségek, természeti katasztrófák, és járványok veszélyét hozhatja.

Ha a Mars az év uraFeszültséget, nyugtalanságot idézhet elő, az emberek türelmetlenebbekké, agrsszívekké válhatnak, növekedhet az erőszakos cselekedetek száma, esetenként a fegyveres alakulatok szerepe is megnőhet
Ha a Nap az év uraMegnő a központi hatalom szerepe, alkotókészség és tettvágy jellemzi az embereket, fontos szerepet kaphatnak az életörömök és a kreativitás (b mundán 5. ház), előtérbe kerülhetnek a kiemelkedő személyiségek, politikusok, államfők.
Ha a Vénusz az év uraAz emberek és országok között egyaránt a harmónia és a kapcsolatteremtés (d mundán 7. ház) válik fontossá, előtérbe kerülnek a művészetek és a szépség, valamint a szerelem (az időszak kedvező a népszaporulatnak); előtérbe kerülhetnek a bankok és a pénzügyek is.
Ha a Merkúr az év uraFontossá válik a sajtó szerepe, fellendülhet a kereskedelem, a közlekedés, megnőhet a szerepe az írott szónak, előtérbe kerülhetnek a közléssel, kereskedelemmel, szállítással foglalkozók; valamint az értelmiségiek; fontos szerepet kap a kultúra és az oktatás; kapcsolatok alakulhatnak ki, változatos, mozgékony évet ígér a Merkúr.
Ha a Hold az év uraEbben az évben a nép, a tömeg nagyobb szerepet játszik, mint máskor, a tömegek hallathatják a hangjukat; előtérbe kerülhetnek a nők, a gyermekek és a család dolgai; megnő az érzelmek, érzések szerepe az évben, ugyanakkor megnőhet a sarlatánok, szemfényvesztők hatása az egyszerűbb emberekre.
Ha a Szaturnusz az év uraEzek az évek általában nehezebb időszakokat jeleznek, szegénység, szűkölködés, a dolgok akadályokba ütköznek, csak a hosszú távú, lassan érlelődő terveknek kedvez ez az időszak; de kedvező a bányászat és az építészet számára és hozhatja a megkezdett dolgok stabilitását is.
Ha a Jupiter az év uraFontos szerepet kap a jog, a törvény és ennek képviselői, ezek az évek általában szerencsések; előtérbe kerülhetnek még a hit és a különböző vallási nézetek és ezek képviselői; valamint a külföld és a diplomácia, és a diplomaták is.

A hónapokat uraló bolygók

    Az egyes éveken belül a 12 hónapot is bolygók uralják, itt azonban a Nap zodiákus jegyekben való haladásának a függvényében, vagyis minden hónapot az a bolygó ural, amelyik jegyben a Nap éppen tartózkodik. A pontos jegybe lépést az efemeridából tudjuk megállapítani, az asztrológiai és polgári hónap értelemszerűen itt sincs fedésben egymással.

A hét napjait uraló bolygók

    Talán nincs az asztrológiában még egy ilyen szilárd és egységes rendszer. A hét napjait uraló bolygók (istenségek) hozzárendelése az egyes napokhoz nagyon ősi keltezésű, és a különböző kultúrákban is felfedezhetjük az egyezőségeket. Úgy vehetjük figyelembe ezt a horoszkópokban, hogy, ha egy képletben kiemelkedően fontos szerepet kap egy ősbolygó, akkor az adott bolygó által uralt nap is hozhat visszatérő, fontos történéseket a szülött életében. (Természetesen ezt is csak a radix képlet adta határok között.)

