Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

 

K O S

 

Szövegdoboz: „F ejjel megy neki a falnak, mint a kos ... " Ebben az egy mondatban körülbelül benne is van a Kos-jegyű embernek az egész lénye. Sohasem néz hátra, csak előre. Csak a célt látja, másra nem kíváncsi. Nem törődik azzal, mi lesz cselekményének a következménye. Az átlagos ember először alaposan megfontolja, mit és miként csináljon, előre felkészül a netáni akadályok leküzdésére, az esetleg felmerülő nehézségek elsimítására. A Kos mindezzel nem törődik. Ha valamibe belekezd, nem lát, nem hall, csak viharzik előre, még akkor is, ha csakugyan fejjel megy neki a falnak. Ha valaki valamilyen bizonytalan célt rózsaszínűre fest előtte, vagy megcsillogtat egy kétes, de csábító eredményt, melyet csak merészséggel, vakmerőséggel lehet elérni, máris nekirohan, beleveti magát, előretör; vagy sikerül, és akkor büszkén, győzelemittas an ér a célhoz, vagy pedig vérző fejjel bukik el, de még térdre kényszerülve. sem hagyja magát. Egy pillanatig sem esik kétségbe, ha vállalkozása nem sikerül; azonnal valami újba kezd, ugyanazzal a lelkesedéssel és határozottsággal. Egy percre sem áll meg, hogy gondolkozzék a veszteség felett. Őt a múlt sohasem érdekli, csak a jövő, a jelen is csak mint cél vagy eszköz a jövőre nézve. Egyenesen harcol ekkor ismét egészen a végsőkig. Ha rájön arra, hogy elbukott, akkor sem képes megalkuvásra, nem esik kétségbe, ha már látszólag minden ellene fordult is, hanem halálmegvető bátorsággal verekszik tovább, és az utolsó lélegzetvételig tökéletes lovagiassággal küzd.

Ha elérte a célt, akkor sem képes megállni, nagy lendületében belerohan a győző tiszteletére emelt pódiumba, és azt is darabokra töri. Ha útja közben akadályt talál, gondolkodás nélkül elsöpri. Mindezek a tulajdonságok nemcsak fizikai, hanem szellemi téren is jellemzők nála, ezért van az, hogy gondolkozásában sem tudja a határvonalat betartani. Csak vágtát tud lovagolni, meghatározott célt minél rövidebb idő alatt elérni. Az ő helye a rohamcsapatban van, annak is az élén. A hosszabban tartó, előre kiszámított, előírt keretek közé szorított cselekménynél kivágódik az egyenesből, ide-oda támolyog, majd dühösen abbahagyja és sutba dobja az egészet. Amilyen gyorsan lelkesedik, éppen olyan hamar meg is unja a dolgot. Energiája nem folytonos, nem állandóan működő, hanem robbanó. Mindig csak rohan, a kelleténél sokkal nagyobb erőfeszítéssel, még akkor is, mikor az indító ok csekély vagy lényegtelen, vagy az elérni kívánt cél esetleg kevesebb erőkifejtéssel sokkal könnyebben is elérhető lenne. Nincs érzéke ahhoz, hogy megkülönböztesse a kicsit a nagytól, a lényegest a lényegtelentől, mert csak rohanni tud. Ha arra kényszerül, hogy lépésben vagy lassú ügetésben haladjon, elkedvetlenedik. A kitartás hiánya egyik legjellegzetesebb alap jellemvonása. Az örök száguldás az oka annak, hogy a belső nyugalom, a higgadtság, a kiegyenlítettség, a kiegyensúlyozottság és az események megítélésében a mértékletesség szinte teljesen ismeretlen fogalom előtte. Ellenlábasainak is ugyanilyen hévvel rohan neki. Az mindegy, hogy valódi vagy látszólagos ellenség- e az illető, hiszen a Kos egyik tipikus jellegzetessége, hogy mindent eltúloz. Ez az eltúlozás az oka annak, hogy pillanatnyi behatásra máris beleakaszkodik egy nevetséges mellékdologba, egy félreértett szóba, egy rosszul értelmezett mozdulatba. Ezért a Kos-típusú emberrel szemben rendkívüli elővigyázatosságra van szükség. Úgy kell vele bánni, mint a hímes tojással. Sohasem lehet tudni, mikor és miért robban. Vitatkozni is csak óvatosan szabad vele, különösen veszélyes őt megbírálni, mert amennyire szeret a Kos másokat kritizálni, oly kevéssé tűri önmagával szemben még a legenyhébb bírálatot is.

