Asztrológiai ítéletalkotás tolvajlással kapcsolatban

Anthony Griffin:

Amelyben a Művészet legjobban alkalmazható
szabályai kerülnek bemutatásra

1665.

Nagyrabecsült barátjának: Mr. Charles Chipnek,

A szerző minden boldogságot kíván ezen a világon
és Örök szerencsét a világ dolgaiban.

Sir,

VETTEM A BÁTORSÁGOT, hogy ezen kis munkámat önnek ajánljam, ámbár ön ismeretlen volt előttem a mai napig. Mégis, mint hithű barátja, kérem önt, aki tájékoztatott engem arról, hogy a Művészet irányában mily hűséget mutat, értse meg, hogy nem tehettem ennél kevesebbet.

Ezért jó Uram, kérem bocsássa meg önteltségemet, és kérem, hogy nézze el butaságaimat, amelyektől én ugyan nem félek, csak azt szeretném, hogy amikor komolyan megvizsgálja csekély művemet, értse meg azt, hogy mily nehéz megismerni ezen fennkölt Tudomány mélységét.

És végezetül, szeretném, ha megértené jó Uram, hogy mi késztetett arra, hogy ezen munkát közreadjam, mert nem volt az más, mint a hazám iránt érzett igaz szeretet, és az a remény, hogy az emberek hasznára lesznek az én gyenge törekvéseim és e tekintetben, bátorkodom megismertetni a világgal ezen kis asztrológiai traktátust a tolvajlással kapcsolatban, tudva azt, hogy át fog menni a különböző minőségű cenzúrán. És én várom a szakképzetlenségtől a mocskolódást, viszont a józan észtől a baráti kiigazítást, végezetül remélem, hogy az ön protekciójával koronázhatom meg ezen próbálkozásomat, és reményeim teljességeiben, hűségesen óhajtom jegyezni önmagam.

                                                     Sir, az ön hűséges szolgálója,
                                                    aki mindig a rendelkezésére áll.

                                                                   ANTHONY GRIFFIN

A józan ítélőképességű olvasóhoz: OLVASÓ,

Amikor én komolyan megvizsgáltam azt a kárt, amit a tolvajok és csalók okoztak, nem tehettem kevesebbet, csak azt, hogy közreadjam ezt a kis munkát a tolvajlással kapcsolatban, & c.

Amelyben asztrológiai alapon világosan be van mutatva a Művészetnek egynémely ragyogó szabálya példákkal megerősítve. Könnyű tehát ebből megérteni azon egyszerű szándékot és azt a bizonyosságot, hogy sok előnnyel fog majd kecsegtetni ezek használata, és nem csak azoknak, akik alapos jártassággal bírnak ezen fenséges Tudományban, hanem minden olyan embernek is, aki tájékozott kíván lenni ezen Művészetben. A jobb megértés kedvéért pedig, most arról kell szólnom, hogy figyelned kell arra, hogy a kérdés feltevésekor a képlet radikális-e, avagy sem, éspedig azért, hogy se magadat, se a kérdezőt be ne csapd! Hanem biztos módon irányítsd őt afelé, hogy megtalálja a tolvajt vagy az elveszett ingóságait, & c., és arról is biztosan tudd tájékoztatni, hogy a lopottnak hitt dolgok a házon belül vannak, bár a kérdező szilárdan hiszi, hogy azokat ellopták tőle, mert a szolgálói oly nagyon járatosak azon szégyenletes tevékenységben, & c.

Ezért én bemutatom neked azt, hogy hogyan vizsgálhatod meg azt, hogy történt-e lopás, avagy nem (ha pedig így van), akkor mely részében kell a háznak keresni a lopottnak vagy elveszettnek hitt tárgyakat, valamint azt, hogy azokat meg lehet-e találni, avagy sem. És ha a lopás ténye beigazolódott, bemutatom neked azon szabályokat, melyek segítenek leírni a tolvaj személyét, vagy a tolvajok személyét, merrefelé laknak ezen emberek, és azt, hogy vajon idegenek-e, avagy családtagok, & c.

Hasonlóképpen, bemutatom neked e munkában a lábasjószágok felőli ítélkezést, vajon elhajtották-e azokat, vagy maguktól kóboroltak-e el, és a menekülőkkel és más dolgokkal kapcsolatban is jól használható szabályokat adok a számodra, és mindenki számára, aki tanulja ezen Művészetnek, az Ítélethozó (Horary) Asztrológiának a tudományát. Így, Kegyes Olvasó, engedd meg, hogy a bocsánatodért esedezzem butaságaim miatt, és ha Isten engedélyez nekem még jó egészséget és egy kis életet, én átadok majd neked egy másik darabot, amely a többi Horary kérdésről értekezik, részletesebben, mint ezen kis munka. És minden ócsároló kritikusnak és fantasztának azt válaszolom, hogy:

Ut ignam Caves Omnibus ignotis, Allatrant its barbari; Quicduid non intelligent Carpunt at damnant.

A TE: ANTHONY GRIFFINED

Asztrológiai ítélethozatal tolvajlással kapcsolatban & c.

Először arról, hogy a Képlet radikális-e, avagy nem:

Ha az Ascendens ura és az Óra ura ugyanolyan Triplicitásban vannak a képlet Radikális, és biztonságosan lehet belőle ítéletet adni. Például:

Ha az Ascendens a ^ és a Mars az Óra ura, akkor a képlet radikális; ugyanígy, ha a a, e vagy a i az Ascendens, mert a Mars uralja a vizes triplicitást; ha a f vagy a i az Ascendens és a Jupiter az Óra ura, a képlet radikális; és hasonlóképpen kell minden esetben megvizsgálnod a képleteket, és akkor könnyen boldogulsz majd.

Amikor egy jegy utolsó fokai kelnek fel, akkor nem biztonságos ítéletet adni, hacsak a kérdező kora, testfelépítése és jellege meg nem egyezik az Ascendens fokával.

Szintúgy, amikor egy jegy 2., 3., 4. és 5. foka kel fel, különösen a röviden felkelő jegyek esetében, szintén nem biztonságos ítéletet adni, kivéve, ha a kérdező fiatal vagy kistermetű. Hasonlóképpen, ha a Hold egy jegy első vagy utolsó fokán áll, ne adj ítéletet, mert a kérdező csak próbára tesz téged és talán meg is téveszt.

Gondosan vizsgáld meg azt, hogy a 7. ház vagy a 7. ház ura támadott-e, mert ha igen, az jelzés arra nézve, hogy a Művész nem tudja sikeresen megválaszolni a kérdést, mert a 7. ház jelöli a Művészt saját magát.

A tolvajlással és bármilyen elveszett dologgal kapcsolatban, azt mondom, hogy:

Amikor egy kérdés tolvajlással kapcsolatban lett feltéve, nagyon alaposan meg kell vizsgálni a képletet és meg kell figyelni azt, hogy vajon a kérdezett dolog valóban eltűnt-e, avagy nem; és vajon (ha nem) akkor a kérdező házában van-e, avagy nem; ezt pedig különböző módon tudjuk megállapítani.

Válogatott jelzések arra, hogy az ingóságokat nem lopták el:

Ha sem a Hold házának az ura, sem a 2. ház ura nem távolodik egymástól, sem bármilyen Planétától sem távolodnak, akkor a kérdezett dolog a saját helyén van.

Ha a Hold Diszpozitora és az Ascendens ura konjunkcióban van, akkor a keresett dolog a kérdező házában van.

Ha az Ascendens ura távolodik a Jupitertől, vagy a 2. ház urától, akkor a keresett dolgot a kérdező tette el, vagy csak elfelejtette azt, hogy hova is tette.

Ha az Óra ura az Ascendensen van, a dolog a tolvajlás híján a kérdező házában van.

Ha a a a felkelő jegy és a Hold a 4. házban van, és a 2. ház ura a 7. házban, vagy a 8. ház jegyében van, vagy Trigonban, Szextilben van a Holddal, akkor a keresett dolog nem lett ellopva, hanem valaki azt tréfából rakta el.

Ha a Hold a 7. házban van, az Óra urának a jegyében, az Óra ura a 7. ház Ura, akkor a keresett dolgot nem vitték el, csak olyan félreeső helyen van, ami nem a saját helye.

Ha az Ascendens ura és az Óra ura konjunkcióban van, nem történt lopás.

Ha az Óra ura, a 4. ház ura, és a 4. házban lévő Planéta, a Hold vagy a Hold diszpozitora közül bármelyik kapcsolódik egymáshoz, vagy közeledik egymáshoz, az azt jelzi, hogy a javakat nem lopták el, illetve azok a kérdező közelében vannak.

