Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

 

I K R E K

 

Szövegdoboz: Amikor az Ikrek típusáról beszélünk, vissza kell emlékeznünk, hogy e jel ura a Merkúr, továbbá hogy kettős jel; az Ikrek (többes számban!) legalábbis két személy, ennek megfelelően az e jelben született emberek mindenben kettősek, dupla tulajdonságúak, náluk az egy emberben két lélek lakozik, s mint rossz szomszédok vagy gyűlölködő házastársak, örökös háborúban állnak egymással. Jellemük tehát nem egyszerű, nem egyenes; lelkük is kettősséget mutat. Ez abban is megnyilvánul, hogy egyszerre sokfelé akarnak és tudnak cselekedni, alkotni, ugyanabban az időben több hivatást betölteni, több vállalkozásba fogni, több üzletet eredményesen lebonyolítani. Egy és ugyanazon időben, lelkükben többféle világszemléletet, nézetet, felfogást, eszmét képviselnek. Ez a kettőség azonban csak a külvilág számára bántó és érthetetlen, ők maguk természetesnek, magától értetődőnek tartják. El sem tudják képzelni, hogy ez másképp is lehet, hiszen mindaz, ami bennük végbemegy, végeredményben lelkük tudatalatti működése.

Pártfogójuk, atyjuk: Merkúr, az ész istene, aki gyermekeit is rendkívül gyors felfogással, éles ésszel, világos értelemmel ruházza fel. Minden helyzetben azonnal beleélik és ott jól fel is találják magukat. Inkább észlények, mint az érzelem emberei. Logikájuk kitűnő, könnyen, különösebb fáradság nélkül tanulnak meg mindent. Emlékező tehetségük is remek, így különösen jó érzékük van a nyelvekhez, szellemük termékeny, tudásvágyuk óriási, találékonyak, nagy a képzelőerejük és különösen jó az intuíciójuk. Képzeletük annyira csapong, hogy egész különös meglátásaik lesznek és önálló, új eszméket teremtenek. Gyakori soraikban a neves feltaláló is.

A Merkúr csillag a közvetítő a Nap és a bolygók, illetőleg a bolygók és földünk között (ez a megállapítás is sok ezer éves hagyomány és törvényszerűség, tehát jelképezi a közvetítőt és a közvetítést. Tudjuk, hogy a jó közvetítőnek simulékonynak, alkalmazkodónak, ügyesnek kell lennie, mert másképpen eredményt elérni nem tudna. A jelképnek megfelelően az Ikrek is igen kellemes emberek, alkalmazkodó képességük ragyogó, simulékonyak, mint a bársony, ők a legkitűnőbb partnerek, kísérők, megfigyelők, velük aztán igazán jól kijöhet bárki. Engedékenyek, megértők és ügyesek. De rögtön baj lesz, ha az ember valami komoly dologba kezd velük, mert Merkúr, a szárnyas isten egyúttal a gyorsaság, a változékonyság jelképe is, a gondolat villámsebességének megszemélyesítője, a gyorsaság és változékonyság pedig szöges ellentéte az alaposságnak. Ebben rejlik az Ikrek típusának egyik fő hibája: a felületesség. Előttük a külszín a fontos, a máz, a burok. A dolgok mélyét, lényegét már csak az igen magas rangú Ikrek látja meg. Az Ikrek típusához tartozó emberek a nagy, szép természetet is csak felületesen tudják szeretni. Lelki mélység náluk ritka, mint a fehér holló. Sokoldalúságuk már magában véve is kizár minden mély átérzést, nincs idejük sem rá. A lényeg maga nem érdekli az Ikrek szülöttjét, sokkal inkább az eszköz és az út, mely a dologhoz vezeti. Csak tudni akar mindig és mindent. Hazája a kézzel fogható tények világa, itt alaposan megnéz, beoszt, besoroz, összeállít mindent, de ezzel már meg is emésztette az anyagot; nem kutatja az okokat és összefüggéseket, csak a felületen lebeg, a külszínt figyeli, csak néz, de nem lát, s így a különlegeset, a nagyot, az értéket sem tudja felfogni és megérteni. Miként ura, a Merkúr, ő is mindenben semleges marad. Kritikája is csak megállapít, de tovább már nem megy. Megmarad a szavuknál és a fogalmaknál, a megismerésig csak a kivételes Ikrek szülötte képes eljutni. Nála minden dolog relatív, mert minden dolognak két oldala van. Az ő világa betelik azzal, hogy örökké beszél, ír, bizonyít, vitatkozik, mérlegel, érveket gyűjt. Kis idő múlva mindent sutba dob. Felületességének következménye természetesen a meggondolatlan és felületes cselekvés is. Igen sok bajnak, életpofonnak az oka, forrása ez. Egzisztenciáját csak akkor képes rendes kerékvágásba terelni, ha nehezen bár, de sikerül ideges adottságait legyűrni és a szükséges önuralmat magára kényszeríteni. Ez a felületesség az oka annak is, hogy sok gátlással kell megküzdenie, s ezért tétovázónak mutatkozik. Ha valamit ma természetesnek és logikusnak talál, holnap éppen az ellenkezőjéről lesz meggyőződve, viszont álláspontját ma éppen úgy be tudja bizonyítani, mint holnap annak ellenkezőjét. A felületességgel természetesen együtt jár, mint egyik fő hibaforrás, a kitartás hiánya is.