Sohasem akar alul maradni. Ha valahol megérzi, hogy alá rendeltebb helyzetbe került, rögtön elönti a harag, és ilyenkor váratlan helyen és oldalon megy át támadásba. Amikor azt hiszi, hogy személyét támadják, roppant kicsinyes tud lenni, azonnal ugrásra kész, és csak hajszál választja el attól, hogy bicskáját döfésre emelje. A "lehetetlen" szót nem ismeri. Olyan fogalmakkal, mint tapintat, mód, mértékletesség, illendőség, embertársaink tiszteletben tartása, örökké hadilábon áll. Beleavatkozik olyan dolgokba, melyekhez semmi köze. Ítélkezik dolgok felett, melyekhez nem ért, viszont meg van győződve arról, hogy neki természet adta joga van mindenbe beleütni az orrát, és el is hiszi magáról, hogy mindenben alapos tudású szakértő. Nyers, ahol diplomatának kellene lennie, ugrik, ahol nyugodtan kellene ülnie.

Egy elterjedt amerikai reklám szaklapban nagy feltűnést keltő közlemény jelent meg. A cikk írója nyomatékosan figyelmezteti a nagyvállalatok, áruházak, ipartelepek vezetőit, hogy Kos-típusúakat sohase tegyenek olyan helyekre, ahová a panaszok futnak be. Figyelmeztetését azzal indokolja, hogy a Kos-típusú embert a legszemélytelenebb panaszok és felszólalások is annyira felingerelhetik, hogy dühkitöréssel reagálna és gorombaságra ragadtatná magát. Képtelen megérteni, hogy a reklamáció nem az ő személye, hanem vállalata ellen irányul.

Úttörő kemény fej, mely saját útjain akar járni, és jár is mindaddig, míg csak egy erősebb akarat bele nem kényszeríti a tömegkeretekbe. De ilyenkor és itt is ő kerül a tömeg élére. Ha nem lehet századparancsnok, akkor ő lesz az őrmester. Nehézségek, akadályok sohasem ijesztik meg, sőt inkább a vele született harci vágyat ébresztik fel.

Rendkívül fejlett az önállósági érzete. Fellépése imponáló, akarata határozott, valami hirtelen és viharos azonban mindig van benne.

Mindezek ellenére egyenes és naiv nagy gyerek marad egész életében. Éppen ebben rejlik legfőbb hibája, hogy naivitásában titkait és terveit kikotyogja. Mivel nincs ember ismerete, mindenkiben megbízik, aki mosolygós képpel és tiszteletadóan közeledik hozzá. Hiszékenységéből folyik, hogy nagyon szereti a hízelgést. Aki hiúságát meglegyezgeti és ügyesen tud alkalmazkodni hozzá, könnyen vezetheti őt az orránál fogva anélkül, hogy észrevenné.

Célját sohasem ravaszsággal vagy csellel közelíti meg, hanem mindig egyenesen és nyitott sisakrostéllyal.

Mindig a tettek embere. Szellemi mozgékonysága is erős. Természetes optimizmus és biztonságérzet sugárzik le róla, és valóban erősen is hisz abban, amihez hozzákezd, amit tesz.

Nagy benne az érvényesülési vágy, és ezért a Kos-típusúak között sok a vezető, vezérlő egyéniség. Ez a vezető akarat, a mindenáron való uralkodási, parancsolási vágy a középfokú és az alacsonyabb rendű típusnál is megvan. Itt természetesen krónikus, groteszk, sőt nevetséges formákat is ölt. Kisebb asztaltársaságokban, egyesületekben, kávéházi sarokasztaloknál éli ki Háry Jánoskodásaival, felvágásaival, miközben nagyokat vág öklével az asztalra. Ha asztaltársasága nem akarja elhinni meséit, kötekedő, krakéler lesz, mindenben hibát keres.. hogy kitombolhassa magát, veszekedhessék vagy verekedjék. Az alacsonyabb rendű Kos torzképe a magasabb rendűnek. Többnyire önző, hiú, kíméletlen, tolakodó, felvágó, nagyszájú, dicsekedő, emellett az elfajzott típus, hatalmaskodó, nyers, zsarnok, durva, goromba, erőszakos, gyűlölködő, összeférhetetlen, féltékeny, kapzsi, bosszúálló. A legalacsonyabb rendű típus hajlamos csalásra, és elég ügyes is a megtévesztéshez. A bűncselekményektől sem riad vissza, s emellett ő az örök forradalmár, összeesküvő és lázadó.