Hogy megállapítható legyen, vajon a keresett dolog vagy dolgok a ház mely részében keresendőek, először is azt kell megnézni, hogy milyen helyeket reprezentálnak az egyes zodiákus jegyek:

^: helyek, ahol kisebb állatokat tartunk, mint a birkák és hasonló jószágok. A házon belül pedig: a valamilyen lefedett részek vagy a ház teteje, a konyhák, mészárszékek, hátsóépületek, iroda épületek, kémények, tűzhelyek (tűzterek), pálinkafőző helyek (lepárlók), kifőzdék, vagy olyan helyek, ahol vassal dolgoznak.

_: a nagyobb állatok istállói vagy olyan helyek, ahol a lábasjószágok szerszámai vannak elhelyezve, alacsony helyek és pincék, kamrák, és olyan földek, amelyek újonnan lettek felszántva vagy új szerzemények, legelők és bevetett földek.

`: felső szobák, ládák, szekrények, útiládák, a ház falai és bevakolt részei, raktárak, szénapadlások, csűrök, pajták, illetve dombok és hegyek.

a: kutak, pincék, árkok, ciszternák, olyan helyek, ahol vizet tárolnak, vagy ahol áll a víz, nagy folyók, vizek, mocsaras területek, szittyóval benőtt, kákával borított csatornák és mindenfajta nedves és vizenyős hely.

b: tüzes helyek, mint amilyen a konyha tűztere, konyhák, tűzhelyek, kemencék, kohók, sokszor olyan helyek,  ahol  kutyát  tartanak, istállók, parkok vagy erdős részek, és újonnan szerzett helyek.

c: tanuló szobák (helyek), szobácskák, fülkék, kisebb kamrák, pénzes szekrények, ládák, szekrények, utazóládák, faliszekrények, jegyzőházak, nők részére való pihenőhelyek, raktárak, a nagyobb állatok, lábasjószágok helyei, úgymint: lovak, ökrök, borjak & c. helyei.

d: helyek, amelyek szélmalmok közelében vannak, melléképületek, domboldalak, hegytetők, solymászó vagy vadászó helyek, a házakban a nagyobb szobák, padlásszobák, manzárdok, és olyan szobák, amelyek egy másik szobán belül találhatóak.

e: mosogató helyek, konyhai lefolyók, konyhák, raktárak, olyan helyek, ahol mérgező csúszómászó fenevadak vannak, ingoványos és bűzös területek, romos házak, barlangok, oduk és börtönök, fogházak, valamint kertek, gyümölcsösök és szőlősök.

f: nagy állatok – lovak, marhák, ökrök – istállói, a házakban: a felső szobák, olyanok, ahol tűz ég, vagy ahol tüzet is lehet gyújtani.

g: helyek, ahol régi szerszámok, mezőgazdasági eszközök vannak elhelyezve, sötét helyek a házakban, közel a padlóhoz vagy a küszöbhöz.

h: a tető és a ház eresze tartozik hozzá, újonnan felásott, dombos területek, olyan helyek, ahol vízzel teli árkok futnak, és helyek, amelyek közelében nincsenek házak, épületek.

i: vizes helyek, források, folyók, vízimalmok, árkok, sáncok a házak körül, kutak, szivattyúk, ciszternák, csatornák, vízvezetékek és olyan helyek, ahol vizet tartanak.

Jegyezd meg azt, hogy ha a Hold a jelölő és a Halak jegyében van, akkor a dolog egy kútban rejtőzik.

Hogyan lehet megismerni a háznak azon részét, ahol az elveszett dolog található:

Először: vizsgáld meg az Ascendens jegyét, és az Ascendens urának a jegyét valamint azt, hogy melyik Negyedben (Kvadránsban) áll.

Másodszor: vizsgáld meg a 2. ház urának a jegyét.

Harmadszor: vizsgáld meg a 4. ház jegyét, és azt a jegyet, ahol a 4. ház ura áll, és a 4. házban található Planétát.

Negyedszer: vizsgáld meg a Hold jegyét.

Ötödször: vizsgáld meg a Szerencsekerék jegyét.

Hatodszor: vizsgáld meg az Óra urának a jegyét és gyűjtsd össze ezen jelzéseket, és ezen Nagy-Jelzésből ítélj!

Példa:

Ha ezen jelzések nagy része a ^ jegyére mutat, akkor a kérdezett dolog valamilyen kamrában, padlásszobában, vagy a ház ereszénél, vagy valamilyen szénapadláson található; így ítélhető meg a többi esetben is.

Ha ezen Nagy-Jelzés legfőbb jelölője két jegy közé esik, a dolog – amelyet keresel –két szoba közé került, vagy a lambéria és a fal közé esett, vagy valamilyem lyukba vagy nyílásba került, vagy hasonló helyekre került.

Jegyezd meg azt, hogy ha földies jegy a jelölő, akkor az föld közeli helyeket, alacsony helyeket jelez a házban, pincéket, kamrácskákat, kicsi szobákat, raktárhelységeket, szénatárolókat & c. helyeket, ahol régi mezőgazdasági eszközök vannak, valamint sötét helyeket kell keresned a küszöb közelében és hasonlóakat.

Tüzes jegyek esetében olyan helyet kell keresned, ahol tüzet lehet gyújtani.

Vizes jegyek esetében pedig, olyan helyeket, ahol vizek állanak, mosogató helyeket, vagy nyirkos helyeket, ciszterna közelében lévőket, vagy olyan helyeket, ahol vizek vannak elraktározva.

A következő táblázat a jegyek által jelölt irányokat mutatja, és ebből megismerheted azt, hogy a háznak mely részén lehet a keresett tárgy, hasonlóképpen azt is, hogy a tolvaj merrefelé menekült el:

^ Keletb Kelettől Északraf Kelettől Délre
d Nyugat` Nyugattól Délreh Nyugattól Északra
a Észake Északtól Keletrei Északtól Nyugatra
g Délc Déltől Keletre_ Déltől Nyugatra

Azon esetről, amikor az ingóságokat ellopták:

Ha a Hold házának az ura, vagy a 2. ház ura távolodik bármilyen Planétától, akkor lopás történt.

Ha egy peregrin Planéta hatóerőt ad (aspektust) a Holdnak, vagy a Hold neki, akkor lopás történt.

Ha az Ascendens ura hatóerőt ad a Tolvaj Szignifikátorának, az lopást jelez.

Ha a Tolvaj Szignifikátora peregrin, az lopást jelez.

Ha a Tolvaj Szignifikátora konjunkcióban vagy aspektusban van az Ascendens urával – kvadrát és oppozíció által – az lopást jelöl.

Ha a Tolvaj Szignifikátora szemmeltartja (aspektálja) a Holdat kvadráttal vagy konjunkció által, az lopást jelöl.

Ha bármilyen Planéta áll az Ascendensen és erőt ad a Tolvaj Szignifikátorának, az lopást jelöl.

Ha egy peregrin Planéta van az Ascendensen vagy a 2. házban, az lopást jelöl.

Ha a Szerencsekerék vagy az ura szerencsétlen, az lopást jelöl.

Ha ezen jelölések egyikét sem leled a képletben, akkor nem történt lopás.

De mindazonáltal, a képletet nagyon pontosan meg kell vizsgálnod és alaposan össze kell hasonlítanod a jelzéseket, amelyek a lopás mellett és ellen szólnak, mert ezek közül a súlyosabbak fogják megmutatni azt, hogy mi is történt, és aszerint kell ítéletet alkotnod a dologról.

Hogyan állapíthatod meg a Tolvaj Szignifikátorát:

A Tolvaj Szignifikátora egy olyan Planéta, amelyik peregrin és valamelyik sarokházban áll, vagy ugyanígy áll a 2. házban; ha ilyen nincs az adott képletben, akkor tedd meg Szignifikátornak a 7. ház urát.

Hogyan festi le a Tolvajt a Szaturnusz a 12 jegyben, ha ő a Szignifikátor:

^: a Tolvaj rekedt hangú, magas homlokú, nagy és telt arcú, gyakran fekete a szeme, és gyér a szőrzet az állán, de a fején sűrű (a hajzat).

_: nagy szemek, széles homlok, szerencsétlen arckifejezés, lefelé tekintgető, szomorú és levert a kinézete, egy állhatatlan személy, akinek vastag az orra.

