Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

 

R Á K

 

Szövegdoboz: Azodiákus következő jegye a Rák, víz-jel, és ura a Hold. A vízjelűség hatása lelki kifinomultságban és érzékenységben mutatkozik, a Hold viszont erős befolyásolhatóságot és változásszeretetet idéz elő, ezért a Rák-jelű ember lelke mindig tárva nyitva áll a külvilág benyomásai számára. A legnagyobb lelkesedésből a legmélyebb lehangoltságba esik és viszont. Semmi sem állandóbb nála, mint az állhatatlanság és semmi sem szilárdabb, mint a folytonos változás és szeszély. A felhőkbe szállás után a halálos magába roskadás. Folytonos változás az egész élete, azonban csak kívülről változó és szeszélyes, belül teljesen más ember. Ámbár minden következő pillanatnak a teljesen új hatása alatt áll és ennek megfelelően alkalmazkodik az új körülményekhez és illeszkedik bele az új helyzetekbe, mégis lénye mélyén nemcsak feltétlenül határozott, hanem hihetetlen módon ellenállóképes is. Csak az egészen felületes szemlelő látja állhatatlannak és beleesik jól elkészített és alaposan kiszámított csapdájába. Az engedékenység állandó mutogatása, az örökös igent mondás csak a legmélyebb, ösztönös belső hajthatatlanságnak láthatatlan védőburka, erős bástyája. A pompás barack is hamvas héját, ízes húsát, külső szépségét, belső zamatát felkínálva csalogatja magához a madarakat, de kemény páncélzatú magvát nem adja zsákmányul. Így a Rák-ember szolgálatkészsége, látszólagos beletörődése is csak céltudatos és szívós védekezés. A magot, a lényeget ő sem adja. Benne is kőkemény páncél takarja és védi a valódi értéket, a tulajdonképpeni lényeget. Aki azt hiszi, hogy foglyul ejtette, szolgálatába kényszerítette, céljainak megnyerte a Rák-embert, csak későn eszmél rá, hogy tulajdonkeppen ő maga lett annak rabszolgája.

A Rák víz-jelű, tehát tökéletesen és maradéktalanul mutatja fel mindazokat a tulajdonságokat, melyeket a víz-jelek leírásánál már megismertünk. Életüket nagyon befolyásolja a rokonszenv és ellenszenv érzése, minthogy a víz-jelűek egész lényén az érzés és az érzelem uralkodik, ezért a Rák szülöttek is mimózaszerűen érzékenyek és kifinomultak. Miként a víznél hullámhegy váltja a hullámvölgyet, úgy a víz-jelű Rák-embernek is ugyanebben a ritmusban folyik le egész élete. De a víz-jelnek van egy egészen különleges, rendkívül értékes tulajdonsága is, az intuíció, a megmagyarázhatatlan, a csodás megérzési képesség. Ezért vannak rendkívüli ösztönös megérzései a Rák-jelű embernek is, melyekkel belelát más ember koponyájába, szíve legrejtettebb zugába, lelke legmélyébe, meglátja terveit, szándékait, kiolvassa gondolatait. Ez a különös adottság teszi képessé arra, hogy megtalálja a helyes utat, az alkalmas eszközt, a megfelelő módot céljai elérésére. Míg más ember értelmével, logikájával ér el eredményt, sikert, addig ő a megérzésével.