A magasrendű, a jó Kos-típus azonban kétségkívül a legnagyszerűbb embereket adhatja. Közülük kerülnek ki az emberiség igazi vezetői, vezérei, lelkesítői, a tömegek irányítói, az új koreszmék harcosai, kik bármikor, bárhol gondolkodás nélkül hajlandók feláldozni magukat egy eszméért, ideálért, célért, igazságért. Az ő vérük termékenyíti meg a földet az új virágzásra. A faltörő kos szerepe az övék, mellyel a felvonóhíd vastag páncélzatát zúzzák össze, de mindig mások javára és boldogulására, hogy a benyomulóknak megnyittassék az út a boldogság felé. Ők az örök áldozatok, akiknek a hulláin és vérpatakjain át tör előre a hátsó sorokból a rohanó meg a már megtisztított csatatéren a legyőzött ellenség állásaiba. Ők jelképezik az ószövetségi áldozati bárányt, áldozati kost, melyet felajánlottak Istennek az emberiség bűneinek kiengesztelésére.

Ezért a magasrendű Kos-típus - a már általában ismertetett alapadottságai mellett - lelkesedő, tudományszomjas, vállalkozó szellemű, munkaszerető, munkabíró, büszke és intelligens. Nagylelkű, hamar elfelejti a sérelmeket, haragja gyorsan eloszlik. Hatalmas vonzereje van. Tömegeket képes magával ragadni, nagy tömegeket, melyek vakon rohannak nyomában és gondolkozás nélkül követik őt mindenben. Hihetetlen tettereje, magával ragadó viharzása, a lényéből kiáradó felsőbbségi érzése valósággal megbabonázza a tömeget.

A magasrendű Kos-típus a társadalmi életben, a társaságban kellemes mulattató. Tréfás is tud lenni, de humora leginkább gunyoros. Jó pajtás, de csak akkor, ha a környezet nem felejti el, hogy ő mindig és mindenütt vezetni akar, mert nem bírja el, hogy más legyen a társaság középpontja. Nagyvonalú, gyűlöl minden kicsinyest, ezért nem látja meg a részleteket és az árnyalatokat.

Általában a Kos-ember szereti a regényes, kalandos dolgokat, rohanó és robbanó természetének megfelelően a változatosságot. Rendes és harmonikus környezetben ugyan jól érzi magát, de itt nem bírja a ki sokáig, mert a változatosság nála életszükséglet. Ez az oka szalmaláng természetének is. Szereti a politikát, a közéletet, a nyilvánosságot, mert itt harcolhat, sebeket okozhat és szerezhet.

Természetbarát. Szereti a sportokat, főleg a vadászatot és a hegymászást. Amint életében általában mindig felfelé törekszik, úgy a természetben is a magas helyeket, a csúcsokat kedveli.

Különösen jó intuitív képessége van, ezért nála a logika csak másodrendű szerepet játszik, a megérzés irányítja mindenekelőtt és mindenekfelett cselekedeteit.

Ha a Kos-típusú ember az életben nem ér el olyan állást, ahol vezethet, parancsolhat, úgy békétlenné és zsörtölődővé, elégedetlenné, lázadóvá és munkakerülővé válik. Nem képes alsóbbrendű alkalmazásban vagy beosztásban meglenni, még kevésbé itt valamit alkotni. Mindent el fog követni, hogy felkerüljön, ilyenkor dolgozni kezd a könyök, és ha ez nem elég, az ököl. Ha egyszer megvetette valahol a lábát, onnan már csak keservesen lesz elmozdítható. Csak a fejével szeret dolgozni, a kezével nem. Legfeljebb az öklével.

Kitűnő harcos minden tekintetben, így önmagát is jól tudja védeni, pereiben éppúgy, mint ellenfeleivel szemben. Élete örök harc, enélkül nem tudna élni. A nyugalom, a béke elsorvasztaná.

A Kos-jel a tüzes elemek közé tartozik, amint már az elemi beosztásból megtudtuk. Uralkodó bolygója, a Mars, szintén tüzes csillag. E kétszeres tüzesség - Kos és Mars - az emberben is megmutatkozik. A vér gyorsabban kering, nagyobb hőt fejleszt. Ez a hő, ez a tűz hajtja szüntelenül heves, hirtelen cselekményekre, tettrekészségre, bátorságra, becsvágyra, uralkodásra. A Kos-jel egyúttal minőségi beosztása szerint fő, azaz kardinális jegy, tehát pozitív, tettre kész, céltudatos, reprezentáló, tekintélyt és tiszteletet követelő, parancsoló.