`: a Tolvaj nyugodt modorú, és aljas és finomkodó egyszerre azokhoz, akik a kompániájához tartoznak, egy tisztességesen és jó kifejezőkészséggel rendelkező ember, aki jó tanácsokat ad, nagyrabecsüli önmagát, széles vállú, keskeny derekú, a szakálla közönséges fazonú, és kis haja van.

a: fekete szemek, kicsi arc, széles, nagy homlok, nagy hely van a szemei között, olyan személy, aki nagyon változékony.

b: sovány arc, mélyen ülő szemek, vastag nyak, nagy karok, széles vállak, olyan ember, aki sűrűn nézeget lefelé, nagyon hanyag, feledékeny és figyelmetlen.

c: nagy fej és szőrös kezek, olyan ember, akinek alapos az ítélete, bár a gondolkozásában nagyon állhatatlan.

d: nagy és széles homlok, hosszú nyak, fekete haj, megnyújtott orr jellemzi és a körmei gyakran nagyon hosszúak, és olyan ember, aki jó házból való.

e: hosszú és keskeny homlok, madárszerű, nagy vállak és lábak, magas, merev nyak, az egész teste általában közepes (zömök), rendszerint, ha a Szaturnusz ebben a jegyben áll, mint jelölő, akkor az dús hajzatot jelöl.

f: közepesen-nagy test és egyenes termet, nagy orr, és nagy, zavarbaejtő szemek és tekintet, a nyaka vastag és szőrös, hasonlóképpen néz ki, mint egy nagy szőrös majom.

g: hosszú, sárgás arc, éles, metsző hang, magas homlok, vastag lábak és kezek, durva és szőrös (kinézetre), valamint dadogós, hebegős a beszéde.

h: nagy fej, kerek szemek, az áll felé vékonyodó arc, és az elfoglaltsága leginkább a vizes (vízzel kapcsolatos) dolgokhoz köti, mint a szárazakhoz, úgymint: kelmefestő, hajóács vagy halász & c.

i: erősen és jó aspektusokkal ellátva, azt jelzi, hogy a Tolvaj egy jó származású és előkelő úriember, bár a Szaturnusz önmagában véve egy gonosz Planéta, mégis ezen jegyben egy jó modorú, nagy szemű, egyenlőtlen fogú és pergő nyelvű és gyors mozgású személyt jelöl.

Rövid leírás arról, hogy miként jelölnek a
többi Planéták:

Továbbá, ha a Jupiter a Szignifikátor, és a Szaturnusz helyén (szerepében) van, az fehéres-sárgás bőrt jelöl, és ha férfi az illető, akkor körszakálla van, ha pedig férfi vagy nő, akkor némileg rosszabbul lát, mint az átlag ember, némelyikük pedig nemesi származású.

Ha a Mars a Szignifikátor, és a Jupiter helyén van, a Tolvaj sárgás arcszíne a vöröses felé húzódik el, kerek az arca, hosszú és hegyes az álla, a szemöldökei pedig lehajlanak, akár egy köteg vagy a Hold szarvai és végül elérik a személy orrát, gyér a szakálla, világosan és gyorsan jár el a saját dolgaiban, csípősen szellemes és nagyon merész és magabiztos.

Ha a Nap a jelölő és a Mars helyén van, a Tolvaj fehéres-barna és kerek az arca. Egy énekes, szabó vagy mészáros.

Ha a Vénusz a jelölő és a Nap helyén van, a férfi vagy nő fehér, és mentes mindenfajta jeltől vagy pecséttől, őszinte és bájos arckifejezése van, nagyon kedves a tekintete, csodálatosan szelíd, szeretetre méltó és gyengéd.

Ha a Merkúr van a Vénusz helyén és ő a Szignifikátor, az gyér szakállat jelöl, kevés hajat, sárgás arcszínt. Némelyeknél pedig hosszú arcot, valamit azt, hogy beszédes és karattyoló, de ezt okosság és diszkráció nélkül teszi, bár nagyon nyílt és szellemes.

Hogyan festi le a Hold a Tolvajt a 12 zodiákus jegyben, ha ő a Szignifikátor:

A Hold, mint a Tolvaj jelölője a ^ első felében (első Hórájában), közepes testalkatot ad, erős, vöröses színű hajat. A jegy második felében közepes, de ösztövérebb testalkatot ad, nagy fejet, magas homlokot, nagy szemeket, hosszúkás arcot, hosszú nyakat és egyenes vállakat ad.

A Hold a _ első felében erős testfelépítést ad, míg a másodikban soványabb és zömökebb alkatot ad, tetszetősebb alkatot, fekete hajat, amely durva, akár a galagonyabokor.

A Hold az ` első felében közepes és sovány testet ad, míg a második felében erős és vastag testalkatot ad, kerek arcot, kicsi szájat, hosszú orrot, tetszetős hangot. Olyan embert jelez, aki jó tanácsokat ad.

A Hold a a első felében közepes és sovány testfelépítést ad, míg a második felében némileg erőset és magasabbat, olyat amelyik egy kicsit görbe, fekete szemeket, görbe fogakat ad, valamint a haja a sötét barnától a fekete felé hajlik.

A Hold az b első felében vastag testalkatot ad, a második felében inkább hosszúkásat és soványabbat, egyenes haj, sima bőrű arc, kicsi fej, nagy szemek, rövid nyak jellemzi.

Olyan ember, aki nagyon sietős és nagy ereje van, valamint nagy a hangja.

A Hold a c első felében inkább nagyobb testet ad, a másodikban meg inkább kisebbet, kicsi szemek, közepesen hosszú arc, hosszú nyak és dús, barnás haj jellemzi.

A Hold a d első felében nagy (erős) testet ad, míg a második felében soványabbat, közepes testalkatot, hosszú arcot, hosszú lábakat, szép hangot, nevetős arckifejezést. Olyan személyt jelöl, aki szereti az asszonyokat és akit az asszonyok is szeretnek.

A Hold a e első felében közepesen hosszú testfelépítést ad, amely némileg sovány, míg a másodikban erős (nagy) testfelépítést, kicsi arc, kicsi száj, széles, vastag ajkak és hosszú lábak jellemzik, valamint sötét, gesztenyeszín hajzat.

A Hold a f első felében magas testalkatot ad, amely némileg sovány, míg a másodikban erős, nagy testet, szép termetet ad, hosszú arcot, nagy és határozott orrot, ami némileg ragyavert, sárgás színű hajat. Olyan embert jelöl, aki örömét leli a lovaglásban és szerzett már valamiféle sérülést négylábú állattól, vagy valamilyen vas eszköztől, különösen akkor igaz ez, ha a Hold szerencsétlené válik a jegyben.

A Hold a g első felében közepes termetet ad és soványságot, míg a második felében némileg erősebb testfelépítést, barnás árnyalatú hajat, keskeny homlokot, vastag ajkakat, széles orrot, nagy kezeket. Olyan személyt jelez, akinek olyan a teste, mintha aszott lenne, aki haragos és mogorva kinézetű és természetű.

A Hold a h első felében közepesen rövid testalkatot ad, a másodikban közepes és sovány alkatot, olyan embert jelez, akinek sok köze van a vízhez és az egyik lába rövidebb, mint a másik. És ha a Hold szerencsétlenné válik a jegyben, akkor azt jelzi, hogy a személyt már sértette meg acél, vagy egyszer már megbélyegezték a kezét.

A Hold a i első felében közepes, bár némileg erős testfelépítést ad, míg a másodikban csak közepeset, nagy fejet, kerek szemeket és nagy orrot jelez.

A Tolvaj ismertető jegyei:

Nézd meg a Holdat, és ha ő a Szignifikátor és ha a e-ban áll, és támadott a Szaturnusztól vagy a Marstól, és a Vénusznak bármilyen aspektusa van vele, akkor a személy fájdalmat szenved a nemi szervében valamifajta nőszemély miatt, sankerfekély (lágyfekély) gyötri; rendszerint  ha  a  Hold  szemmeltartja a Tolvaj Szignifikátorát vagy ha az a Hold valamelyik méltóságában áll ugyanígy jelöl.

Ha a Hold a Tolvaj Szignifikátora és szerencsétlen, az problémát mutat a személy látóképességében, különösen akkor, ha a Hold az Ascendensen áll, a Szaturnusztól és a Marstól támadva, vagy támadva a Naptól.

Ha a Merkúr a Szignifikátor és kvadrátban vagy oppozícióban van a Szaturnusszal, az jelzi, hogy a Tolvajnak van némi problémája a beszéddel.

Ha a Vénusz a Szignifikátor és a Mars bármely jegyében áll, az olyan asszonyt jelez, aki a szajhák erkölcstelenségével bír. Hasonlóképpen, ha a Vénusz a Szignifikátor és kvadrátban vagy oppozícióban van a Marssal. A Vénusz a Tolvaj Szignifikátoraként az b-ban, vagy együttállva a Cauda Draconissal azt jelzi, hogy a Tolvajnak borvirágos (rezes) orra van.

