Van Tromp I. Dr.

JEGYANALÓGIÁK

B A K

Szövegdoboz: A

Bak-jelben született ember jelképe a csökönyös kitartással és hihetetlen szívóssággal egyre magasabb és magasabb csúcsokra hágó, sötét nézésű, komor, magános állat: a bak. A hasonlatban tökéletesen benne van a típus teljes egyénisége.

Mielőtt jellemzésére áttérnénk, emlékezetünkbe kell idézni, hogy a Bak-jegy föld-elem, kardinális, tehát fő tulajdonságú, otthona a tízedik ház, és ura a sötét Szaturnusz. Ismételjük át röviden jelentőségüket, hogy annál könnyebben ismerhessük meg e jel gyermekeinek alapadottságait. A föld-elem hatása: a földhöz, röghöz kötöttség, mely lassúságot, nehézséget, céltudatosságot, szívós kitartást, anyagias világfelfogást és állandóságot jelent. A kardinális tulajdonság következménye a pozitív, aktív ténykedés, becsvágy, erős akarat és céltudatosság. A tízedik ház értelmezésében azt tanultuk, hogy ez a hivatás háza, jelenti tehát a társadalmi rangot, elhelyezkedést, tekintélyt és kitüntetést, s mindazokat az eszközöket és módokat, melyek ezek eléréséhez szükségesek. A tízedik háznak megfelelő jegyben született Bak-ember is a hivatásra, a rangemelkedésre lesz beállítva. A jel uráról, a Szaturnuszról tudjuk, hogy az az úgynevezett "szükséges rossz". A hideg, összehúzó, mindent kordában tartó csillagsugárzás és hatás jelképe, mely nem engedi, hogy a fák az égig nőjenek. Ő az a legnagyobb rossz, mely a keserű élettapasztalatokat, a fájó pofonokat adja, de amely nélkül tökéletesedés sem volna elképzelhető a világon. Ha ennek a négyféle minőségnek tulajdonságait összekeverjük, előttünk áll a Bakember összes születési alapadottságaival.

Az asztrológusok a Bakot az építészhez hasonlítják. A Bak-ember az örök tervező, vonalvezető, építő, a fő cél elérésére törekvő. Mindig épít; házakat, államokat, rendszereket, elméleteket, rangokat, rendeket. Munkájában, tervezésében, vonalvezetésében és építésében csak a fontosat és alapvetőt tartja szem előtt; az apró kérdésekkel nem foglalkozik, a részleteket és árnyalatokat másra bízza. A valódi Bak-ember mindig nagyvonalú, gyűlöli a kicsinyességeket. Tekintete csak a végcélra néz, ezért nem bírja el a jelentéktelent még saját magán sem. Ezen alapul erős becsvágya és törtetése is. Miként jelkép az egyre magasabbra hágó állat, úgy ő is egész életében felfelé törekszik. Hatalmas becsvágyának megfelelően mindennél fontosabb lételeme a szolgálat, a munka, az előléptetés, a kitüntetés, a rang és a hatalom. Célja elérésében nyugodt és mindig gyakorlati cél felé tör. Tisztában van azzal, hogy eredményt csak verejtékes fáradsággal, sok akadály elhárításával érhet el, de a megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha számításait keresztülhúzza valamilyen előre nem látott szerencsétlen körülmény. A sikertelenség nem bénítja meg, nem izgatja fel, zsörtölődés, harag vagy kétségbeesés nélkül ugyanazzal a szívóssággal dolgozik tovább és halad fokról fokra felfelé. Hatalmi törekvésében az erőszaktól sem riad vissza, túlzott becsvágyában olyan tettekre, olyan eszközök használatára is képes, melyek emelkedésében megállítják vagy visszavetik. (Hiszen a Szaturnusz jelenti a bukást is.) E típus emberének élete sok tekintetben hasonlít a közismert társasjátékra, amit "Mensch argere dich nicht"-nek neveznek, ahol sokszor kell sok kockával visszamenni, vagy esetleg mindent elölről kezdeni. Az eszközök megválogatásának hiánya termeli ki e jelből az úgynevezett "biciklista típust", a jellegzetes tőrtetőt, aki felfelé görnyed és lefelé tapos.