HétfőHold
KeddMars
SzerdaMerkúr
CsütörtökJupiter
PéntekVénusz
SzombatSzaturnusz
VasárnapNap

A planetáris órák urai (az egyes napok óráit uraló égitestek):

    A hét napjainak mind a 24 óráját egy-egy bolygó uralma alá sorolták a régiek, a már említett káldeusi bolygósorrendszerint. A napok óráit uraló bolygók sorrendjében az a legfőbb szabály, hogy az adott napon a napfelkelte utáni első planetáris óra ura az a bolygó, amelyik az adott napot uralja; például Hétfőn az első planetáris órát a Hold uralja. Ezután következik a megfelelő sorrendben a többi égitest. A fentebb már idézett Csízióban ezt így írják le: „Vedd eszedbe, hogy az órák a táblában – ezt a táblázatot itt nem közlöm –számláltatnak napkeltétől napnyugtáig, és nem a harangütő óra után. Mert az időt, míg a Nap fenn van (mit a kalendáriumból vagy másunnan megtudsz) 12 részre avagy órára kell osztanod, akár rövid, akár hosszú órák legyenek, valamint az idő hossza. A többi időt is, mely van ismét napkeltéig, az éghez tudjad, és oszd azt is 12 részre, úgy számláld aztán.”

    Vagyis, a planetáris órák nem a 60 perces polgári időszámítás szerint értendők, hanem a nappali (napkeltétől-napnyugtáig tartó), és az éjjeli (napnyugtától-napkeltéig tartó) időszakot kell 12 egyenlő részre osztani. Ezek pedig, az évszakok váltakozása miatt különböző hosszúságúak. Március 21.-e körül, a napéjegyenlőség idején kb. 60 percesek a nappali és éjjeli órák is; ugyanígy Szeptember 21.-e körül is. Nyáron, június 21.-e körül a nappali órák kb. 1h 40m körüliek, az éjjeli órák pedig kb. 40 percesek; télen, december 21.-e körül a nappali órák száma kb. 42 percesek; az éjjeli órák pedig kb. 1h 18m-ek.

    A planetáris órákat elsősorban a klasszikus kérdő asztrológiában használják, mert fontos szerepük van a képletek elbírálásában. Másfelől a régi hagyományoknak megfelelően a különböző órák, különböző tevékenységek végzésére alkalmasak, az adott bolygó analógiáinak megfelelően.

A Nap planetáris órájaKreatív időszak, alkalmas magas pozíciójú, befolyásos emberekkel való tárgyalásra, alkotások, kreatív tevékenységek elkezdésére. (neg.): zsarnokká tehet, vagy zsarnokság áldozatává.
A Hold planetáris órájaMindenben bizonytalan, hosszantartó folyamatokat nem érdemes ilyenkor elkezdeni. Alkalmas viszont: gyógyvizek beszerzésére, fogyasztására, gyógyfürdőzésre.
A Merkúr planetáris órájaAlkalmas: kereskedésre, üzletkötésre, információk beszerzésére, továbbadására, kisebb utazásokra; (neg.): csalás, szélhámosság veszélye fenyeget, fennállhat balesetveszély is.
A Vénusz planetáris órájaAlkalmas: szerelmi randevúkra, házasság kötésre
törésre, ruhák, kozmetikai cikkek, ékszerek vásárlására; (neg.): érzelmi csalódások, anyagi veszteségek.
A Mars planetáris órájaAlkalmas: gépek vásárlására, javítására, kedvező a sok energiát igénylő dolgokra: sport, szexualitás; (neg.): veszekedést, viszályt szíthat, balesetek, műtétek, sérülésveszély
A Jupiter planetáris órájaáltalában: mindenre szerencsés, kedvező, jogi ügyletekre, tanulmányok kezdésére, utazásokra (neg.): kerülendők a peres ügyek.
A Szaturnusz planetáris órájaÁltalában: mindenre kedvezőtlen; kivételese: (erős, jó kozmikus helyzetben és aspektusokkal): ingatlan adás-vételre, idős emberekkel való megbezsélésre; (neg.): tragédiák, zuhanásos balesetek, épületomlások, földrengések, gondok, bajok, akadályoztatás.

Planetáris órák használata a középkori
és reneszánsz mágiában

    Érdekességként és összehasonlításul most a régi hagyományok alapján nézzük meg, hogy milyen tevékenységek végzésére tartották alkalmasnak az egyes planetáris napokat és órákat a régiek.