A Szaturnusz vagy a Mars oppozícióban a Tolvaj Szignifikátorával azt mutatja, hogy a Tolvaj beteg volt, vagy azt, hogy rövidesen megbetegszik.

A Vénusz Szignifikátorként, üresjáratban ismertetőjegyet ad az arcra, vagy kidülledt szemeket jelöl, vagy szemölcsöt, bibircsókot. És ha lassú a mozgásában, akkor tompa, penész(szerű) foltot mutat.

Ha a Holdnak az egyik méltóságában egy peregrin Planéta áll, akkor valamilyen jel (jegy) van ott (azon a testrészen), ahol a Hold, vagy ahol a peregrin Planéta áll.

Ha a Hold kvadrátban vagy oppozícióban van a Tolvaj Szignifikátorával a 2. házban, az jelet (jegyet) mutat a nyakon, ha ez a 3. házban történik, akkor a jel a karokon vagy a vállakon van & c.

Ha a Hold gyenge, vagy kvadrátban, oppozícióban van a Szaturnusszal vagy a Marssal, az a Hold jegye szerinti jelet mutat a testen.

Ha a 6. ház ura szerencsétlen, akkor a jel onnan állapítható meg, ahol a ház ura áll; hasonlóképpen van ez a 8. ház urával is.

Szintén meg kell vizsgálni – hasonló módon – az Ascendens jegyét, és az Ascendens urának a jegyét. Ha az Ascendens ura szerencsétlen, akkor annak a jegye lesz a biztosabb jelölő.

Ha a Szaturnusz szerencsétlen az Ascendensen, az horzsolást mutat a fejen vagy az arcon; ha a Mars válik szerencsétlenné az Ascendensen, akkor az vágást jelez az arcon vagy a fejen, vagy olyan sebesülést, amit penge ejtett.

Ha a Nap a Szignifikátor és tüzes jegyben állva válik szerencsétlenné, az kopasz fejet jelöl és rövid, göndör hajat. Azonban vizes jegyben állva, ha szerencsétlen, akkor azt jelzi, hogy a Tolvajnak korpás a feje.

Vajon a Tolvaj a kérdező családjához
tartozik-e, avagy nem:

Ha az Ascendens ura a kérdés idején az Ascendensen van a saját jegyében, akkor a kérdező önmagát rabolta ki, probatum est.

Ha az első házas Planéta uralmi jegye a 2. ház jegye, (vagyis a 2. ház ura az Ascendensen, vagy az első házban áll), akkor a kérdezőt a saját terve alapján rabolták ki.

Ha Planéta van az első házban és a Planéta jegye a 3. ház jegye, és nőies jegy, azt mondhatod, hogy a kérdezőt a leánytestvére vagy valamilyen nőrokona, vagy valamilyen közeli szomszédja rabolta ki, ezt ugyanígy vizsgálhatod a többi ház esetében is.

Ha mindkét Fővilágosító szemmeltartja az Ascendenst, akkor a Tolvaj egy családtag. Ugyanígy, ha a 7. ház Ura az Ascendensen áll.

Ha a Nap és a Hold a saját házukban (jegyükben) állnak, akkor a Tolvaj családtag. De ha csak az egyik Világosító aspektálja az Ascendenst, akkor a Tolvaj egy olyan ember, aki ismerős a házban, de nem lakik ott.

Ha az Ascendens ura kapcsolatban van egy Ascendens közelében lévő Planétával, az azt jelzi, hogy a Tolvaj egy magányosan működő tolvaj a házban.

Ha az Ascendens ura a 2. vagy 6. házban áll, akkor a Tolvaj a háztartásban lévő, belső (vagyis a családhoz tartozó) szolgáló.

Ha a 6. ház ura a 2. házban van, vagy az Ascendensen áll, akkor a Tolvaj a házhoz tartozó (külső) szolgáló.

Ha a 7. ház ura a 6. házban van, vagy a házától számított 8.-ban (vagyis: a 2. házban), akkor a Tolvaj egy szolgáló; de ha a saját házában van (vagyis: a 7. házban), akkor valamilyen nevezetes cimbora, akinek híre van a házban.

Vajon a háztartás melyik tagja gyanúsítható a tolvajlással:

Ha a Szignifikátor a Nap, az az apát, nagybácsit, nagyapát vagy mestert jelöli.

A Hold az anyát, nővért vagy dajkát, más esetben pohárnokot, vagy mosónőt, takarítónőt, bejárónőt jelöl & c.

Ha a Vénusz a Szignifikátor, az a feleséget, szeretőt jelöli, különösen akkor, ha a 10. vagy a 7. házban van.

A Szaturnusz a 4. házban vádolja az apát, vagy valamelyik öreg szolgálót vagy szolgáló asszonyt.

A Jupiter, mint Szignifikátor egy jó családból származó úriembert (nemesembert) jelöl, akinek egy rokona bemocskolta a jóhírét; egy nagy vándort jelöl, aki valószínűleg vendégeskedett a házban és gyanú felett áll, valamint szangvinikus megjelenésű embert jelöl.

A Mars jelöli a fiútestvéreket, vagy egy inast, tanoncot, a kérdező fiát vagy lányát.

Ha a Merkúr a Szignifikátor, akkor a Tolvaj a család barátja, ha a 11. házban áll; egyébként valamilyen küldönc, futár vagy a ház egy szolgálója.

Vajon a Tolvaj a kérdező rokona, szomszédja, barátja vagy egy idegen:

Ha a Nap oppozícióban van az Ascendenssel, akkor a Tolvaj egy átellenes szomszéd.

Ha a 7. ház ura szemmeltartja az Ascendenst trigonnal vagy szextillel, akkor a Tolvaj egy szomszéd.

Ha a Nap és a Hold egyaránt a triplicitásukban vannak, akkor a Tolvaj egy szomszéd. Ha a Tolvaj Szignifikátora az Ascendens urának a jegyében, vagy egzaltációjának a helyén van, akkor a kérdező rokona követte el a tettet.

Ha az Ascendens ura a Tolvaj házában (jegyében), vagy az egzaltációjában van, az szintén egy rokont jelöl.

Ha a Nap és a Hold trigont alkot egymással, az szintén egy rokont jelöl.

A 3. ház ura vagy az 5. ház ura az Ascendensen, vagy közeledve az Ascendens urához, az egy rokont jelöl.

Ha a Nap és a Hold az arculatukban tartózkodnak, akkor a Tolvaj a kérdező kuzinja (unokatestvére).

Az Ascendens ura a 2. házban, vagy a 6. házban állva egy családhoz tartozó (belső) szolgálót jelez.

Ha a Tolvaj Szignifikátora a 9. házban áll, akkor a Tolvaj egy idegen.

Ha a Tolvaj Szignifikátora egy Mozgó (Kardinális) jegyben áll, aspektálva a Holdtól, vagy a Merkúrtól, vagy azok házaiban (jegyeiben) áll, vagy valamelyik méltóságukban áll, akkor a Tolvaj egy idegen.

Ha a Szignifikátor egy Sarokházban áll, a Jupiter vagy a Nap terminusában, akkor a Tolvaj előkelőbb, mint a kérdező.

Ha a Nap és a Hold a 2., 3., 4., 5., 9., 10. vagy 11. házban áll, az azt jelzi, hogy a Tolvaj a házból való személy.

Amikor azt találod, hogy a Tolvaj egy házbeli cseléd, akkor figyeld meg a jelölőt és ítélj az előbb leírtak szerint.

Jegyezd meg azt, hogy a Tolvaj jelölője egy peregrin Planéta, amelyik egy sarokházban áll, de ha nincs ilyen Planéta a képletben, akkor a 7. ház ura fogja jelölni a tolvajt.

Hogyan lehet megtudni a Tolvajok számát:

A Tolvaj Szignifikátora egy termékeny jegyben állva azt jelzi, hogy egy embernél több követte el a tettet. Ugyanígy értelmezd azt is, ha a Szignifikátor kettőstestű jegyben áll. És ugyancsak ezt jelenti, ha a Nap és a Hold aspektálja egymást.

Ha a Tolvaj Szignifikátora olyan jegyben áll, ahol más peregrin Planéta is található, azt szintén azt jelzi, hogy nem egyedül követték el a tettet.

A Hold a 4. házban, egy Közönséges (Változó) jegyben állva, azt jelzi, hogy egy embernél többen követték el a tettet.

Ha a Hold és a Merkúr azonos jegyben áll, az szintén több Tolvajt jelez.