A föld-elem hatásának megfelelően fő célja az anyagi javak megszerzése, mindenben otthon van, ami praktikum. Ha van is benne magasabb rendű ideális vágyódás, idealizmusát akkor is kordában tartja a hideg, józanész, mely szinte lehetetlenné tesz minden lelkesedést, lángolást, felbuzdulást. Ezért látunk nála mindig hideg számítást, mely a fantasztikus vagy kalandos cselekményektől távol tartja. A józanész szavára hallgat, és sohasem tesz fel mindent egy kártyára, szerencséjét ily módon kierőszakolni még csak meg sem kísérli. Ő a munka, a kötelesség embere, aki odaadással és szorgalommal kívánja célját elérni. Nem vezető, vezérlő egyéniség, aki magával tudná rántani a tömeget, ehhez hiányzik belőle a lendület és a könnyűség. Ezzel szemben, mint munkás pontos, alapos, megbízható és nagy felelősségérzetű. Nagyon lassan fog munkájához. Előbb óvatosan és elővigyázatosan mindent meghányvet, majd szívós türelemmel beledolgozza magát, míg csak tökéletesen meg nem ismerte a reábízott egész anyagot. Minél jobban belemerül, öröme ugyanazon arányban növekszik, hihetetlen kitartással százszor és százszor megismétli az egyszer már megtanult fogást, míg csak teljesen tökéletesnek nem érzi magát benne. Lényének legjellemzőbb sajátossága a megszokás, a szokás istenítése. Ha hozzászokik egy ruhához, helyhez, eszközhöz, többé nem lehet elcsábítani tőle. Szívósan ragaszkodik megszokott íróeszközéhez, asztala berendezéséhez, környezetéhez, meggyőződéséhez.

A Szaturnusz legmélyebb hatása pesszimizmusban nyilatkozik meg. Feketének látja a dolgokat, hogy kellemesen csalódjék. Az embereket próbára teszi, és öröme telik abban, ha a próba sikerül. De ha nem sikerül, akkor sem érzi magát csalódottnak, szerencsétlennek, hiszen pesszimista alapadottságának megfelelően már eleve rossznak tartotta a dolgokat és az embereket. Minden új emberrel, új helyzettel, új feladattal szemben bizalmatlan, miután az élettől sem vár sokat. Ellenségesnek és idegenszerűnek tűnik fel előtte minden új jelenség, és ezért megriad tőle, nem érdekli a szenzáció, az újság, az újdonság öröme. Először alaposan meg akar győződni arról, hogy az új út, helyzet járható-e, és csak azután mer az új ösvényre lépni. Először minden újat lehetetlennek tart, és ez az oka, hogy semmit sem kezdeményez könnyelműen. Mindig a főúton halad, mellékösvényre nem engedi magát eltéríteni. Ha megtalálja a saját egyenes útját, lénye teljes alaposságával kitart azon.

A tízedik ház sajátosságának megfelelően megköveteli teljesített szolgálatáért az elismerést, a kijáró tiszteletet, és megvannak a képességei is ahhoz, hogy a tekintélyt ki tudja erőszakolni a maga számára. Ha ezt a jogos járandóságát nem kapja meg, vagy alárendelt állásban kell robotolnia, szeszélyes, hallgatag, mogorva, gyanakvó és nagyon önző lesz. A föld-elem jellegzetességének megfelelően anyagias. Szívesen küzd a legkisebb haszonért is, a pénzszerzésben rendkívül találékony, még a szemétdombról is pénzt tud kikaparni.