A Rák nőies típus, hiszen eddig megismert tulajdonságai is nőies alapjellegűek. Nőiességének megfelelően anyáskodó, házias, gondoskodó, gyűjtögető. Mindig új alkalmakat keres, kutat, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, tanuljon, és az elsajátítottakat eredményesen alkalmazza. Minden dolgot gyakorlati felhasználási érték szerint becsül. A Rák-embernek - nőies jellegéné1 fogva - szüksége van a puha, meghitt otthonra. Mindig meleg, ízléses, kellemes, ugyanakkor azonban szobái gyakran tele vannak csecsebecsékkel, kamrái és szekrényei pedig rengeteg kacattal, lommal, felesleges holmival. Mindenre szüksége van, semmit sem akar eldobni, mert minden legkisebb, leghitványabb tárgy is értékes lehel számára. Nőies vonzása az is, hogy szívesen veszi, ha dicsérik, de ugyanakkor szégyenlősnek mutatja magát. Ha valaki nem veszi komolyan változékonyságát, szeszélyeit, nem sérti érzékenységét - például bántó élcekkel -, különösen pedig, ha elismeri az igazát és megdicséri, ahhoz hűséges és hálás lesz. Sokat ad ugyanis mások bírálatára, és a látszólagos nagy önérzete, tulajdonképpen titkos gyengeségének túlkompenzálása. Minden Rák-ember nagyon fél, hogy nevetséges helyzetbe kerülhet. Egész életében szinte egy kis zugban él, várja a Nagy Valakit, a tündérkirályfit, aki a Hamupipőkét kézen fogva, bíbor-hintájába ülteti.

Nőies abban is, hogy mindenfelé kiveti hálóját és kis horgait. De ezzel be is fejezte a munkát: elvárja, hogy más húzza ki a halakat helyette ... de az Ő részére. Teljesen meg van győződve arról, hogy embertársainak okvetlen szüksége van őreá, önmaga azonban sohasem jelentkezik, magát nem ajánlja, nem kínálja fel, hanem elvárja, hogy meghívják. Nőies, tehát nagyon közlékeny. Mindig szüksége van valakire, akire rábízhatja magát. Ha talál valakit, aki tud neki imponálni, parancsolni, úgy nagy örömmel, szeretettel és lelkesedéssel követi őt, szívesen fel is áldozza magát érte. Keresi a kibeszélés lehetőségeket, és ilyenkor nyíltszívű. Szívesen köt barátságokat. Amennyire szereti és elvárja, hogy róla gondoskodjanak, éppen így feltétlen szükségét érzi annak is, hogy ő is gondoskodhasson másokról. Ez a Rák-típus anyai ösztönéből fakad, és ezért nemcsak áldozatokat hoz szívesen másokért, hanem teljes önfeláldozásra is képes. Fellépése rendszerint ijedt, félénk, vonakodó, szereti a csendet és a visszavonultságot, elkerül minden feltűnést. Egyetlen kivétel az otthoni munkája, itt teljesen önálló, ebbe nem tűr beleszólást.

A Hold állandó változásának hatása erősen megmutatkozik úgy cselekedeteinél, mint érzelmeinél is. Különleges periódusok lépnek fel élete bármelyik szakában, miként a Holdnál. Így periodikus lehet a barátsága, szerelme, lelkesedése, hivatásbeli igyekezete, társadalmi helyzete. Periodikus a gondolatvilága is, ezért változtatja nézeteit. Ha az ember sokáig nem találkozott vele, a viszontlátáskor tapasztalni fogja, hogy egészen más eszmékért és gondolatokért, személyekért és dolgokért lelkesedik, mint korábban. Mint ahogy a Hold mindig változik, úgy változik állandóan a Rák-ember is, sohasem marad ugyanaz: ez az igazi Hold-hatás, ez okozza életsorsában azt, hogy sokat ígérő vagy eredmény dús életfejődés után meglehetősen gyors visszaesés következhet be és viszont. A feltörés és visszaesés nemcsak anyagi vonatkozásokban jelentkezhet, hanem szellemiekben is. Az is előfordul, hogy a bekövetkező változás csak lassú lemorzsolódás eredménye, A Rák-ember sokszor  minden külső és belső, látható vagy megmagyarázható ok nélkül esik ki helyzetéből. Ilyenkor azt mondja, hogy a szerencse hagyta el, pedig ez is csak Hold-hatás. Életében hirtelen veszteség vagy nyereség áll be, hirtelen fordulatok következnek jó vagy rossz irányban, anélkül hogy a folyamatot, a történést bármivel is meg lehetne okolni.