Ahány Peregrin Planéta van – főként a 2. vagy a 7. házban – annyi Tolvaj követte el a tettet.

Ha a Tolvaj Szignifikátora egy Szilárd jegyben van, az csak egy elkövetőt jelez, nem többet.

Ha a Hold egy sarokházban van, egy Szilárd jegyben, az szintén csak egy elkövetőt jelöl.

Ha a Hold és a Merkúr nem azonos jegyben áll, akkor az is csak egy személyt mutat.

Honnan lehet megismerni, hogy a Tolvaj
férfi volt-e, avagy női személy:

Ha az Ascendens egy férfias jegy és a ház ura egy férfias Planéta, akkor a Tolvaj egy férfi.

Hasonlóképen ítélj, ha ezek nőiesek, mert akkor női személyt jeleznek.

Ha az egyik férfias és a másik nőies, az két Tolvajt mutat, egy férfit és egy nőt.

Szintúgy, ha a Tolvaj Szignifikátora egy férfias jegyben van és a Hold is egy férfias jegyben van, mert akkor a Tolvaj egy férfi.

Ha nőies jegyekben vannak, akkor asszony a Tolvaj. Aszerint adj ítéletet, ahogy a jelzések nagyobbik része mutatja.

Milyen korú a Tolvaj:

Ha a Nap a Tolvaj Szignifikátora és az Ascendens és a 10. ház közötti kvadránsban van, de elsősorban a ^-ban, a _-ban vagy az `-ben azt jelzi, hogy a Tolvaj nagyon fiatal, majdhogynem gyermek még.

A Szignifikátor a 10. ház és a 7. ház közötti negyedben, de elsősorban a a-ban, b-ban vagy a c-ben azt jelzi, hogy az illető ifjú ember.

A Szignifikátor a 7. ház és a 4. ház között állva, főképpen a d-ben, a e-ban vagy a f-ban azt jelzi, hogy a Tolvaj középkorú ember.

A Szignifikátor a 4. ház és az Ascendens közötti negyedben pedig azt mutatja, hogy egy idős ember volt az elkövetője a tettnek.

Ha a Tolvaj Szignifikátora a Szaturnusz házában (jegyében) áll, vagy a Szaturnusz aspektálja, vagy egy jegy utolsó fokain áll, az idős embert jelez.

Ha a Tolvaj Szignifikátora direkt mozgású és egy súlyos Planéta, vagy kapcsolódik egy súlyos Planétához, az fiatalabb embert mutat, ha pedig retrográd mozgású, az idősebb embert jelez.

Ha a Tolvaj Szignifikátora egy retrográd Planétához kapcsolódik az idős embert mutat.

A Mars középkorú személyt jelöl, a Jupiter idősebbet ennél és a Szaturnusz náluk is idősebb személyt mutat.

A Hold vagy egy peregrin Planéta egy jegy első fokain fiatal személyt jelöl, a jegy közepén középkorút, a jegy utolsó fokain pedig idős embert.

Ha a Mars, a Vénusz vagy a Merkúr a Tolvaj Szignifikátora, akkor figyeld meg a négy negyedben elfoglalt pozícióikat és aszerint adj ítéletet.

A növekvő Hold ifjút jelöl, a fogyó Hold öreget.

A Hold a hónap kezdetén fiatalt jelöl, a hónap közepén érett korút, a hónap végén pedig időset.

Két peregrin Planéta Szignifikátorként, kvadrátban vagy oppozícióban egymással, különösen az első házból a 7. házba eső aspektus esetén, azt jelölik, hogy az egyik tolvaj vádolni fogja a másikat, probatum est.

Vajon a Tolvaj a városban van-e még,
avagy elhagyta azt:

Figyeld meg a Tolvaj Szignifikátorát, és ha azt találod, hogy az egy jegy végén található és direkt mozgású, vagy kifelé tart az égett állapotából, vagy közeledik egy Planétához egy kádens házban, azt mondhatod, hogy a Tolvaj már elhagyta vagy éppen elhagyja a várost.

Szintúgy, ha az Ascendens Ura az első kvadránsban van és a Hold a és a Tolvaj Szignifikátora több, mint 90°-nyira van egymástól, ez azt jelzi, hogy a Tolvaj a városon kívül van, meglehetősen nagy távolságra a kérdezőtől.

De ha ezek Sarokházakban vannak, és Planéták közelednek a Sarkokhoz, akkor azt mondhatod, hogy a Tolvaj nincs túl messze a kérdezőtől, legfőképpen pedig akkor van ez így, ha a Nap és a Hold is az első negyedben van.

Ha azt találod, hogy a Tolvaj Szignifikátora az egyik jegyből átlép egy másik jegybe, akkor a Tolvaj már elhagyta vagy éppen elhagyja a várost.

Vélekedj ugyanígy, ha azt találod, hogy a Tolvaj Szignifikátora kifelé tart a Nap sugarai alól.

Aszerint, hogy a Tolvaj jelölője milyen helyen (házban) és negyedben van, és aszerint, hogy milyen jegyben van, ítéld meg azt a távolságot és utat, amerre és ameddig a Tolvaj eljutott.

Ha a Tolvaj Szignifikátora, vagy a jelölők egyike Sarokházban van, a Tolvaj azon nyomban elhagyja a várost, bár még közel van a kérdezőhöz.

Ha a Szignifikátor Követő házban van, akkor a Tolvaj nincs túl messze, főleg akkor, ha az Ascendens ura és a Hold az első negyedben vannak.

Ha a Tolvaj Szignifikátora egy Kádens házban van, akkor a Tolvaj messze van, különösképpen akkor van ez így, ha az Ascendens ura és a Hold több mint 90°-nyira vannak egymástól.

Ha a 7. ház ura egy Sarokházban van a 2. ház urával együtt, akkor a Tolvaj azon melegében elhagyja a kérdező által lakott várost, vagy egyházmegyét.

Vajon az ingóságok
a kérdezővel vannak-e,
vagy a kérdező közelében vannak-e:

Ha az Ascendens ura sarokházban van, akkor az ingóságok a kérdező kezeügyénél vannak.

Ha az Ascendens ura és az Óra ura sarokházban vannak, akkor a keresett dolgok a kérdező kezeügyénél vannak, probatum est.

Ha az Ascendens ura és a Hold házának az ura sarokházban vannak, a holmik és az ingóságok a kérdező kezeügyénél vannak.

Ha ezen urak bármelyike sarokházban van és trigonban, szextilben áll az Ascendens urával, akkor a keresett dolgok újra megkerülnek majd.

Ha az Ascendens ura és az Óra ura követő házban vannak, akkor a keresett dolgok a tulajdonos közelében vannak.

Ha a 2. ház ura az Ascendensen van, akkor a tárgyak megkerülnek ugyan, de nem derül ki, hogy honnan kerültek elő.

Ha a Hold házának az ura kardinális jegyben van, akkor a keresett dolgok a tulajdonos közelében vannak.

Ha a Hold terminusának az ura vagy a 2. ház ura követő házban van, akkor a keresett dolgok nincsenek túl messze a tulajdonostól.

Hogyan lehet megismerni azt, hogy milyen irányban lakik a Tolvaj a kérdezőtől:

Nézd meg milyen jegyben és negyedben van a Tolvaj Szignifikátora, valamint a Hold és ennek megfelelően ítélj arról, hogy milyen irányban lakik a Tolvaj a kérdezőtől.

A Tolvaj házának a jegyei:

Ha a Hold konjunkcióban, kvadrátban vagy oppozícióban van a Szaturnusszal, akkor a Tolvaj házának a kapuja vagy ajtaja törött (sérült) vagy fekete színű. Ha szextilben vagy trigonban van a Szaturnusszal, akkor hibát már kijavították.

Ha a Hold kvadrátban vagy oppozícióban van a Marssal, akkor a Tolvaj házának az ajtaja megégett, vagy megsérült valamilyen vas eszköztől. Ha szextilben vagy trigonban vannak, akkor a hibát már kijavították.

Ha a Hold szerencsétlenné válik a képletben, akkor az ajtó repedt vagy törött.

Ha a Hold növekszik a fényében, vagy szilárd jegyben áll, akkor a Tolvaj kapuja vagy ajtajának egy része a talajszint alatt van, vagy azt, hogy a ház egy töltés vagy partszakasz oldalában áll.

Ha a Hold szilárd vagy kardinális jegyben áll, akkor a háznak csak egy ajtaja van. Ha pedig változó jegyben áll, akkor a háznak több bejárata is van.

Ha a Hold kardinális jegyben áll, akkor a kapu vagy ajtó a föld felett van, vagyis pár lépcsőfoknyit kell fölmenni hozzá.