Temperamentuma mélabús. Nehezen hozható ki sodrából, de ha végül megharagszik, igen hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék. Haragtartó és bosszúvágyó. Rendkívül nehezen bocsát meg. Akarata határozott, kemény, állhatatos, szívós és kitartó. Lassúsága, nehézsége és megfontoltsága keménnyé és hideggé teszi. (Szaturnusz-hatás.) Ugyanakkor azonban alapos és tárgyilagos is. Okos, diplomata és kitűnő szervező képességű. Az embereket társadalmi helyzetük, rangjuk szerint ítéli meg anélkül, hogy belső értéküket figyelembe venné. Kritikája erős és kemény. Sokat ad a külső méltóságra és a fegyelmezett tartásra. A tüntető érzés megnyilvánulásokat nem szereti. Egyszerű, takarékos és igénytelen. A Szaturnusz hatásának megfelelően különös sajátossága egy meghatározatlan visszavonulási kényszer, egyedüllétérzés és az a körülmény, hogy annál inkább érzi magát elhagyatottnak, magára maradtnak, minél magasabbra hág a siker létráján. Ezért látunk benne mindig valamelyes húzódozó tétovázást, tekintetében gyanakvást. Ez okozza hallgatagságát, szótlanságát. Jellemző tulajdonsága ennek megfelelően az is, hogy nehezen tudja, vagy nem akarja kifejezni gondolatait. (Ha ezt a gátlását a Bak-ember le tudja győzni, nagy győzelmet arat önmaga felett, s nagy szikla fog legördülni melléről.) Egyébként beszédmodora nyílt, viszont sokszor értő is, beszédében valamilyen különösség és gátlás mindig tapasztalható. Rokonszenvét és ellenszenvét erősen érzi, nehéz a barátságába férkőzni, de ha valaki előtt megnyílik lelke, úgy igen befogadó és őszinte. Amint ellenszenve megrögzött, úgy gyűlölete is állandó. Ettől eltekintve alkalmazkodó képes, vidám emberek között vidámnak, szomorúak közölt szomorúnak mutatja magát. Nem szívesen avatkozik más ember dolgába, de éppoly kevéssé tűri el, hogy idegenek az ő dolgába dugják orrukat. Különben is idegenekkel szemben rendkívül tartózkodó és hallgatag, Szereti a nyugalmat, a függetlenséget. Önuralma példátlan, emlékezőtehetsége kitűnő, filozófiai képessége feltűnően jó. Érzései rendkívül mélyek, lelke mindig a mélységekben jár. Bizonyos kedélyállapot hullámzás gyakran jelentkezik nála, egyik nap mindent szépnek, másik nap már mindent feketének lát. Egyáltalán csak ritkán képes a dolgokat úgy meglátni, amilyenek azok a valóságban.

Sokat ad a külsőre. Rendkívül fegyelmezett. Lényében mindig van valami színészkedés féle, azért hord magára kényszerített álarcot, mert nem akarja, hogy bárki is belelásson. Saját magával szemben sem bírja az érzések fitogtatását, a hízelgést sem szereti, és éppen így ő is, aki mély érzésekre képes, kerül minden külső gyöngédséget, kedveskedést, hízelgést; míg más jelnél ez álszeméremként mutatkozna, nála születési adottság, hogy még a simogatással és a csókkal is fukarkodik.

Könnyen izgatható, miként jelképe, a Bak, de a Szaturnusz kordában tartja érzelemkitöréseit. De ha megtámadják, nem tér ki előle, hideg szívóssággal veszi fel a harcot. A saját módja és elgondolása szerint vallásos. Mint mindenben, úgy vallási meggyőződésében is csökönyös, megátalkodott és befolyásolhatatlan. Ha vallásosságot, mint egy magas célt tűzi maga elé, akkor vakbuzgó, rajongó és harcos lesz. Még ha tudja is, hogy felfogása miatt nagy nehézségekkel kell megküzdenie, akkor is vak hajthatatlansággal harcol meggyőződéséért. Legnagyobb erényei a komoly tárgyilagosság, megvesztegethetetlen becsületesség és az igazságérzet. Hibája viszont saját értékének túlbecsülése, az alacsonyabb rendű típusnál pedig szellemi korlátoltság. Minél alacsonyabb rendű a típus, annál szűkkeblűbb, pedánsabb és bürokratább. Önzésével, kapzsiságával, kellemetlenkedésével szerencsétlenné tudja tenni egész környezetét. Hideg, szívtelen és kegyetlen, örökké elégedetlen, mindenben gáncsoskodó és ámbár gyenge és gyáva, annál inkább csúfolódó, gúnyolódó, bizalmatlan, fukar és erőszakos. L’art pour l’art gonosz ember. A Bak-ember igénytelensége az alacsonyrendű típusnál kultúrájának hiányosságában mutatkozik, rendetlen, tisztátalan lesz, közönyös minden külsőséggel szemben - ellentétben a formaságokat, szertartásokat és külsőségeket szerető magasrendű típussal -, kimondottan ravasszá és embergyűlölővé is válhat.