    A Nap napja (Vasárnap) és/vagy órája: pénzszerzés, vagyonnövelés, elrejtett kincsek felkutatása, jövendölés, befolyásos emberek támogatásának az elnyerése, szövetségek létrehozása; harmonikus kapcsolatok kialakítása; ellenségeskedés megszüntetése, béke megteremtése, a látható dolgok láthatatlanná és a láthatatlan dolgok láthatóvá tétele; a tisztánlátás képességének a megszerzése. A Nap uralja a régi hagyományokban az uralkodót, a befolyásos embereket; mint égi világosító, ő adja a fényt, ami láthatóvá tesz. A Nap, mint Apolló a hagyományok szerint a jóslás képességének az ura egyben.

    A Hold napja (Hétfő) és/vagy órája: holtak szellemeinek a felidézése, ellopott tárgyak felkutatása és a tolvaj leleplezése divináció segítségével; vizekkel, hajókkal, hajózással és tengeri utazással kapcsolatos varázslatok; álomfejtés, információszerzés az álmok segítségével; látomások előidézése. A Hold uralja az asztrológiában a vizeket az értől az óceánig, az álmokat, látomásokat; valamint a kérdő asztrológiában az elveszett tárgyak természetes szignifikátora. A Hold, mint Hekaté a háromarcú istennő a holtak ura volt a régi hagyományokban.

    A Merkúr napja (Szerda) és/vagy órája: tudásgyarapítás, információszerzés, jövendölés, telepatikus üzenetváltás, varázskönyvek, talizmánok, mágikus ábrák és eszközök felszentelése; üzleti vállalkozások, hosszabb utazások előkészítése és biztosítása; tolvajok leleplezése szellemek segítségével; versenyek, szerencsejátékok befolyásolása; pénzgyarapító varázslatok.

A Merkúr uralja a közlést, információt, kereskedelmet; mint Mercurius a tolvajok, utazók, kereskedők védő istene. A talizmánok és egyéb tárgyak felszentelése azért kötődik hozzá, mert mint az istenek közvetítője, ő viszi a híreket és információkat az emberek és istenek között, míg a talizmánok és egyéb varázstárgyak ugyanúgy közvetítő szerepet töltenek be az ember és az okkult erők és entitások között.

    A Vénusz napja (Péntek) és/vagy órája: szerelmi varázslatok, Philtrumok, afrodiziákumok készítése és alkalmazása; szexuál mágia gyakorlása, gyönyörök fokozása, érzéki vágyak kielégítése, jó kapcsolatok kialakítása; családi béke helyreállítása, láthatatlanná válás. A Vénusz uralja a szépséget, harmóniát, szerelmet az asztrológiában; Vénusz istennőként, megszelíditi Mars isten szilaj haragját. Ezért készítik az uralma alatt a szerelmi serkentőket, aphrofiziákumokat.

    PHILTRUM: görögül: Philtron, latinul: virus amatorus, vagy: poculum amatorium (ifj. Plinius). Szerelmi bájital, mágikusan ható afrodiziákum. A régi Rómában igen elterjedt volt a használata: Lucullus emiatt halt meg, Lucretius a Philtrum okozta örjöngés közben lett öngyilkos, Apuleius ismert egy Philtrumot, amely csigákból, rákból, halakból, galambvérből és madárnyelvből állt. Gyakran említették a Philtrumok egyik alkotóelemeként a hippomanészt, amit többnyire a ló méhlepényének vagy az újszülött csikó magzatburkának véltek (Vergilius), olykor a kanca nemiszerv váladékaként is szerepel. A középkori gyónási szabályzatokban a menstruációs vér is Philtrumnak számított. Később, a boszorkányperekben gyakran vádolják a boszorkányokat azzal, hogy rendelésre készítették ezen szereket. Galénosz római orvos és más szaktekintélyek azon a véleményen voltak, hogy az ehhez hasonló szereknek nem lehet semmi olyan hatásuk, ami miatt egy orvos megfigyelésre méltatná őket és el is vannak vetve, mint varázsszerek. De, ha mégis hatnak a Philtrumok, akkor: olyan veszedelmesek, amilyen megengedhetetlenek, mert ugyanis közönségesen hirtelen betegségeket, az józan ész elvesztését, emlékezet ki esését, ha nem rögtön halált vonnak maguk után. Ellenszerként vomitóriumot (hánytatószert) ajánlanak a szaktekintélyek: hogy nem mindég az megkívánt szerelem, hanem sokkal inkább bús komorság, dühöngés, féktelenség szív szorongással, az végtagok le vágása és contractura (elhalás, összezsugorodás), a philtrum következménye. Ezért ellenszerként fontolóra kell venni: az arról való gondoskodást, hogy a philtrumot valamely vomitummal, például: meleg ló-vizelettel a leggyorsabban ki kell hánytatni. (J. J. Woyt Gazophilacium 1718).