Jegyezd meg azt, hogy a Hold a Mennyboltozat melyik részén áll, mert a ház azon részén (irányában) nyílik a bejárati ajtó.

Ezen lakóhely távolságáról:

Figyeld meg azt, hogy hány foknyi távolság van a Tolvaj Szignifikátora és a Hold között, és gondosan vizsgáld meg azt is, hogy kardinális, szilárd vagy változó jegyekben vannak-e.

Mert: ha szilárd jegyekben vannak, az fokonként 1 mérföldet jelez; ha kardinális jegyekben vannak, akkor annyi Rodnyit, ahány foknyi a távolságuk [1 Rod=16,5 Láb, ami 5,029 métert tesz ki]; ha pedig változó jegyekben vannak, akkor annyiszor 10 mérföld a távolság, ahány foknyi a különbség közöttük.

Vagy: nézd meg azt, hogy milyen távolságra van az Ascendens ura az Ascendenstől, mert akkora a távolság az elveszett vagy ellopott dolog és a  kérdező, vagy a Tolvaj lakhelye és a kérdező lakhelye között.

Vagy: nézd meg azt, hogy hány fokon áll a Szignifikátor a jegyében, mert ennyi mérföldnyire van az elveszett vagy elkóborolt lábasjószág, és a Tolvaj lakhelye; ahol pedig a 4. ház ura van, az az adott helyet írja le.

Hasonlóképpen: jegyezd fel azt, hogy hány foknyira van az Óra ura és a 7. ház ura egymástól, mert ennyi mérföldnyi távolságra menekült el a Tolvaj.

Ha a Hold 30°-on belül van az Ascendens urától, a Tolvaj a tulajdonos közelében tartózkodik.

Ha a Tolvaj Szignifikátora, vagy a Hold 70°-on belül van az Ascendens urától, akkor a Tolvaj a város vagy egyházközség határain belül van. Ha 90°-nyira, akkor a Tolvaj a városon kívül van.

Ha a 7. ház ura egy erős Sarokban (sarokházban) áll, akkor a Tolvaj nem hagyta el a tolvajlás színhelyét jelölő város határait.

Vajon ismertté válik-e a Tolvaj személye,
avagy rejtve marad-e:

Ha a Planéták többsége kádens házban van, akkor a Tolvaj személye ismertté válik.

Ha a Nap kvadrátban vagy oppozícióban van a Tolvaj Szignifikátorával, akkor a Tolvaj személyét felfedik.

Ha a Nap szextilben vagy trigonban van a Szignifikátorral, akkor a Tolvaj személye rejtve marad.

Vajon a Tolvaj magánál őrzi-e a lopott holmikat, avagy átadta-e azokat valakinek:

Ha a Hold szemmeltartja a Tolvaj Szignifikátorát trigonnal, vagy szextillel, akkor a lopott holmik a tolvajnál vannak.

Ha a Hold házának az ura szammeltartja a Tolvaj Szignifikátorát kvadráttal vagy oppozícióval, akkor a tolvaj megszabadul a lopott holmiktól.

Ha a Hold terminusának az ura szemmeltartja a Tolvaj Szignifikátorát, akkor ugyanígy történik majd.

Ha a Tolvajt jelölő Planéta nem ad hatóerőt más Planétának, akkor a tolvaj a lopott holmit még magánál őrzi.

Ha bármely Planéta konjunkcióban van a Tolvaj Szignifikátorával, vagy szemmeltartja azt bármilyen aspektussal, és az a Planéta több méltósággal rendelkezik abban a jegyben, ahol a Tolvaj Jelölője áll, akkor a tolvaj a lopott holmit átadta valaki másnak.

Ha a Hold házának az ura, vagy a Hold együtt van (konjunkcióban van) a Tolvaj Jelölőjével, akkor a tett elkövetője magánál fogja tartja a lopott holmit; de ha kvadrátban vagy oppozícióban vannak, akkor a lopott holmik egy darabig még nála maradnak.

Ha a Hold terminusának az ura, vagy a 2. ház ura a Tolvaj Szignifikátorával van, vagy aspektálja azt szextillel, vagy trigonnal, akkor a lopott holmik nála fognak maradni, de ha kvadráttal vagy oppozícióval kapcsolódnak, akkor a lopott dolgok még egy darabig nála maradnak.

Ha a Hold hatóerőt ad a Tolvaj Szignifikátorának, akkor egy másik tolvaj ellopja azokat a tett elkövetőjétől.

Ha az Ascendens ura vagy bármilyen Planéta az Ascendensen állva erőt ad a Tolvaj Szignifikátorának, akkor a lopott holmik tulajdonosa önként adta át azokat a tolvajlással gyanúsított személynek.

Ha a Tolvaj Szignifikátora a saját erejét önmagánál tartja (nincs aspektusa), akkor a lopott dolgok a saját kezében vannak.

De ha a Tolvaj Szignifikátora a saját erejének egy részét megosztja más Planétával, akkor a tolvaj a lopott holmikat kiadja a saját birtokából.

Ha a Tolvaj Szignifikátora erőt ad az Ascendens urának, a tolvaj vissza fogja adni azokat a tulajdonosának részben, vagy teljes egészében, a méltóság vagy erő (aspektus) szerint, amit az Ascendens urának ad.

Ha pedig ezt a 3. ház urának adja, akkor a testvérnek, rokonnak vagy a tulajdonos egyik szomszédjának adja át azokat a tolvaj a fentiek szerint; és ugyanígy vizsgálhatod ezt a többi ház esetében.

Vajon elfogják-e a tolvajt, avagy nem:

Ha az Ascendens ura következik a Tolvaj Szignifikátora után, akkor a tolvajt elfogják.

Ha a Tolvaj Szignifikátora szerencsétlenné válik a Marstól, akkor a tolvajt elfogják.

Ha az Ascendens ura a saját házában (jegyében) van, akkor a tolvajt elfogják.

Ha a Tolvaj Szignifikátora a 12. házban van, akkor a tolvajt letartóztatják, ha pedig szerencsétlenné válik a 12. házban, akkor vagy sokáig raboskodik majd, vagy meghal a börtönben.

Ha a Tolvaj Szignifikátora szerencsétlenné válik, akkor a tolvajt elfogják.

Vajon a meggyanúsított személy bűnös-e,
avagy nem bűnös:

Ha a Tolvaj Szignifikátora kvadrátban vagy oppozícióban van az Ascendens urával, a kérdező gyanúsítja a tolvajt, és amennyi Planéta áll a jegyben, annyi tolvajt gyanít a kérdező.

Ha a 4. ház csúcsa szilárd jegyben van, az azt jelzi, hogy a gyanúsított személy bűnös. Ha a Hold kapcsolatban van egy gonosz Planétával vagy egy gonosz jeggyel, akkor a gyanúba fogott személy bűnös.

Ha a Hold kártékonyan van aspektálva, akkor a gyanúba keveredett személy bűnös.

Ha az Óra ura oppozícióban van a e-ban, vagy a g-ban, akkor a meggyanúsított személy bűnös.

Ha az Óra ura egy Déli jegyben áll, és egy éjszakai házban (jegyben), akkor a személy bűnös. De ha egy Nyugati jegyben, mint az `, d, és h, vagy a föld középpontjában áll (vagyis: az Ic-n.), akkor a gyanúsított személy nem tolvaj, azonban a tolvaj abban a városban lakik, ahol a lopás történt.

Amikor a gyanúba keveredett személy nem bűnös:

Ha a Hold kapcsolódik a Jupiterhez, a Vénuszhoz vagy a Szerencsekerékhez, akkor a gyanúba keveredett személy nem bűnös.

Ha az Ascendens ura egy kádens házban van, és nem kapcsolódik olyan Planétához, amelyik egy sarokházban fogadja őt, akkor a személy nem bűnös.

Ha az Ascendens kardinális jegy, mint a ^, a a, a d vagy a g; legfőképpen pedig, ha a Szaturnusz vagy a Mars bármilyen aspektussal érinti az Ascendenst, vagy ha a Cauda  Draconis az  Ascendensen van,  akkor  a gyanúsított fél nem bűnös, az ellene szóló feljelentés pedig hamis.

Ha a Hold kapcsolódik egy Planétához egy kádens házban, akkor a személy nem bűnös.

Ha az Ascendens ura egy sarokházban van és egy kádens Planétához kapcsolódik, a gyanúsított személyt gonosz vádaskodással, érdemtelenül jelentették fel.

Ha a Hold akadályozva van egy sarokházban, akkor a személy nem bűnös.