A Szaturnusz az idő jelképe, ezért a Bak-típus sohasem fiatal, de meg sem öregszik. Fiatalságából hiányzik a gondtalanság és öregségéből a fáradság. Dolgos, szorgalmas és alapos, első leheletétől az utolsóig. Felületes embert ebben a típusban - legyen az akár magas-, akár alacsonyrendű - nem találunk.

Mindennel szemben, ami nem százszázalékosan kézzelfogható valódiság, hitetlen és bizalmatlan. Nagyon magasrendűnek kell lennie annak a Bak-embernek, aki képes belemélyedni a misztikus dolgokba, a metapszichikába, de még akkor is legnagyobb titokban tartja, hogy ezzel foglalkozik. Ezen beállítottságának az az oka, hogy lelke legmélyén ösztönösen fél a haláltól és attól, ami utána következik. Ez az adottsága annyira rányomja bélyegét, hogy messziről elkerül minden e témakörrel kapcsolatos kérdést.

A Bak-szülött szervezete szívós. A leghosszabb életű emberek a Bak-jegyéből kerülnek ki. Ez is Szaturnusz-hatás, mely bár életében sok fájdalmat, keserűséget, könnyet, gondot és bánatot okoz, de ugyanakkor megadja a szívós kitartás erejét is.

A Bak-embert rendkívül önzőnek tartják. Önzésének oka félénksége és kishitűsége; reszket, hogy a vagyona elvész, ezért takarékossága gyakran fösvénységgé, zsugorisággá válik. Tulajdonképpen csak a filléreket spórolja, de amit megszerzett, azt meg is tartja. Leginkább kicsinyességben mutat erős önzést. Nagyon felingerli például, ha egy ruhadarab eltűnik, egy ételmaradék elpocsékolódik. Alaptermészete az igénytelenség, ezért ellensége a pazarlásnak. Elismeri és értékeli az áldozatot is, de csak akkor, ha az a szükségletének megfelelő. Önző titoktartásában is sokszor évekig is eldolgozik valamin titokban, másoknak el nem árulja, mit akar csinálni vagy megszerezni.

Szerelmi ügyeiben külsőleg nagyon tartózkodó és zárkózott, de a nemi élet kérdései nagy harcokat idéznek elő belsejében. Fiatalságában a másik nemről fantasztikus elképzelései vannak, aminek elég gyakran önszerelem a következménye. Körülbelül 30 éves koráig hűvösnek mutatja magát, később azonban már szexuális igényei erősekké válnak. A szerelemben nem akar teljesen feloldódni, sőt ösztönszerűen kerüli is a kínálkozó alkalmakat. Várakozást, húzódozást lehet észrevenni benne, és ez okozza, hogy a másik nemmel való kapcsolat létrehozásánál sokszor lemarad, Ennek következtében - különösen fiatal korában - idegenszerűséget, félelmet érez vele szemben, nehezen közeledik hozzá, és még nehezebben barátkozik meg vele. Ámbár a szerelemben később mély érzésű is tud lenni, mégsem képes kimutatni vonzalmát. A Bak-nő nyugodt és bizalmatlan, s ez megóvja a megkísértésektől. A házasságban, mint szorgalmas, munkás, jó üzleti érzékkel rendelkező társ, nagyon sokban tudja férjét segíteni, és ha bekapcsolódik, valósággal le1ke lesz férje vállalkozásának.

A Bak-ember félelme és húzódása abban is megnyilvánul, hogy a férfi a kritikus pillanatban nem tudja kimondani azt a szót, amire a nő feszült idegekkel vár. Nem ő kéri meg a nő kezét, hanem az övét kell megkérni. A Bak-nők is akkor szeretnének leginkább elszaladni, elmenekülni, amikor a szerelmes férfi esedezni kezd a boldogító igenért. Bak-emberek házasságában az értelmi alapon nyugvó összeköttetés a legszerencsésebb, ahol a praktikus életbe állítottság a fontos, és nem a lángoló szenvedélyek, melyeket a Bak-embernél úgysem tudnánk megtalálni.