    A Mars napja (Kedd) és/vagy órája: rontás, gyűlöletkeltés; ellenségek tönkretétele, elpusztítása; vérrel, vassal és tűzzel kapcsolatos varázslatok; fegyverek felszentelése; meggyilkolt emberek szellemeinek megidézése; a bátorság fokozása; rémképek és lidérces álmok előidézése. A Mars uralja az erőszakot, a háborúkat és a vért. Mars istenként a háborúk és a viszálykeltés istene volt. A gyilkosság, mint erőszakos cselekedet szintén hozzá tartozik, ezért akarták az uralma alatt meghalt emberek szellemeit felidézni.

    A Jupiter napja (Csütörtök) és/vagy órája: gyógyító és egészségmegörző varázslatok; vágyak kielégítése céljából megtartott rítusok; barátság megerősítése; hatalom kiterjesztése; mágikus vagyonszerzés; láthatatlanná válás. Jupiter, mint az istenek ura a szerencse, a bővelkedés és a gazdag emberek szignifikátora a régi hagyományokban. Egyaránt jelöli az anyagi és szellemi bővelkedést és kiteljesedési vágyat.

    A Szaturnusz napja (Szombat) és/vagy órája: nekromancia (holtak életre keltése/felidézése információszerzés céljából); démonok, ördögök és egyéb alvilági lények megidézése; épületek alapjainak és falainak mágikus megerősítése (gyakran építési áldozat révén); destruktív célú varázslatok (termés tönkretétele, emberek, állatok megrontása) végzése; titkos tudás megszerzése. A Szaturnusz a nagy szerencsétlenség – Infortuna Maior – jelölője a régi hagyományokban. Nyomor, nélkülözés, éhínség és sorscsapások okozója; a halál és a holtak jelölője. Nem véletlen, hogy az ókori római defexiótáblák (átoktáblák) anyaga is ólomból –a szaturnuszhoz tartozó fémből – készült. Hozzá tartoznak az építmények és az épületek is.

Az egyes planéták által uralt emberek
és helyek a XVII. Századi asztrológiában

Nap:

Emberek: királyok, hercegek, császárok, fejedelmek, őrgrófok, grófok, bárók, hadsereg-parancsnokok, megyei seregek katonai elöljárói, magisztrátusok, köztisztséget viselő személyek, udvaroncok, az előléptetésre és dicsőségre vágyó személyek, békebírók, rendőri elöljárók, rendőrfőnökök, vadászok, nemesi házak intézői, bármely város magisztrátusának vezetője, (de a kastély vagy falusi közösségek elöljárói is). Sőt a jelentéktelen rendőr is ott, ahol nincs nagyobb rangú elöljáró; aranyművesek, rézművesek, ónozók, pénzverők.

    Helyek: házak, hercegi udvarok, nagyobb terek, paloták, színházak; minden pazar, tiszta és előkelő építmény, hall-ok, fogadótermek, ebédlők.

