Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

 

B I K A

 

Szövegdoboz: ABika-jegyű ember a természet gyermeke, a szabad és szép természetet senki sem tudja jobban szeretni, élvezni, megbecsülni nála. A Bika-szü1öttnél a természet, mint valóság, mint anyag jelentkezik és értékelődik, a természetet képviselő föld pedig magához rögzíti. Egész élete realitások között folyik le. Realitás előtte minden, az emberek, állatok, fák, házak, szokások, környezet. Elképzelhetetlen erővel tud ragaszkodni hozzájuk, sőt leláncoltságában rabjává lesz érzelmeinek. Ha egyszer valamit vagy valakit rokonszenvébe fogadott, szívébe zárt, onnan az többé aligha kerül ki. A Bika-szülött agya nehezen fog, de ha egyszer megtanult valamit, azt alaposan tudja és megtartja.

Mindent alaposan csinál és nem nyugszik addig, amíg célját el nem éri. Keresztül-kasul gyakorlatias, az anyag minden titkát, csínját-bínját ismeri a maga valóságában, ezért ellensége minden elméletnek, felvetésnek. Nála az anyag nem holt tárgy vagy fogalom; nemcsak megnézi, de meg is látja annak minden tulajdonságát és úgy ismeri, mint saját testét, úgy szereti, mint saját gyermekét.

Anyagiasságánál fogva született jó evő és ivó, aki főleg a minőségre helyezi a súlyt, igazi ínyenc, de természetesen a mennyiséget sem veti meg. A Bika-típusnál jobb gazdát el sem lehel képzelni.

A Bika-jelű ember nyugodt, barátságos, békés, kitartó és szívős. Annyira higgadt, hogy a cselekvés előtt a legalaposabban megfontol, megvizsgál, megnéz és meglát mindent. Alapossága, higgadtsága annyira igénybe veszi és leköti egész gondolatvilágát, hogy az új igazságok, reformok, eszmék részére alig-alig marad már hely a lelkében, mert is az új felfogásokkal, új célokkal, új elképzelésekkel szemben erősen tartózkodó. A Bikának ez a maradisága azonban nem elvi, csökönyössége, makacs kitartása a régi mellett onnan ered, hogy nem képes magát elég gyorsan átállítani. Hosszú idő szükséges ahhoz, hogy érzésvilágából valamit ki tudjon törölni, hogy az újnak helyet szoríthasson.

Anyagias gondolkozása és beállítottsága folytán a Bika-jegyű ember a legjobb családapa, aki asszonyáról és gyermekéről szüntelenül és tökéletesen akar és tud gondoskodni. A Bika-jelű nő is kitűnő családanya, mert főleg az otthoniasságban merül ki egész lénye. A Bika-férfi a legjobb patriarchális családapa, az igazi „pater familias".

A Bika föld-jel lévén, a röghöz kötöttség, az anyaghoz kapcsolódottság mutatkozik meg minden szülöttében. Ő tudja a legjobban értékelni a tulajdont, a vagyont, az élvezetet, egyszóval mindent, ami csak az anyaggal összefüggésben lehet. Az ő szerelme: a világi javak tulajdona.

A Bika föld-jel. A föld nehézkessé tesz, a vérkeringést lassítja, ezáltal a vérmérséklet is lassú, nehézkes, kényelmes és passzív lehet. Ha a vérkeringés lassú, úgy ennek megfelelően alakul a jellem is, ezért a föld-jelű Bika-szülött alapos, megfontolt, elővigyázatos, céltudatos, pontos, lelkiismeretes és megbízható. A föld az anyagot jelenti és jelképezi, tehát a föld gyermeke is anyagias, saját előnyeit kereső, tulajdonát gyarapító, testi jólétére vigyázó. A föld egyúttal - mint említettük - a röghöz kötöttséget is jelképezi: a Bika-szülött nem szereti a változatosságot és ezért nem akar semmiképp sem az előtérbe kerülni. Ez a röghöz kötöttsége az oka annak, hogy a Bika-jelűek között magasröptű, álmodozó, idealista vagy képzelődő ember olyan ritka, mint a fehér holló. A röghöz kötöttség azonban kitartást, állhatatosságot és céltudatosságot is jelent, ezért lehet anyagi dolgokban feltétlenül és minden körülmények között megbízni a Bika-jelű emberben. Minőségi beosztása szerint a Bika-jel a fix, vagyis állandó jegyek közé tartozik, ennek megfelelően tehát szilárd, higgadt, megfontolt, nyugodt, egy helyben álló embertípust képvisel. A Bika-szülött erősen megveti két lábát a földön, biztosan megáll rajta, mintha csak odatapasztották volna. Olyan, mint egy nehéz, egy tömbből kifaragott kőszobor, mely össze van nőve talpazatával. A Bika-típusú ember nem rohan, nem viharzik, mint a tüzes Kos. Mindent ki tud várni nyugalommal, türelemmel; lassan, de biztosan halad az útján és nem is nyugszik meg addig, míg célját hihetetlen szívóssággal és kitartással el nem érte. Reá illik a közmondás: lassú víz partot mos.