Van azonban a Bak-típusnak egy ritkább képviselője is. Az a Bak-ember, aki le tudja vetkőzni gátlásait, annyira képes magát belevetni az élvezetekbe, hogy faunná változik. Ez a Bak-típus a legnagyobb szoknyavadász.

A Bak-nő a házasságban szigorú és kemény, az alacsony típusú pedig valóságos Xantippévé válik. Ő képviseli az asszonyoknak azt a fajtáját, mely a klubból későn hazatérő férjet nemcsak erkölcsprédikációval, hanem seprűnyéllel is fogadja.

V Í Z Ö N T Ő

Szövegdoboz: AVízöntő, miként jelképisége általános leírásából már megismertük, a termékenyítő szellem szimbóluma. Az ősi keleti és déli népeknél - úgyszólván kivétel nélkül mindegyiknél - a víz az észt, a lelket jelentette. Gondoljunk a keresztségre, ahol a pap vizet önt az ember fejére, ezzel jelképezi, hogy a testet lélekkel tölti meg. E jel ura a Szaturnusz és az Uránusz. A Szaturnusz a komoly, mély gondolatokat, a valódi elmélyedés képességét adja; az Uránusz pedig az újító, a reformátor, a modern, az előrehaladás örök serkentője.

Ha e jel emberének jellemét meg akarjuk ismerni a maga igazi valódiságában, két képre gondoljunk Az egyik a szfinx arca, a másik a csörgősipkás udvari bolond. Az egyiptomi szfinxnek, melyeknek lába előtt évezredek története zajlott le, rengeteg emberöltő öröme és bánata, boldogsága és boldogtalansága, dicsősége és katasztrófája, kultúrája és tragédiája viharzott el, ugyanazzal az arccal nézte az események szédületes forgatagát a múltban, amivel figyeli a jelenben és fogja látni a jövőben is. Arca merev, gunyoros, de mindig ugyanaz a mosoly, mintha csak a "vanitatum vanitatis" örök mutatóujja lenne. Ez a messze tekintő, mindenen keresztülnéző gunyoros mosoly van a Vízöntő-ember arcán is, jobban mondva azon a maszkon, látván, amit mindig magán hord, ha emberrel találkozik. Ő is keresztülnéz a dolgokon, a történéseken, és nem mutatja meg, nem árulja el, mit érez, mit gondol, mit akar.

A másik kép, amire gondolnunk kell, a csörgősipkás, tarkabarkán öltözött udvari bolond, akinek külseje megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemességeket, a legmaróbb válaszokat, a legélesebb megjegyzéseket dobhassa oda a leghatalmasabb uraknak is. Ezt teszi a Vízöntő-ember is, amikor rejtélyes szfinx-álarca alól a szavak korbácsolásával jobbra-balra vág az érinthetetlen nagyságokra, a hatalom nagy tekintélyű birtokosaira.

Ezek után már csak arra kell még figyelemmel lennünk, hogy a Vízöntő levegő-elem és a fix, állandó tulajdonságúak csoportjába tartozik. Emlékszünk rá, hogy a levegő elem intellektuális, szellemi és művészi érdeklődést és tehetséget ad, könnyű felfogást, változatosságszeretetet, sokoldalúságot és minden újnak szeretetét, a fix tulajdonság pedig lassúságot, szívósságot, kitartást, állhatatosságot és passzivitást. A két minőség látszólag ugyan ellentéte, de valójában egymást egészítik ki, és a középúton találkozva a rosszat megjavítja, a szétforgácsolódást megakasztja, és a fantáziát és a képzeletet megköti.

Nézzük már most a vízöntő-jel emberének a fent elmondottak alapján történő lelki kialakulását, születési adottságait.