Hold:

Emberek: királynők, grófnék, hölgyek, a nők jelölője általában; a közönséges (pór) emberek; utazók, vándorok, hajósok, halászok, halkereskedők, serfőzők, csapos-
legények, borkereskedők, postások, kocsisok, hajtók, hírvivők, tengerészek, molnárok, korcsmárosnék, malátakészítők; részeges-iszákos emberek; halász-
asszonyok, bejárónők, belsőségeket áruló nők. És általában, minden asszony, aki árucikkeket árul az utak mentén; bábák, ápolónők, bérkocsisok, csónakosok, vízi szállítók (szállítmányozók).

    Helyek: mezők, források, szökőkutak, fürdők, tengeri kikötők, országutak, puszta, kietlen, lakatlan helyek, város-kapuk, folyók, halastavak, álló-vizek (tavacskák), mocsaras helyek, közönséges tengerpartok, kis csermelyek, források.

Merkúr:

Emberek: irodalmárok, filozófusok, matematikusok, asztrológusok, kereskedők, titkárok, írnokok, jósok, szobrászok, poéták, szónokok, védőügyvédek, iskolamesterek, könyvkereskedők, könyvkiadók, nyomdászok, pénzváltók, ügyészek, nagykövetek, biztosok (megbízottak), eladók, kézművesek, könyvelők (általában). Az ügyvédek egy olyan fajtája, akiknek nincs felszólalási joguk a magasabb bírósági fórumok előtt, valamennyi tolvaj, a buzgó szektariánusok, akik tanulatlanok. Nyelvészek, szabók, hordárok, hírvivők, futárok, uzsorások és a szolgálók általában.

    Helyek: kereskedők üzlete, piacterek, városok, iskolák, közönséges csarnokok, termek, tekepályák, vendéglők, tenisz csarnokok.

Vénusz:

Emberek: zenészek, kártyások, selyemgyárosok, selyemgyári munkások, vászonnemű kereskedők, festők, ékszerészek, játékosok, drágakő csiszolók, hímzők, női szabók. Feleségek, anyák, szüzek; kóristák, hegedűsök, síppal-dudával játszók, ha a planéta kapcsolódik a Holdhoz: énekesek, illatszerészek, kép-rajzolók, gravírozók, kárpitosok, rajzolók, kesztyű-készítők, mindenki, aki (háztartási) cikkeket árul, amely ékesíti a nőket a ruhájukon vagy valahol a testükön (arcvíz, pirosító, gombok etc. árusai).

    Helyek: kertek, források, szökőkutak, nász-termek; szép, bútorozott lakások, ágyak, függönyök, tánc-iskolák, gardróbok.

Mars:

Emberek: zsarnok és elnyomó uralkodást folytató hercegek. Zsarnokok, uzsorások, új hódítók, generálisok, ezredesek, kapitányok, orvosok, gyógyszerészek, sebészek, alkémisták, lövészek, mészárosok, tábornagyok, őrmesterek, törvény-szolgák, hóhérok, tolvajok, kovácsok, pékek, páncélkészítők, órások, kontárok, szabók, kard és késkészítők, borbély-sebészek, kelmefestők, szakácsok és szakácsnék, ácsok, kártyások, medveőrzők, cserzővargák, lovászok.

    Helyek: kovácsműhelyek, üzletek, kohók, kemencék, készárszékek; helyek, ahol téglákat vagy faszenet égetnek, kémények, kürtők, tűzhelyek.

Jupiter:

Emberek: bírák, szenátorok, tanácsosok, egyházi emberek, püspökök, papok, miniszterek, kardinálisok, kancelláriusok, a magánjog doktorai, fiatal diákok az egyetemen, jogászok; szövet és ruhakereskedők; a gyapjú-árúval kereskedők.

    Helyek: a Jupiter örömét leli a templomi oltárok közelében, a nyilvános összejöveteleken, szinódusokban, egyetemi tanácsüléseken; a világos, tiszta helyeken, a gardróbokban, a bíróságokon, törvényszékeken, kápolnákban és imaházakban.