A Kos rendkívül szívós természetű. Egészsége, alapadottságának megfelelően, igen jó.

A jó Kos önzése tiszteletre méltó. Amikor cselekszik, nem gondol saját előnyére, csak a cél hevíti és nem a haszon. Azzal sem törődik, ha másoknak kaparja ki a gesztenyét a tűzből. Alaptermészete is ideális és önzetlen. Természetesen az alacsonyrendű Kos-típus pontosan az ellenkezője ennek.

Szexuális vonatkozásban jellegzetessége, hogy csak rendkívül nehezen tudja gátak közé szorítani ösztöneit. A házasság sem akadály nála, hogy többfelé is kielégítést, kielégülést keressen. Az erősen kifejtett egyéni akarat, az önállóságra törekvés, a változatosság utáni vágy, mint fő jellemvonásai, az állandóságot igénylő házaséletre nem teszik túlságosan alkalmassá. Különösen a függetlenségi kényszer és a robbanó temperamentum mond ellent a megkötöttségnek. A szerelmet általában az érzéki öröm szükséges kísérő jelenségének tekinti. Nála tehát az érzékiség maga a fő, a fontos, az érzelem csak körítés. A Kos-férfi mint szerető is erőszakos. Mindenben a harcot keresi, ez magyarázza meg a Kos-típus egyik különösen jellegzetes tulajdonságát, hogy a szerelemben újra meg újra olyan személyek után fut, akik már máshol le vannak kötve. Itt is minden áron győzedelmeskedni akar. A Kos-nő is erősen férfias, érzéki, szenvedélyes. Még külsőleg is férfias vonásokat szeret felmutatni, kedveli ruházatában a férfias szabást, golfnadrágot, csizmát visel, vagy lovagol. A Kos-nő a házasságban is feltétlenül irányítani akar, el sem, tudja képzelni másként a dolgot, minthogy a nadrágot ő viselje. Éppen ezért két Kos-típusú ember házasságából csak véres verekedések keletkezhetnek. A Kos-szülött csak olyan házastársat választhat, aki alkalmazkodó, odaadó, szelíd és nem lázad fel a Kos-természet vezetni akarása ellen.

A Kos, mint mindenben, szerelmi életében is egyenesen tör célja felé. Neki a holdvilágos hangulat, a hosszú előkészítés nem kenyere. Add, Uram Isten, de mindjárt. Házasságát is rendszerint elsieti. Fejest ugrik a sötétbe.

Hamar lángol. Szerelme viharos, itt is hódítani akar, térdre kényszeríti a partnert. Az elfajzott Kos-típus túlfűtött, túlhajtott érzékiségű, a térdre kényszerítést, ha másként gyorsan nem megy, egy ökölcsapással intézi el.

Érdekes jellegzetessége még a Kos-férfinak, hogy asszonnyal és gyermekkel szemben nem tud felolvadni, bizonyos nyersesség mindig tapasztalható lesz nála.

Egy érdekes eset a Kos-típus jellemzésére: Tilly, a császári seregek vezetője - aki mint Wallenstein legnagyobb ellenlábasa ismeretes a történelemben - minden hadjárata alkalmával asztrológust vitt magával. Magdeburg ellen vívott csatája a város polgárainak hősies ellenállása folytán igen sokáig eredménytelen maradt. Tilly kétségbe volt esve. Szörnyű veszteségei voltak. Asztrológusához fordult tanácsért, s ő 'azt ajánlotta neki, állítson össze a Mars-jegyűekből rohamcsapatot, mert ősi hagyomány szerint az e jelben születettek a háborúban szerencsések, és ha körülöttük minden el is pusztul, ők a legtöbbször sértetlenek vagy egész kis sebesüléssel kerülnek ki az ütközetből. Különben is a Kosok a legjobb katonák, Marsnak. a hadak istenének gyermekei, kiket atyjuk megóv a bajtól. Tilly megfogadta a tanácsot, és sürgősen összeállította a rohamcsapatot. Ez egyetlen irtózatos, kivédhetetlen rohammal kivívta a teljes győzelmet. Az egész rohamcsapatból csak alig pár ember sebesült meg.