Mindegyikükben kivétel nélkül benne van az isteni szikra (Uránusz-hatás), a lángész valamilyen adottsága. Ha kellő neveléssel, alapos, tervszerű, kitartó szellemi iskolázással nehézkes szellemi alaptulajdonságainak (fix tulajdonság) megfelelően segítséget nem kap, egy a zseniális vonás különcködésekben fog megnyilvánulni. Sehol sincs olyan közel egymáshoz a lángész és az őrült, mint ennél a típusnál. Nagy dolgokra van hivatva. Magas szellemiségű, reformer; maga is szül új, eredeti, értékes ideákat, emellett nagyon érdekli minden új gondolat, eszme. Hamar bele tud illeszkedni új gondolatmenetekbe, új eszmeáramlatokba, újszerű elgondolásokba. Szereti a művészetet, tudományt, minden érdekli, ami szokatlan, különösen e téren tud zseniálisat alkotni. Nagy benne a megismerési vágy, bele akar hatolni a természet titkába, meg akarja ismerni annak minden jelenségét, belemélyed az okkult kérdésekbe is. Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Idealista, lelkesedésre hajló, lelkesültségében képzelőereje határtalan magasságokig ragadja és valódi alkotóművészetre képesíti.

Türelmes, tapintatos, nemes lelkű, becsületes, hű, megbízható, természetes becsvágyó, jó diplomata. Környezetét rendkívül ügyesen, teljesen észrevétlenül befolyásolja, és általa könnyen valósítja meg közvetve akaratát. Nagy az igazságérzete, ezért jó közvetítő, békítő, szerény és mértékletes, modora lekötelező. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő, mégsem önfejű. Nagy emberbarát, kimondottan szociális érzékű, legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet. Emberismerete szinte látnoki, belelát a vesékbe, megérzi más ember terveit, szándékait. Nagyon finom érzésű eszmevilágában eltér a mindennapitól, és ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Kritikája jó, és nagy megkülönböztetési képessége van. Erősen produktív ember. Miként a víz bármilyen felületen vagy edényben rögtön egyenletesen helyezkedik el, bármilyen formába is öntsék, éppen így a Vízöntő-ember is kitűnő alkalmazkodóképességű.

Egészen eredeti és erős koncentrációs képességgel kapcsolatos művészi és tudományos beállítottsággal van megáldva. Lelkesedése nem a megvalósíthatatlan célokra irányul. Szeretetre méltó és társaságkedvelő, annak ellenére, hogy a szaturnikus hatásnak megfelelően van benne valamilyen visszavonultsági, egyedüllétre hajló kényszer. A lelkivilágának megfelelő embereknek kitűnő barátja, a többitől inkább visszahúzódik, nehogy véleménykülönbségre, ellentétre vagy ellenségeskedésre kerüljön sor. Nagy a szellemi függetlensége. Szereti, ha elismerik, de messze áll tőle, hogy nevét népszerűsítse. Gyakorlati gondolkodása minden csábos és valószerűtlen ábrándtól mentes, ezért vélik róla az emberek, hogy cinikus. Egészen különleges tartózkodása nem engedi, hogy idő előtt kijöjjön várából - kivárja az alkalmas percet. Nem hagyja magát kalandokra csábítani. Az emberek ezért gőgösnek tartják, holott csak távol tartja magát az eseményektől, barátságosan visszautasító, csendesen gúnyolódó, vagy enyhén megvető mosollyal. Mivel a kivárás embere, szándékait nem árulja el, hogy pedig ez sikerüljön neki, álarcot hord. Ez az álarc tulajdonképpen nem más, mint a mozdulatlan arc, a gúny és mosoly örökös visszatükrözésével.

Minden, ami modem, különösen a modem technika érdekli elsősorban, a villamosság, gépek, rádió, repülés. Különleges matematikai képessége van, kitűnő filozófus is válhat belőle, de a bölcsességét néha furcsa gondolatok kísérik.

A Vízöntő állandó jel, ezért szülötte szívós, és az elért eredményeit vasmarokkal megőrzi. Előszeretettel old meg komoly és nehéz kérdéseket. A felületesség, a félmunka nem az ő eleme. Vérmérséklete szangvinikus, de mélabú is van mindig benne, mely azonban sohasem fajul pesszimizmussá. Könnyen felindul, de hamar le is higgad, megbocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a nyomott lehangoltság között elég gyakori. A melankólia abban nyilvánul meg, hogy majdnem mindig hordoz szívében egy állandóan motoszkáló csendes fájdalmat. Ha nincs oka, úgy keres valamit, és az szúként rágja belsejét.