Városával, falujával, családjával, szülőivel és testvéreivel szoros összeköttetésben áll úgyszólván egész életében. Ha messzire kell távoznia, honvágy gyötri. Mégis ez a messzire távozás a Rák-ember sorsa. Ismeretlen, titokzatos erő hatja át az otthonához oly hűséges és ragaszkodó embert és a messzeségbe űzi. Ez nem vándorlási ösztön, nem nyugtalanság vagy nyughatatlanság, hanem ismét tisztán Hold-hatás. Még az a legszerencsésebb, aki a messzire kerülési kényszert nagyobb utazásokkal le tudja vezetni. E típus jelképe, a rák is egész életében úton van, fel-le vándorol a vizeken, nincs is valódi otthona.

A Rák-ember gondolatvilága az álmodozás. Csak a gyakorlatiassághoz van érzéke, de a realitásokhoz nincs. Alaptermészete ugyan a takarékosság, mégis gyakran szétfolyik kezéből a vagyon - ez is Hold-hatás. Az álmodozás túl gyengéddé teheti lényét, olyannyira, hogy sokszor unalmasnak fog látszani és álmosítólag hat. Az élettel szemben kevés igénye van, ez az igénytelenség azonban az alacsonyabb rendű Rák-típusnál elfajulhat: ellustul, elpuhul, elkényelmesedik. Önbizalma gyenge lábon áll. Környezetének hatása óriási a Rák-emberre úgy jó, mint rossz irányban. Ha például a környezete csúnya és ápolatlan vagy kellemetlen, úgy ő maga is ehhez idomul, és kellemetlenné válik. Ez a befolyásolhatósága annál veszedelmesebb reá nézve, mert lelki egyenetlensége rögtön testi panaszokban is jelentkezik. Hold-hatás az is, hogy hol rendkívül óvatos és gyanakvó, hol pedig túlságosan bizalmas és  meggondolatlan kitörő örömében. A harag és az öröm váltakozik, szerencsére mélyebb nyomot egyik sem hagy lelkében.

A Rák-jel lelkileg élő embert teremt, aki még akkor is az ésszerűségre törekszik, ha életkörülményei magasabb helyre, rangra, társadalmi állásba juttatják. A jól befolyásolt Rák-ember rendkívül finom érzésű, odaadó, az ideális dolgok rajongója. Képes nemes lelkesedésre. Nem egykönnyen enged ideáljából, csak akkor fordul el tőle, ha csalódott benne. Tud rendkívül gyengéd is lenni. A változóság folytán, amilyen szeretettel csüngött barátain, éppoly kellemetlen és sértő is tud lenni velük szembe, ha megunta őket.

A Rák-ember temperamentumának lényege a flegma, jó adag mélabús aláfestéssel. Nyugodt, tartózkodó, tűrő, de nem közömbös! Részt vesz a világ minden dolgában, csak a kezdeményezést nem ragadja magához. Hagyja, hogy az élet jöjjön érte. Sokszor annyira önállótlanná válik, hogy minden ellenkezés nélkül hagyja magát sodortatni az árral, és zokszó nélkül tűri sorsát. Az egyetlen kivétel ismét az otthona. Itt ő uralkodik.

Habár gondolkozása nem önálló, mégis alapos. Sokszor túl pedáns. Könnyen bele tudja helyezni magát más ember lelkivilágába, együttérző. A "Minderwertigkeitsgefühl"; az alacsonyabbrendűség érzete mindegyik Rák-emberben megvan. Mégis, vagy talán éppen ezért, sok tekintetben makacs. Úgy a maga, mint a mások titkait meg tudja őrizni.

A Rák-jegyű ember különösen vonzódik a zenéhez. Ebben zseniális alkotóképességű is lehet. Hiszen az Ő tulajdonsága, hogy teljesen bele tud merülni, képes magát teljesen beleélni bármibe, legyen az művészet, szív, szellem vagy anyag.