Ha a 8, ház ura az 5. házban, vagy a 11. házban van, vagy ha a Hold üresjáratban van, akkor a személy nem bűnös.

Jelek, amelyek arra vallanak, hogy az elveszett tárgyakat a tulajdonos visszanyeri majd:

Ha a Tolvaj Szignifikátora szextillel vagy trigonnal közeledik az Ascendens urához, akkor a lopott dolgok visszakerülnek.

Ha a Hold közeledik a 2. ház urához szextillel vagy trigonnal, akkor a lopott dolgok visszakerülnek majd.

Ha az Ascendens ura a saját házában van, akkor a tulajdonos saját maga szerzi vissza a tulajdonát.

Ha a Hold terminusának az ura szextilben vagy trigonban van az Ascendens urával, akkor a tulajdonos visszakapja a tulajdonát.

Ha a 2. ház ura közeledik az Ascendens urához az azt jelzi, hogy a tulajdonos visszaszerzi a holmiját.

Ha a Hold közeledik szextillel vagy trigonnal bármilyen Planétához, és az applikáció kardinális jegyben történik, akkor nézd meg azt, hogy hány fok van még hátra a tökéletes (egzakt) aspektusig, és annyi nap múlva kerülnek majd vissza a lopott holmik; és ha a Nap az Ascendensen van, akkor a kérdező még a tolvajt is elfogja majd.

Ha az Ascendens ura közeledik a 7. ház urához, vagy a 7. házban van, akkor a dolgok a kérdező szorgalma és gondossága révén kerülnek majd vissza hozzá.

Ha az Ascendens ura a 10. házban van, akkor az azt jelzi, hogy visszaszerezhetőek a holmik, de csak sok gondosság és munka árán.

Ha a 2. ház ura erős és szemmeltartja az Ascendenst és annak az urát, szextillel vagy trigonnal, akkor az ingóságok újból visszakerülnek majd.

Ha a 2. ház ura a 2, házban van, vagy aspektálja a 2. házat szextillel vagy trigonnal, akkor a javak egy része visszakerülhet, ilyenkor a 2. ház urának az erőssége vagy gyengesége szerint adj erről ítéletet.

Ha az Ascendens ura szerencsés és oppozícióban van a Firmamentummal (vagyis: konjunkcióban van az Ic-vel), akkor a tolvaj visszahozza a lopott holmit oda, ahonnan elhozta azt.

Ha az Ascendens ura és a 4. ház ura az első házban van, vagy az első ház ura és az Óra ura a 4. házban van, akkor a lopott holmik vagy az elveszett tárgyak újra visszakerülnek. Ha az Ascendens ura és az Óra ura az Ascendensen van, meg fogják találni a lopott dolgokat a lopás helyének a közelében.

Ha az Ascendens ura és az Óra ura, vagy valamelyikük a 7. házban van, pár nap múlva megtalálják a dolgokat.

Ha az Ascendens ura vagy az Óra ura jó aspektusban van a Nappal, akkor az elveszett dolgok újra megkerülnek majd.

Ha a Hold szemmeltartja a Napot egy oppozícióval, akkor a tolvajt ugyan megtalálják, de a lopott holmit nem.

Ha a 2. ház ura testileg kapcsolódik a 8. ház urához, vagy aspektálja azt, akkor a kérdező visszakapja a dolgait, vagy elégtételt kap azokért a tolvajtól.

Ha a 2. ház ura szerencsés módon közeledik a Szerencsekerékhez, és a Szerencsekerék az 1., 2., 7. vagy 10. házban van, akkor a kérdező értesülést szerez az értéktárgyairól és a tolvajról.

Ha a 2. ház ura és a 10. ház ura egy házban vannak, az azt jelzi, hogy lelepleződik a dolog és reményt ad a tárgyak megtalálására is ez a pozíció.

Ha a 2. ház ura szextillel vagy trigonnal kapcsolódik bármilyen 2. házban lévő Planétához, az jelzi a dolgok visszakerülését.

Ha az Óra ura szerencsésen van elhelyezve, és erősen aspektált az 1. vagy 2. ház urától, az a dolgok visszakerülését jelzi.

Ha a 2. ház ura szerencsés az 1. házban, vagy az 1. ház ura szerencsés a 2. házban az jelzi a dolgok visszakerülését.

Ha a Hold, a Jupiter vagy a Vénusz szerencsés a 2. házban, vagy az 1. házban az jó reménnyel kecsegtet a tárgyak megkerülésére nézve. Ha a Hold közeledik a diszpozitorához, vagy a terminusának az urához konjunkció, szextil vagy trigon által, akkor az a dolgok visszakerülését jelzi.

Ha a Hold erőt ad az 5. ház  urának,  vagy  a

7. ház urának, az a dolgok visszakerülését jelzi.

Ha a 2. ház ura a 2. házban van, vagy szemmeltartja a Napot trigonnal vagy szextillel, az a visszakerülést jelzi.

Ha a 2. ház ura és a Merkúr konjunkcióban van, az jelzi a dolgok visszakerülését, de csak sok keserűség és küzdelem árán.

Ha a Hold az Ascendensen van bármelyik jótevővel együtt, az szintén a dolgok visszakerülését jelzi.

Mindazonáltal, az ítéletedet a jelzések összességéből kell megalkotnod, figyelembe véve a megkerülést és ennek az ellenkezőjét adó jelzéseket, s ha így teszel, akkor nem fogsz tévedni.

Azon időről, amikor az ellopott vagy elveszett dolgok megkerülnek majd:

A Hold a saját házában (jegyében), szextillel vagy trigonnal aspektálva, azt jelzi, hogy a lopott holmik 3 napon belül megkerülnek.

Ha az Ascendens ura és a Hold egyaránt az Ascendensen vannak, és a Nap szextillel vagy trigonnal aspektálja őket, akkor a dolgok ugyanazon a napon találtatnak meg, mint amely napon ellopattak; de ha az aspektus kvadrát vagy oppozíció, akkor az idő egy hónapot tesz majd ki.

Ha a Hold bármilyen Planétához közeledik szextillel, vagy trigonnal, és ez egy kardinális jegyben történik, akkor nézd meg azt, hogy hány fok szükséges még a tökéletes aspektushoz, mert annyi napra van szükség ahhoz, hogy a dolgok megkerüljenek majd.

Ha a Nap az Ascendensen van, az felfedi a tolvaj kilétét. Hasonlóképpen, ha megvizsgálod azon Planétákat, amelyek közeledő aspektusban vannak, és megvizsgálva ezen applikációkat azt találod, hogy azok a lopott holmik megkerülésére utalnak, akkor nézd meg azt, hogy hány fok különbség van közöttük, és ezen fokok számából ítélheted meg az órák, napok, hetek vagy hónapok számát. Mert ha a két közeledő Planéta kardinális jegyben van, akkor a közöttük lévő fokszám heteket vagy hónapokat jelöl, bár néha előfordul, hogy hónapokat jelölnek a fokszámok. Ítélj ezután a résztvevő Planéták gyorsasága vagy lassúsága szerint. Szilárd jegyekben álló Planéták pedig hónapokat vagy éveket jelölnek.

Ha a jelölők kádens házban vannak, akkor az a lopott holmik gyors megkerülését jelzi; ha a két jelölő sarokházban van az hosszabb időt jelöl.

Nézd meg a Napot és a Holdat, és azt, hogy el vannak-e választva attól, vagy mindketten, vagy közülük valamelyik kapcsolódik-e hozzá. Ha nem, akkor nézd meg azt, hogy melyik van a Szerencsekerék fölött (melyik van hozzá képest elevált helyzetben) a Nap vagy a Hold, és az, amelyik eleváltabb helyzetben van hozzá képest, akár applikáció, akár szeparáció szerint, az fogja mutatni az időt a közöttük lévő fokok száma szerint.

Ha a Szerencsekerék sarokházban van, az annyi napot vagy hetet jelöl, ahány fok van közöttük; ha követő házban van, az annyi hetet vagy hónapot jelöl, amennyi a fokok száma; ha pedig kádens házban van, az annyi hónapot vagy évet jelöl, amennyi a közöttük lévő fokok száma.

Jegyezd meg azt, hogy a dolgokat mindig hamarabb találják meg, ha a Nap a jelölő, mint amikor a Hold a jelölő.

Válogatott jelzések arról, hogy a lopott holmik nem fognak előkerülni:

Ha az Ascendens ura kvadrátban, vagy oppozícióban van a 7. ház urával, akkor a holmik elrekesztetnek a tulajdonostól.

Ugyanígy, ha a Hold kvadrátban vagy oppozícióban van a 7. ház urával.