Valami kis előnye is van felületességének. Ennek köszönheti ugyanis, hogy nem kicsapongó, hogy hamar túlteszi magát akadályokon, nehézségeken, bajokon és így éppen a felületessége tudja eltávolítani tőle a nagyobb lelki válságokat. Annál fontosabb ez, mert az Ikrek kettőssége sok esetben erős lelki bizonytalansághoz vezet, ami félelemérzetekben, aggodalmaskodásokban, a nőknél esetleg hisztériában tör ki. Mivel erősen csökkent a belső ereje, ellenálló képessége, az első nagy viharnál már elfogja a kétségbeesés és a revolvergolyóban hiszi az egyetlen menekvést, kiutat. Szerencsére felületessége itt jelentkezik jótékonyan. A revolver elsütéséhez halálos komolyság, irtózatos elszántság, kimondhatatlan akaraterő szükséges. Ezért marad meg az Iker mindig csak az öngyilkosság elgondolásánál, a kivitelre már képtelen.

Miként a Szaturnusznak az ólom, a Napnak az arany, a Holdnak az ezüst, úgy a Merkúrnak a higany a földi anyaga. És mit látunk? Ennek a típusnak az embere is éppolyan örökké mozgó, nyughatatlan, megállásra képtelen, mint a higany. Ideges nyughatatlanságával sokszor erősen zavarólag hat környezetére épp úgy, mint embertársaira.

Az Ikrek-jelének kettőssége és a Merkúr higanyszerűsége magyarázza meg e típus emberének további alapvető tulajdonságait: a sokoldalúságot és az örök mozgást. A mozgás egyenesen életfeltétele. A nagyváros, az állandó zaj, a rohanás és nyugtalanság embere, életeleme a telefon, az autó, a repülőgép. Ha vidéki, nyugalmas életre kényszerítenék, szerencsétlenné válna és elsorvadna. Anyagi viszonyaiban is a kettősség jellege üti rá bélyegét. Hol fent van, hol lent. (Ebben a vonatkozásban is szerencsés, mert hamar túl tudja tenni magát az anyagi veszteségeken és csapásokon - éppen felületességénél fogva - és könnyen kezdi elölről.) A szükség nehéz idejét ő vészeli át a legkönnyebben - feltéve, hogy nem engedi át magát az önmardosásoknak, önkínzásoknak -, hiszen éppen az Ikrek kettősségénél fogva nála érvényesül legjobban: ahányszor a kerék le, annyiszor fel is. Sokszor abban látjuk a kettősséget, hogy teljesen másképp beszél, mint ahogy cselekszik.