Közismert a Bika-típus hűsége. Ez szintén lassúságán, higgadtságán, kényelemszeretetén és főleg azon alapul, hogy - mint már előbb említettük - mindent, ami új, csak rendkívül nehezen vesz át. A már egyszer kiválasztott mellett eszébe sem jut, hogy másként vagy más emberekkel is teremthet kapcsolatot; ha viszont egyszer kiesik a rendes kerékvágásból, és megkóstolja az idegen örömöket, ez annyira hatalmába kerítheti, hogy a szó legszorosabb értelmében rabszolgájává válik új érzésének. A Bika-típusnak általában az a tragikuma, hogy teljesen, maradék nélkül odaadja magát egy embernek, egy körnek, egy tannak, egy elképzelésnek, egy világnézetnek. A fejlett Bika-típusnál ezen születési adottságokat határozott jellemnek, erős akaratnak, szívós kitartásnak, különleges kivárásnak, kemény önuralomnak, fejlett diplomáciának látjuk, míg az alsóbbrendű vagy kisiklott típusban ugyanezek a nemes jellemvonások merev mozdulatlanságban, dacban, ravasz kitérésekben és cselekvésképtelenségben mutatkoznak. Az alacsonyabb rendű Bika-típus makacs, akaratos, keményfejű. Eszmevilágát, ítéletét, véleményét önmaga sem képes megváltoztatni, másnak minden ily irányú kísérlete pedig szinte a lehetetlenséggel határos. Itt azután hiába minden rábeszélő művészet, ravaszság, csel, a rossz Bika hajthatatlan, s befolyásolhatatlan marad.

A Bika-típus nyugodt, s ha nem izgatják, jóindulatú; ő a tipikus nyárspolgár. De az ellentmondásokra felizgul, s ha izgatják, elveszti önuralmát és öklel. Elég, ha valaki egy bizonyos személyről vagy dologról beszél előtte. - Ez az a bizonyos vörös posztó - rögtön dühbe jön. Ettől eltekintve már csak azért is békés, mert kényelemszerető. A magasrendű Bika-típus nyugalma az alacsonyrendűnél szellemtelenségben, lustaságban és egykedvűségben mutatkozik.

Igen nagy az igazságérzete. Ha valaki bevallja előtte hibáját, bűnét, tévedését, nyomban megbocsát, de aki kertel, azzal szemben bizalmatlanná válik, aki pedig hazudik vagy letagad, annak vége a szemében, nem tudja a hamisságát többé elfelejteni.

Általában minden Bika-ember lelke mélyén primitív és gyermekien naiv. A háziasságot és a kis örömöket kedveli, értékeli. Szereti a csinos otthont. Nem csábítja a nagyváros zaja, kitűnően megél a vidéken is. A faluban, tanyán még jobban érzi magát, hiszen szíve minden vágya a föld, amit megművelhet, a kert, a gyümölcsös. A Bika-nő jó háziasszony, szívesen takarít, főz, díszít. A Bika-emberek általában beérik mindazzal, amit az élet megadott nekik, hamis ábrándokra nem ragadtatják magukat és amit megszereztek, meg akarják és meg is tudják tartani. Szeretik a jólétet, a fényűzést, a szépet, az élet örömeit. Takarékosak. Nem szeretnek kockáztatni, mert gondolkodásmódjuk lassú és megfontolt, így gondolataikban sincs semmi merész és bátor. Társadalmi emelkedésük is lassú, nagy kitartással, lassan dolgozzák fel magukat, sohasem érnek hirtelen a célhoz. Éppen ezért a sürgős és a rendszertelen munkát sem bírják.

Miután ők a született maradiak, így vallási és politikai kérdésekben is türelmetlenek. A Bika ellenkezését minden újítással szemben legjobban a Bika-nőnél lehet felfedezni, aki sokkal szívesebben visel divatjamúlt ruhát, ósdi szabást, régies hajviseletet, ódivatú ékszereket. Köztük azután sohasem találkozunk modern divatdámákkal. Ők a hagyományok, az ősi szokások és tradíciók igazi értékelői.

Lényük alapvonása a mélabú, melyet időnként dühös kitörés egyenlít ki. Ha melankóliájuk állandósult, úgy később flegmává, nemtörődömséggé fajul. A Bikával lehetőleg nem szabad tréfálni. Nehezen érti meg, támadást lát benne és elragadtatja magát.