Jellemző tulajdonsága még, hogy más ember gondolatait könnyen felfogja, alaposan megrostálja, és ami azokból jó, azt átveszi, sőt sajátjaként adja elő. Különösen művészeti téren tapasztalhatjuk ezt. Különben is ő a hivatásos utánzó, akinek külseje és belseje mindazt visszatükrözi, amire más buzdítja. A legjobb színész a Rák-jegyű ember. Színészi képességének egyik nagy eredménye az is, hogy rendkívül ügyesen tudja magát független lénynek mutatni, másokkal ezt elhitetni, holott - mint már említettük - mindig függnie kell valakitől. Kitűnő emlékezőtehetségével a legaprólékosabb részleteket, epizódokat és árnyalatokat is pontosan megőrzi, ezért ha tudományos munkával foglalkozik, kimagasló történész, kultúrtudós válik belőle. Ki tudja hozni a mélységekből azt a meg nem álmodott, nem is sejtett értéket, amelynek felismerésére és kibányászására más típus képtelen volna.

A Rák-ember legfőbb hibája a képzelet túltengése és könnyen befolyásolhatósága folytán a tárgyilagosság hiánya. Túlérzékenysége hamar könnybe borítja szemét. Ingadozását sokszor kis csalafintaságokkal, apró ravaszkodásokkal leplezi, Hiúságában szereti a kitüntetéseket, személyének értéken felüli megbecsülését. Hangulatváltozásai miatt kiismerhetetlenné, érthetetlenné válik, szeszélyei pedig esetleg a hisztériáig fokozódhatnak.

Erősen kifejlett érzéke van a misztikum, a titokzatos, a rejtett dolgok iránt. A kevésbé fejlett típusnál a babona ragadja meg és köti le fantáziáját. Minden Rák-ember vallásos.

A Rák-jegy a zodiákus negyedik háza. Ennek alapjelentősége - mint már előzőleg megtudtuk - az otthon, a családi ház, melyből az ember született és mindaz, amit onnan magával hozott. Innen ered a Rák-jelű ember erős konzervativizmusa, otthonszeretete, nagy csüggése szülein, az atyai házon, környezetén, szülőföldjén, régi emlékein. Ugyanez az oka legmesszebbmenő nemzethűségének, izzó hazaszeretetének. Minden tekintetben maradi, sokáig habozik, míg végre engedményekre kényszerül a haladó idők követelményeinek megfelelően. Ez a beállítottsága igazolja etikettszeretetét.

A Rák-jegy egyúttal kardinális minőségű, tehát főjelek közé tartozik. Ez magyarázza meg szülötteinek mozgékonyságát, munkabírását, erős akaratát és becsvágyát,  mely utóbbi különösen megtalálható mindegyikükben. Tetterejük azonban nagyon gyenge, a létért való küzdelem nem az ő területük. Harcban hamar összeomlanak. Ha kivételes esetben mégis felmutatnak erőt, akkor sem lesznek gorombák, durvák vagy brutálisak. A kardinális minőség értelmének megfelelően - az egyetlen szerelmi vonaltól eltekintve - csak nehezen tudják magukat más ember akaratának alávetni, más ember felügyelete alatt dolgozni.