A Merkúr a kereskedelemnek is az istene. A kereskedelemmel összefügg az írás, a beszéd és az utazás. Ezért tudja az Ikrek-típusú ember magát oly kitűnően kifejezni. Írásai világosak, értelmesek, meggyőzőek, szellemi mozgékonysága minden más zodiákus-jel szülöttéét túlszárnyalja. A változatosság és a mozgékonyság életszükséglete, ezért szereti az utazásokat, a helyváltoztatást, látogatásokat, kirándulásokat, a vándorlást. Alkalmazkodó képességénél fogva megragad minden alkalmat, hogy egyre újabb összeköttetéseket szerezzen. Mindegy hogy kit, rokon- vagy ellenszenvest, csak új legyen. Ámbár szellemi alkalmazkodó képessége és hajlékonysága folytán úgy tűnik, mintha nagy akaraterő-hiányban szenvedne, ez csak látszólagos; valójában erős akarata van. Éppen az akaratereje, jelleme hajlékonyságával párosulva segíti el diplomatikus képességének jó kihasználását.

A női Ikrek-típus a ma leánya. Sportol, irodában ügyes alka1mazott, gépíró, áruházi eladónő, jól megállja helyét mindenütt, ahol a mozgás a fontos.

Az Ikrek-jegye levegő-jel, minőségi beosztása változékony. Ez igazolja szülötteik sokoldalúságát, szétforgácsolódását, felületességét, változékonyságát, lelki érzékenységét, könnyen befolyásolhatóságát. E típus embere ingerlékeny, könnyen hevül, de hamar meg is nyugszik. Meg lehet vele értetni, ha tévedett és hajlandó jóvátenni hibáját.

Mint észlényt minden érdekli. Különösen az új szellemi irányzatok, az új eszmék, gondolatok és célkitűzések. Dogmát nem ismer el, különös, de nem rosszakaratú ellenzékiség mindig van benne. Az Ikrek típusánál a nő és férfi között szellemi tekintetben úgyszólván nincs különbség. A nő éppúgy megállja helyét, mint a férfi. Mert kizárólagos észlény: minden testi munkára alkalmatlan és képtelen. Csak ami a papírral és tollal függ össze, abban van otthon. A Merkúr a rendező, szervező észnek, az organizációnak is jelképe, ezért az Ikrek embere kitűnő szervező, aki értelmi és művészi adottságait így gyümölcsöztetheti. De ha a jó születési adottságok csak csekély mértékben vannak meg, vagy teljesen hiányoznak, akkor az e típushoz tartozó ember esze az üresen szaladó motorhoz lesz hasonló. Ez az alacsonyrendű Ikrek-típus kellemetlen, mert folytonos beszéde - az üresen szaladó motor - csak frázistömkeleg, ravaszkodás, hazudozás. Mindenbe beleszól, kíváncsiságában mindenbe beleüti az orrát. Szenzációéhes. Semmi sem fékezi vagy korlátozza, mert nem ismer tekintélyt, semmi sem szent előtte. Tulajdonképpen semmihez sem ért, viszont meg van győződve arról, hogy mindent jól tud, mindent alaposan ismer. Sokszor látunk ilyen beképzelt kávéházi irodalmárt, korcsmai tudóst. De még ez az egészen alacsonyrendű típus sem rosszakaratú. Nem akar tulajdonképpen senkit sem bántani, csak borzasztóan üres, szőrszálhasogató, szalmalépcső és olyan negatív, hogy szinte fizikailag is érezhető hideg áramlatot gerjeszt maga körül. Viszont a magasrendű típus, az intellektuális és művészileg képzett Ikrek-jelű ember annál rokonszenvesebb és értékesebb, vonzóbb és magával ragadóbb. Emberszerető, türelmes, tapintatos, alkotó és produktív. A társaságban szellemes csevegő és mulattató.