Az Uránusz valamennyi szülöttje többé-kevésbé különcködővé teszi, ezért a Vízöntő-ember fellépése sokszor egészen különös, valami kiszámíthatatlan van benne, egy ugrásra készség. Nem szeret kötelékben, megkötöttségben élni. Eletében Uránusz gyakran idéz elő hirtelen eseményeket, sorsváltozásokat. Az Uránusz hatására lesz reformátor, az alacsony típus pedig lelkesedésből utcai forradalmár. A magas típus jó vezető, közülük kerül ki rendkívül sok feltaláló. Bármilyen hivatásban legyen is e jel szülötte, mindig annak a pártján áll, aki az új eszméket képviseli. Különösen vonatkozik ez az írókra, festőkre, szobrászokra, művészekre. A Vízöntő- emberek a levegő meghódítói. Jó színészek és táncművészek kerülnek ki soraikból, ezeket arról lehel könnyűszerrel megismerni, hogy kitűnően rögtönöznek.

Az alacsonyrendű típus nyugtalan, izgulékony, szeszélyes, kiszámíthatatlan. Ha másként nem képes magára irányítani a közfigyelmet, úgy különc ruházatával, feltűnő viselkedésével igyekszik azt elérni. Utópiákat hajszol, képzelgő. Közülük kerül ki a legtöbb kuruzsló, szemfényvesztő, aki magát félreismert lángésznek képzeli, a hamis próféta, aki természetének legmélyén szunnyadó magasrendűségéből kifolyólag sok zavart és kárt tud okozni, ide tartozik az anarchista, ki mindenen átgázol, ha egy eszmének a megvalósítását akarja kierőszakolni.

A Vízöntő a legritkább embertípus, valamennyi jel között legkevesebb Vízöntő-jelű ember születik a földön.

A Vízöntő a legönzetlenebb típus, énje teljesen átlátszó, mégis, mert szfinxszerű álarcot merevít magára, embertársai nehezen értik meg tökéletes önzetlenségét, nemes jóakaratát és emberszeretetét. Viszont ez az arcára erőszakolt lárva lelki szükségszerűség, hogy mindig valami különlegeset, rendkívülit élhessen át, anélkül, hogy az emberek észrevennék szándékát. Olyan eszméktől sodortatja magát, amelyek a világ, a korszellem és a megszokott ellen lázadnak fel. Tiszta önzetlenségből képes teljes és tökéletes önfeláldozásra. Még ha olyan bűnös cselekményeket követ is el, melyek a felületes szemlélő előtt önzési alapmotívumra mutatnak, akkor is, már kevésbé alapos vizsgálat után is kitűnik ez, és beigazolódik a tévedés. Csak jelentéktelen, számba nem jöhető anyagi előnyért, de sohasem magáért az előnyért, hanem csak azért, mert az elkövetési mód vagy a végrehajtási eszköz izgatja. Szélhámosként lép fel a nyereség legkisebb kilátása nélkül is, mert a merészség, a fura helyzet, a pillanatnyi adottság vonzza, vagy a terv zsenialitása. A szegényeknek sokkal többet ad - egészen a könnyelműségig - mint anyagi ereje engedné. Ezeknél a kísérletezéseknél azonban embertársaira önkéntelenül, akaratlanul is veszélyessé válik, mert környezetét, más emberek sorsát, szerencséjét, tulajdonát, idejét és pénzét nem veszi semmibe, csak kísérleti nyulak azok az ő szemében, melyeknek hivatásuk, hogy feláldoztassanak a megismerés és a fejlődés oltárán.