Ugyanígy, ha a Hold terminusának az ura kvadrátban vagy oppozícióban van az Ascendens urával.

Ha a Szaturnusz, a Mars vagy a Cauda Draconis a 8. házban, vagy a 2. házban van, az kevés reményt ad a dolgok megkerülésére.

Ha a 2. ház ura retrográd, vagy égett, az ugyanezt jelenti. Ha a Hold égett vagy a Nap sugarai alatt áll, az szintén ugyanezt jelenti. Ha a Hold terminusának az ura és a Hold házának az ura a sebességében és a fokszámában csökken, és kártevők tarják szemmel őket, akkor a lopott holmik nem kerülnek elő.

Ha a 8. ház ura az Ascendensen van, és az Ascendens ura a 8. házban van, akkor a dolgok nem kerülnek meg.

Ha a Nap és a Hold konjunkcióba kerülnek a föld (a horizont) alatt a lopás időpontjában, akkor sem a lopott holmikról, sem a tolvajról nem lehet majd hallani azután. Ha a Nap és a Hold konjunkcióba vagy oppozícióba lépnek, akkor a lopott holmik semmilyen módon, akárhogyan is szeretné a kérdező, nem fognak előkerülni.

Hasonlóképpen, ha a két fővilágosító a föld alatt van, akkor a lopott holmikról nem lehet majd többé hallani.

Ha a 2, ház ura a 8. házban van, az szintúgy azt jelöli, hogy a lopott dolgok nem fognak előkerülni.

A kérdező és a tolvaj közötti barátságról,
vagy gyűlöletről:

Ha az Ascendens ura és a Tolvaj Szignifikátora szemmeltartja egymást trigon vagy szextil által, akkor barátság van közöttük, és ez akkor a legbiztosabb, ha recepcióban vannak egymással.

De ha kvadráttal vagy oppozícióval kapcsolódnak egymáshoz, akkor gyűlölet van közöttük; ha pedig nincs aspektus a két Planéta között, akkor sem szeretet, sem gyűlölet nincs a két ember között.

Vajon a tolvaj kedvelt-e a szomszédai között, avagy nem:

Ha a Hold diszpozitora aspektálja a Holdat trigonnal vagy szextillel, akkor a tolvajt minden szomszédja igencsak kedveli, és a személye kedves őközöttük.

Ha a Hold diszpozitora kvadrátban van a Holddal, akkor a tolvaj sem nagyon kedvelt, sem nagyon gyűlölt a szomszédai között, és néhányan jót mondanak róla, mások pedig –és ez a többség – inkább rosszat tartanak felőle.

Ha a Hold diszpozitora opponálja a Holdat, akkor a tolvajról mindenki gonoszul beszél és mindannyian gyűlölik őt.

Ha a Hold diszpozitora konjunkcióban van a Holddal a föld felett, vagy a föld alatt, akkor a tolvaj minden dolgában serény fickó, és bár nem ezt akarja, de zavaros a gondolkozásában.

Arról, amikor a tolvaj a kérdező saját maga:

Ha a Mars a Szignifikátor és a 10. házban van, akkor a kérdező maga a tolvaj.

Ha a Tolvaj Szignifikátora az Ascendensen van, akkor a kérdező a tolvaj; ez akkor a legbiztosabb, ha az Ascendens jegye és a kérdező szignifikátora megegyeznek a jellegükben.

Arról, hogy a tolvaj és a kérdező egy házban vannak:

Ha a 6. ház ura és az Ascendens ura egy sarokházban vannak, vagy ha a 6. ház ura és az Ascendens ura együttállnak egy sarokházban, akkor a tolvaj és a tulajdonos mindketten egy házban vannak (élnek), és a lopott holmik a tulajdonos közelében vannak valahol, probatum est.

Vajon a tolvaj házas-e, avagy nem:

Ha a 7. ház ura egy sarokházban van, akkor a személy házas; ha egy követő házban van, akkor a küszöbön áll a házassága; ha pedig egy kádens házban van, akkor sem nem házas, sem nem készül rá.

Példa: egy ház kirablásával kapcsolatban felállított képlet, ezen rablásnál legkevesebb, mint 30 fontnyi posztót vittek el a rablásnál, 1663 szeptember 20.-án.

Ítélet az említett képlettel kapcsolatban:

Ebből a képletből a szokásosnál nehezebb volt ítéletet adni, mint más képletekből, mert mind a négy negyed érintve volt benne, ezért leírom azt a vezérfonalat, amelyet a kifejtésnél követtem:

Először: a 7. ház jegyét egy Nyugati jegynek találtam.

Másodszor: a Merkúr volt a 7. ház ura és az Óra ura is egyben, és egy Északi jegyben állt, de a negyedik negyedben.

Harmadszor: a Szerencsekerék egy Keleti jegyben volt, de az északi negyedben.

Negyedszer: a Mars a 4. ház ura és a Szerencsekerék diszpozitora egy Északi jegyben van, de a nyugati negyedben.

Ötödször: a Hold kvadrátban van a Nappal, a Nap pedig egy Nyugati jegyben van.

Hatodszor: a Cauda Draconis egy Nyugati jegyben van, de az északi negyedben, ami azt jelölte, hogy a lopott holmik eladása a kérdezőtől észak-nyugatra történt. Ennek ellenére a lopott holmik nagyobb része dél-nyugatra vándorolt a tolvajok által, mert a Hold e képletben egy Déli jegyben volt, bár a keleti negyedben; és közeledett a Vénuszhoz, aki egy keleti jegybe lépett be és a keleti negyedben volt, de ezt leírom még a későbbiekben.

A fent említett jelzések miatt, elküldtem a kérdezőt a Cowcrosshoz, vagyis a Long Lane alsó végéhez, mert a keresés után ezt a helyet találtam a megfelelőnek arra, hogy jelezze azt a helyet, ahol a tolvajok megváltak a lopott holmiktól egy sikátorban. A következő eszközökkel találtam rá erre:

A Holdat az 1. házban találtam, közeledve a Vénuszhoz, aki egzaltációval bír a 3. házban (mert annak a jegye a i); és belép a felkelő jegybe, valamint a 10. ház úrnője, és ez a ház jelöli a keresést.

A Vénusz egy nőies Planéta és a 3. ház jegye szintén nőies jegy, valamint a Szerencsekerék szintén a 3. házban volt, ezért azt mondtam a kérdezőnek, hogy a lopott holmikat meg lehet találni, és azt, hogy a nővére vagy egy nőrokona segíthet ebben, aki a kérdéses helyen lakik. Ez pedig be is igazolódott, mert a lopott dolgok egy részét a kérdező nővérénél meg is találták, mert a tolvajok egyike elküldött egy asszonyt, hogy adja el a szöveteket a kérdező nővérének a háza közelében, és azt így felismerték. A kérdezőnek a kára részint meg is térült, ahogy azt a Cauda Draconis mutatta a 2. házban.

A keresés és megkerülés jelzései pedig a következők voltak: a Hold az 1. házban volt; a Szaturnusz, mint a 2. ház ura az Ascendensen volt a Jupiterrel együtt, ami az Ascendens ura volt; a Hold közeledett a Vénuszhoz, aki jótevő és a 10. ház ura, annak a háznak, amelyik leírja a keresést.

A távolsággal kapcsolatos ítéletem:

A képletben a Nap és a Hold aspektust vetett a Szerencsekerékre, és a pontos aspektus 5 fokon belül volt, valamint mindketten nemrég távolodtak el a pontos aspektusból, és kardinális jegyekben álltak, ezért úgy ítéltem meg, hogy 5 vagy 6 furlongnyira [1 furlong=40 poles=201,16 m], észak-nyugati irányban kell kutakodni és így is lett.

A képletben 3 tolvajt találtam, két asszonyt és egy férfit:

Először: a Merkúr, aki a 7. ház ura a 10. házban áll egy nőies jegyben és egy nőies házban, ez egy asszonyt jelölt a számomra.

Másodszor: a Hold a g-ban állt, ami egy nőies jegy; a Hold itt peregrin és közeledett a Vénuszhoz, ami szintén egy nőies Planéta, itt találtam meg e másik asszonyt.

A Nap és a Szerencsekerék kapcsolatában pedig megtaláltam a harmadikat, aki egy férfi volt, valamint ez a jelzés azt mutatta (távolodó oppozíció), hogy a férfi megszökik, és így is lett, de a két asszonyt elkapták és a New-Gate-be zárták őket. Mindkettőt halálra ítélték, de az egyiküknek időlegesen felfüggesztették a büntetését, a másikat felakasztották.

Villányi Miklós fordítása