Minthogy a felületesség, az elmélyülés hiánya a legfőbb jellemvonása, ezért leginkább oly hivatás betöltésére alkalmas, amely lelki mélységet, pontos munkát, kitartó szorgalmat, alaposságot nem igénye1. Mint közvetítő, elbeszélő, kereskedő, eladó, utazó, hírlapíró, levelező kitűnően beválik, szóval mindenütt, ahol beszédével vagy írásával hallgatóságát, ügyfelét lebilincselheti vagy elámíthatja. Ámbár jogérzéke nincs, mint ügyvéd is kitűnő lehet, mert ragyogó beszélőképességével a fehéret feketére úgy átfesti, hogy sokan eshetnek csapdájába. Mint politikus és diplomata jól tudja keverni a kártyát. Tudományos dolgok népszerűsítésére is nagyon alkalmas, de már tudományos munka feldolgozására, szerzésére, megírására - eltekintve a pár kivételtől, mely erősíti a szabályt - ez a típus nehezen képes. Igen sok utazó kerül ki soraikból, hiszen Merkúr az utazás istene. Az e jelben született embert azon képessége, hogy borotvaélesen és logikusan tud gondolkozni, - feltéve, hogy felületességét már legyőzte, - kitűnő matematikussá teheti. Igen sok világhírű számtantudós került már ki e típusból. Minthogy a Merkúr megadja azt a képességet, hogy gyermeke kitűnően tudja magát kifejezni, az Ikrek jelének szülöttei közt igen sok valóban nagy írót és költőt találunk. E típust nagyszerű alkalmazkodóképessége, hajlékonysága alkalmassá teszi arra, hogy a színpadon is megállja helyét. Elsőrendű kézügyessége is mindenre képesíti, ami testi fáradsággal nem jár.

Az elfajzott típus kitűnő hozzá idomuló képességét, éles eszét, simulékonyságát olyan bűncselekményekre szokta felhasználni, melyek testi erőt nem igényelnek. Merkúr volt a tolvajok istene is. E típusból kerülnek ki az okmányhamisítók, a hamisan bukók, a tolvajok, a tisztességtelen tőzsdeügyeleteket irányító spekulánsok, valamint az irodalmi ponyvagyártók. Nagyon nehéz őket felismerni, mert alkalmazkodóképességük fejlettsége a felületesen szemlélő elől eltakarja a szélhámost.

Minden Ikrek-jelű emberben van valami különcködő, extravagáns.

Az Ikrek szülöttét már messziről meg lehet ismerni arról, hogy menésnél lóbálja karjait, beszéd közben folyton hadonászik, járása gyors, mozdulatai idegesek. Nem otthonülő és általában nem megülő típus.

Ami az 1krek emberének önzését illeti, a jegy kettőségének megfelelően itt is a legérdekesebb, de ugyanakkor a legélesebb ellentéteket tapasztalhatjuk. Egyszer nagyon bőkezű, máskor meg az ellenkező végletbe esik és önzése kőkeménnyé válik. Mivel felületes és észlény, következik, hogy ígérni szeret, de amikor a beváltásra kerül a sor, már visszatáncol. Mint észlény, a betartás, a beváltás időpontjában már nem találja célszerűnek, hogy teljesítse kötelezettségét. Felületes, tehát egyszerűen elsiklik mellette. Ha ad is, az ajándékozás nem okvetlenül szeretetből, részvétből történik - hiszen észlény -, hanem inkább célszerűségből, ésszerűségből. Még ha véletlenül önzetlen áldozatot hozna is, akkor is agyában alaposan meghányja-veti a dolgot, mert szükségét érzi, hogy cselekedetének kielégítő megoldását megtalálja. Nagyon résztvevő, nagyon tudja embertársait sajnálni, érzelmeinek szavakkal ékes tanújelét is adja... de adni vagy tenni más érdekében - ezt már túlzás lenne tőle elvárni. Nagy emberszeretete, az idegen sorsokkal való együttérzési képessége ellenére e téren is felületes marad, aminek ugyancsak az örökké számító, kalkuláló észjárása az oka. Feltétlenül önző abban, hogy túlzott pontosságot követel meg mindenkitől, csak önmagától nem. Önző abban is, hogy képtelen szomorú, bánatos társaságban megmaradni, onnan menekül. Mindent megtesz, hogy környezete hangulatát emelje, de ha igyekezete csődöt mond, otthagy csapot-papot, s elillan, mint a kámfor. Vele született önzésének fanatikusává akkor válik, ha az igazságát ki ke1l kiharcolnia, vagy ha véleménykülönbségénél a maga elgondolását akarja embertársaira mindenáron rákényszeríteni. Az Ikrek típusának igazi együttérzése csak művészi alkotásaiban válik kézzelfoghatóvá.