A Rák-jegyű ember általában önzetlen, jószívű, adakozó, segítő- és áldozatkész. Önzetlensége egészen az önfeláldozásig is elmegy. Szívesen és örömmel ad akkor is, ha fáradsággal, verejtékes munkával szerezte meg a dolgot, amit odaajándékoz. Őszinte örömet okoz neki, ha máson segíthet. Megható kedvességgel törekszik mindig arra, hogy másoknak kis örömöket szerezzen, másokat figyelmességekkel elhalmozzon, anyáskodjék és gyámkodjék. Jótékonyságát nem fitogtatja, akkor is tud adni, ha senki sem látja. Önzővé csak nagyon ritkán válik, csakis hiúsági okokból vagy gyűjtőszenvedélye kielégítése végett. Így hiúsága kényszeríti olyan dolgok megszerzésérc is, melyekre különben semmi szüksége nem volna, csak azért, mert mások megkívánnák azokat. Viszont Ráktermészete eredményezi, hogy görcsösen ragaszkodik tulajdonához - hiszen a rák is inkább elveszti ollóját, semhogy lemondjon zsákmányáról -, és mindennel, bármilyen viszonylatban szerzi meg, vagy éri is el, feltétlenül rendelkezni akar. Úgy az egoisztikus, mint az önzetlen cselekedeteit is a pillanatnyi hangulatok szokták kiváltani. Képtelen érzéseit értelmével ellenőrizni, korlátozni, szabályozni, és ezért érzelmei el is fajulhatnak. Ha egyszer valakiben csalódott, önző hiúságában sértve, veszélyes ellenséggé is tud válni. A Rák-szülöttek már sok vérfürdőt rendeztek bosszúból. A történelem számos sötét és borzalmas lapja igazolhatja ezt.

A Rák-ember házasságra van teremtve. A Rák-nő a legkitűnőbb anya. A Rák termékeny jel, ezért szülötteinél a gyermek utáni vágy igen erős. A Rák-nő önuralma nagy, ezért leginkább ez a típus kerül érintetlenül a házasságba. Boldoggá akkor válik, ha férje imponál neki, vezetni tudja őt, ha magát alárendelheti férje akaratának és engedelmeskedhet. Elszakíthatatlanná válik a kapocs, ha gyermek származik belőle. A Rák-nő tipikusan az az asszony, aki száz szeszélyével ezer rejtvényt ad fel a férfinak, pedig csak egyetlen célja van: családi tűzhelyének és gyermekének biztosítása. Egyetlen és örök vágya, igyekezete, hogy kizárólag ő legyen a férfi érdeklődésének középpontja, ezért nem engedi lélegzethez jutni. Lényének mindig új és új oldalát mutatja be, hogy önmagát állandóan az előtérben tarthassa. A Rák-nő sohasem tárja fel teljesen lelkét. Egy kis zugocskát mindig lepellel fed el. Kell, hogy valami titokzatos legyen benne, hogy az ismeretlenség varázsa izgassa a partner képzeletét, kíváncsiságát, megismerési vágyát. Ez a fegyvere, mellyel újra és újra akarja minden alkalommal meghódítani, lekötni és magához láncolni a férfit, akitől viszont ugyanígy megkívánja, hogy minden nap, minden órában az is hódítsa meg őt. A szerelem örök szép játékát, varázsos misztériumát egy típus sem tudja úgy értékelni, mint éppen a Rák.

Családias alaptermészete ellenére is a Rák-ember szexualitása sok tekintetben mégis a Hold-hatásnak, a változóságnak van alárendelve. Ez gyakran többszöri házassághoz vezet. Érzékisége is kiszámíthatatlan, sok tekintetben kielégítetlen, pedig odaadása igen erős. Az alacsonyabb rendű típus hajlik arra, hogy érzékiségben élje ki magát, azonban sohasem a nemi ösztön vagy a vágyakozás hajtja, hanem az anyaság utáni tudatalatti erős kívánsága.

Valakihez kell hogy tartozzék. Ha már senkinek sem kell, élete örök vágyakozással teli tengődés lesz. A Rák-típusú ember általában korán házasodik. Gyakori nála a féltékenység. Óvakodnia kell különösen a romantikus érzelmességtől- Hold! -, mely különös kalandokba sodorhatja.

A Rák-típus fiatalságában általában nagyon szép. Megnyerő külsejű, csinos és ápolt, de hamar elpuhul, aránylag elég korán elveszti fiatalságát. A Rák-nő mindig vonzó és magnetikus. A Rákférfi pedig nőies vonásokat mutat.