A Bika valóban önfeláldozó és jó barát, de rendkívül nehéz az út, míg valaki a barátságába férkőzhet. Valamelyes bizalmatlanság mindig van benne, hiszen a jelképe, a bika is gyanakvóan néz szemszögéből. A Bika-szülöttek koncentrációs képessége elsőrangú, ezért. - bár a rokonszenv és ellenszenv erősen befolyásolja őket - ítéleteikben általában tárgyilagosak tudnak maradni. Egyben azonban nagyon csökönyösek: minden áron nekik kell, hogy igazuk legyen. Noha a legkitűnőbb diplomaták, ez az egy pont, ahol kieshetnek a szerepükből.

Jó zenei érzékük van, ami megfelel kedélyük nyugodt ritmusának és harmóniájának. Szeretnek énekelni. A Bika-szülöttek túlnyomó százalékánál megtalálhatjuk a muzikalitást. Igen sok elsőrendű, sőt világhírű énekes akad köztük.

A Bika-típust az emberek általában önzőnek tartják, pedig tulajdonképpen nem az, csak takarékos- néha túlmegy e téren a normális határon, mert mint materialista, minden erejével arra törekszik, hogy vagyont gyűjtsön. A megszerzett vagyont erős kézzel tartja, mert állandóan az a kényszerképzete van, hogy verejtékes munkájának a gyümölcsét el fogja veszíteni. Ezért van az, hogy ámbár szíve teljesen telítve van részvéttel, együttérzéssel, amikor meleg szívességgel alamizsnát vagy segítséget ad másoknak, mégis ez az alamizsna vagy segítség mindig sokkal kisebb, mint amennyi vagyonához mérten arányos volna. Az ő valóban jó szívét a mások nyomora meghatja, de említett kényszerképzete elfordíttatja fejét a segítségre várótól; ilyenkor nagy lelki küzdelmet vív önmagával és nem ad, vagy csak keveset, mert belülről reszket, hogy vagyona részvéte folytán el fog úszni. A másét sohasem kívánja meg. Nem irigyli mástól sem a vagyont, csak ami az övé, azt markolja meg görcsösen. Tragédiája ebben a viszonylatban a naivitásában rejlik. Egyenes gondolkozásával nem tudja felfogni a másik ember ravaszságát, aki azután alaposan kihasználhatja. Hiszen az emberismerete is inkább érzelmi, mint értelmi, az érzelmek viszont igen sokszor csalnak. Ezért fordulhat elő gyakran a Bika-típusú emberrel, hogy rosszul alkalmazott altruizmusával, jóságával igen rövid idő alatt el tudja veszteni mindazt, amit hangyaszorgalommal hordott össze egy életen keresztül. Hogy önzőnek nézik és tartják, annak egyik oka az is, hogy nem képes - semmiféle viszonylatban - nélkülözni, belőle soha nem lesz aszkéta. Ezért mindent összeszed, összehalmoz, ami csak hasznosat vagy élvezetest jelenthet számára.

A Bika-szülött nem tüzes szerető. A goromba és darabos Bikatermészetet a Vénusz-befolyás megnemesíti, megfinomítja, ezért bámulatosan kitartóan tud szeretni és hihetetlenül türelmes választottjával szemben. A Bika általában nagyon érzéki, ez azonban a jó típusnál nem ütközik ki, mert születési adottsága a családias érzés, a családalapító ösztön, teljesen le tudja vezetni szenvedélyét és megvédi a ballépésekkel szemben. A rossz típusú Bika azonban megvadul és szertelenül veti bele magát az élet örömeibe, ilyenkor kicsapongó és durván támadó. A Bika-férfi, még a legjobb típus is, nélkülözi a finom gavallériáit, nem tud kifejezést adni csábos szavakkal, nagy frázisokkal érzelmeinek, ebben is egyenes és nehézkes. A Bika-szülött nők is eléggé szerelmes természetűek és ha esetleg meghódolnak a kísértéskor, ilyenkor bizonyos fokig természetesnek, magától értetődőnek tartják, hogy a férfinak odaadják magukat. A Bika-nő nagyon szereti a fényűzést, a pompát, az ékszert, ezért szerelmében is gyakran megmutatkozik az anyagi érdek. Férjválasztáskor is a jobb parti nyeri el kegyeit. Közöttük nem találjuk meg az unatkozó nőt, az úgynevezett "meg nem értett asszonyt", náluk nincsenek lelki bonyodalmak, mert két lábukon erősen és biztosan állnak a világban.

Amilyen hűséges a jó Bika-típusú férj, ugyanolyan féltékeny is, hiszen a tulajdonjog a központja életének - ilyenkor zsarnokká is válhat. A szexualitásban is, mint mindenben, ő az ínyenc. A tálalás mikéntje a fontos neki, hiszen Vénusz gyermeke, a szépség istennőjéé.