Az Ikrek nőies férfiak vagy férfias nők. Semmiben, így az erotikus élményekben sincs kitartásuk. Szerelmi viszonyaik futólagosak, változékonyak és csak addig hevesek, amíg az újdonság ingerével hatnak. Nyugtalanok és felületesek, a szerelemben sem képesek állandóságra. Különösen alkalmatlanok a feltétlen állandóságot igénylő házasságra. Pedig az e típushoz tartozó férfi a legelragadóbb udvarló. A szerencsétlen nő megbabonázva, elvakultan omlik karjaiba, hogy aztán majd rövid idő múlva annál keservesebben csalódjék. E típus emberének imádata, ígérete, fellángolása, szeretete, szerelme rövid lejáratú kölcsön. Az Ikrek kettős jel, szülötte a szerelemben is többszörösségre törekszik. Kisded játékait egyszerre többfelé is folytatja, egy és ugyanazon időben akár öt felé is megjátssza a halálos szerelmet. Ő az a férfi, aki egyik találkáról a másikra szalad és ő az a nő, aki az irodába menet a villamoson szemez az első férfival, az irodában szövögeti a második, esetleg harmadik szerelem szálait, hazafelé menet pedig már egy negyedik és esetleg ötödik férfi várja őt a sarkon vagy a kis cukrászdában. Természetesen nincs abban semmi szégyellni való, hogy közben is egy-egy arra haladó jóképű férfira ráveti csábos szirénpillantásait. Ettől eltekintve az Ikrek szülötte, mint házasfél igen ügyes, alkalmazkodó, találékony, mozgékony, kedves, kellemes és hízelgő. Kitűnő eszével mindig megtalálja az alibit, vagy pedig egy idejében alkalmazott bók segíti ki a bajhól, esetleg egy hosszú csókkal zárja le a féltékeny nő panaszra nyíló ajkait. Nagyon nehéz rajta kifogni. Hogy a vele kötött házasság jó legyen és megmaradjon, a házastársnak kell alaposan sarkára állnia, mindennek utánanéznie és azután kézben tartania csélcsap, szélkakas élettársát.

Az Ikrek-típusú ember erotikumában a kiélés inkább lelki, mint fizikai. Mivel észlény, az erotikum nála nem okoz lelki gondot. Minden lelkiismeret furdalás és meggondolás nélkül használja ki a szerelmet számító célokra is. Így a férfiaknál egy jó összeköttetés szerzése, vagy más előny biztosítása már elég ahhoz, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek. Az Iker-nőnél is gyakran játszik döntő szerepet szexualitásában a számítás. Az Ikrek típusának szexualitása sohasem lesz démoni vagy robbanó, hiszen náluk a logika uralkodik, márpedig az erotikának nincs halálosabb ellensége a hidegen számító észnél. Van szexualitásuknak egy másik hajtóereje is. Tudjuk, hogy a tudásszomj, a kíváncsiság egyik alap jellemvonásuk. Ez az oka annak, hogy az Iker-jegyűek közül sokan csupán kíváncsiságból kerülnek összeköttetésbe a másik nemmel, mert az bizonyára érdekes, vagy az újdonság varázsával hat. E típus embereinek különleges felületessége adja magyarázatát annak, hogy különösen az e jelben született nők között vannak, akik az egynemű szerelem rabjai. Ez a bizonyos felületesség itt abban nyilvánul meg, hogy nem tudnak megbotránkozni eltévelyedésükön, képtelenek megérteni, hogy mások megbotránkoznak természetellenes elfajzásukon, hiszen ők mindig mindenhol mindent természetesnek találnak.

Az Ikrek jegyében született gyermekek rendkívül korán érnek, nemi ösztöneik feltűnően hamar mutatkoznak.