Szaturnusz:

Emberek: földművesek, bohócok, faragatlan (egyszerű) emberek, koldusok, nap-
számosok, öreg emberek, atyák és nagyatyák. Szerzetesek, jezsuiták (Ne felejtsük, ez Angol forrásból való idézet!). Szektások, tímárok, gazdálkodók, bányászok, bádogosok, ónozók, fazekasok, seprű-készítők, a vízvezetékek javítói, tégla-készítők, maláta-
készítők, kéményseprők, a templomi sírásók, halottszállítók, utcaseprők, lovászok, vájárok, taligások (kubikosok), kertészek, árokásók, gyertya-árúsok, szatócsok, a fekete kelmék festői, gulyások, juhászok vagy tehénpásztorok.

    Helyek: lakatlan, puszta vidékek, sivatagok, erdősségek, sötét völgyek, barlangok, odúk, lyukak, hegységek illetve azon helyek, ahol eltemetik az embereket, templomi sírkertek, düledező épületek, szénbányák, piszkos és büdös helyek, kutak és a mellékhelyiségek a házakban.

A transz-szaturnális bolygók felfedezésének és a világtörténelmi
eseményeknek bizonyos összefüggései

    A három Szaturnuszon túli planéta a felfedezése után nem sokkal az analógiakörébe tartozó eseményeket indukált a történelemben. Ezen események megértéséhez a planéták jelentéstartamán túl bizonyos numerológiai megközelítés is szükségeltetik, bár ez a megközelítés csak pusztán érdekesség, nem kíván tudományos színben tündökölve többet mutatni, mint amennyit jelöl.

    Az Uránuszt 1781-ben fedezték fel. 1789-ben a Nagy Francia Forradalom ékesen bizonyította, hogy az emberiség egy újkor küszöbére érkezett; DE: ha megnézzük hány év telt el a bolygó felfedezése és az esemény között, akkor azt találjuk, hogy 8 év választja őket el egymástól. A 8-as szám (az általam jónak vélt megközelítés szerint) a Szaturnusz bolygóhoz köthető. A Szaturnusz az infortuna maior, vért, halált és tömeges szerencsétlenséget hoz; szigort és kérlelhetetlenséget mutat általában. A vízöntőben uralkodva társadalmi struktúrát ad, a közösségről és a közösség alkotta törvényekről szól. A bakban pedig az állam struktúráját testesíti meg – gondoljunk itt a Rák (család) és a Bak (állam) tengelyre – és a francia eseményekben pont ezen szegmensek jelentek meg markánsan. A régi társadalmi berendezkedés – az Ancien regime – felégetésével egy új struktúra alakult ki, ami előbb önmaga ellen fordulva szinte vérbe fullasztotta magát, majd visszarendeződött Napóleon alatt egyeduralmi rendszerbe. Mindezt vér, halál és nélkülözés kísérte.

    A Neptunt 1846-ban fedezték fel és 1848-ban végigsöpört Európán egy romantikus forradalmi hullám. A két esemény között 2 év telt el. A 2-es a Holdhoz kapcsolható szám, a Hold pedig a népet, a sokaságot jelképezi általában. Mint a Rák ura a családot, a közösséget, az otthont és a Hazát jeleníti meg. Az európai forradalmakban a haza függetlensége, és a nép által megvívott harc, azt hiszem nem szorul bemutatásra nekünk Magyaroknak.

    A Plútót 1930-ban fedezték fel és 1933-ban Hitler kancellárrá választásával elindult a hatalom felé vezető úton; 1939-ben pedig megkezdődött a 2. Világháború. A 3-as szám a Jupiterhez kötődik, amely planéta esszenciálisan jelöli a gazdag és befolyásos embereket –ne felejtsük el, hogy Hitlert egy gazdag iparmágnás csoport segítette a hatalomra – míg a 9-es számhoz (szintén az általam helyesnek tartott metódus szerint) a Mars bolygó rendelhető, és azt hiszem a 2. Világháború borzalmait nem kell ecsetelnem ahhoz, hogy az analógia érthető legyen.