A Vízöntő-ember szerelme bizonyos fokig mindig esztétikai alappal bíró és szellemi. A partner jellemét, lelkületét kutatja, állandóan új és új tulajdonságokat akar benne felismerni. Mélyen elszomorkodik, ha már nem talál többé benne valami frisset, érdekeset. Sokkal inkább a barátkozásra, barátságra van beállítva, mint a szerelemre, ezért szánja el magát oly nehezen a házasságra is. Szerelme nem érzelgős. Egy szép lábba lesz szerelmes, egy jól formált boka, egy izmos férfikar ragadja meg érdeklődését, de maga az ember csak másodsorban alanya érzelmeinek. Szerelme inkább szórakozás vagy játék, hogy újabb embereket ismerjen meg, újabb alanyok lelkébe láthasson bele. Különösen ez a beállítottsága a Vízöntő-nőnek; szívesen játszik a férfiakkal, a változatosság szórakoztatja. Úgy fest az egész, mintha a Vízöntő-ember egész élete színház volna, ahol jobbra és balra, a páholyokba éppúgy, mint a színfalak mögé, előre és hátra, fel a karzatra és le a zsöllyékhez lehet kokettálni. Ezt nem is lehet tőle rossz néven venni, hiszen a karnevál gyermeke. (A Nap is farsangkor áll a Vízöntő-jegyében!) A tiszta Vízöntő-típus a szerelemben is extravagáns, különcködő, újító, forradalmi, mint élete összes más megnyilvánulásaiban; ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest és a kitaposott utakat, ezért szexuális élete is változatos és felületes. Időnkénti kilengéseinek okát lelkiségében találjuk meg, mely szélsőséges cselekmények felé vonzza. Gyakran a pillanat kormányozza. Erotikus cselekedeteiben a saját maga szemlélője. Inkább könnyelmű, mint szenvedélyes, de sohasem süllyed mocsokba. Különcködése perverzióra is ragadhatja, de ennek sohasem az érzékiség az alapja.

Házasságra a középrendű típus a legmegfelelőbb, mert kitűnő alkalmazkodó képessége lehetővé teszi a harmonikus együttélést. A magasrendű típus is igen jó házastárs, aki mélyen tud szeretni, és társához hű marad.

H A L A K

Szövegdoboz: Ahideg és végtelen tengerben élő néma, mindentől és mindenkitől üldözött védtelen hal jelképe a Halak jegyében született embernek. Ebben a pár szavas szimbolikus mondatban a maga teljességében megtaláljuk egész énjét, életét és tragikumát. A hal némasága átvitt értelemben azt jelenti, hogy a Halak emberének szavát nem hallják, és így nem is érti meg a többi ember. Nem hallják, mit mond, nem értik meg, mit érez, s miként érez, s miként jelképe, a passzív, szenvedő hal, az egész világtól elzárva és hangtalanul szenvedve él a vizek sodrában, ő is elszigetelve, teljesen egyedül áll a nagyvilágban. A part nélküli végtelen tenger határtalan fantáziáját jelképezi, mely sohasem tud nyugodt helyet találni, ahol kipihenné magát; körülötte minden csak víz és víz, és sehol egy darab kemény föld, ahol csak rövid időre is megállapodhatna. Élő mintaképe a néma szenvedésnek és a hangtalan tűrésnek.

A hal néma. Ennek megfelelően a Halak emberének kifejezésmódja is szegényes, neves írót vagy költőt keveset találunk közöttük. Sokszor harapófogóval sem lehet belőle kihúzni a szót. Zárkózott szűkszavúsága miatt a társadalmi érintkezést is nehéz vele fenntartani. Sohasem lehet tudni, mit gondol, mit akar, jellemét nehéz kiismerni, hiszen a legtöbbször önmagával sincs tisztában. Minden Hal-ember tulajdonképpen egy nehéz, bonyolult keresztrejtvény, az élő talány, amit legkevésbé ő maga képes megfejteni. A rejtvény megfejtéséhez meg kellene nézni a lexikont, elő kellene venni pár könyvet, hogy az ismeretlen részt, a hiányzó sort kitölthesse. De hol van erre türelme, kitartása? Megmarad megfejtetlen talánynak. Ő lesz a félreértett, a meg nem értett ember, ezért találkozik - bár teljesen igazságtalanul - élete minden lépésénél bizalmatlansággal. Még legnemesebb segítőkészségét sem képes a tömeg megérteni. Főként innen származik életének látszólagos reménytelensége és ösztönös visszavonultsági kényszere. Legszívesebben egy zugban húzódik meg egyedül. Az elhagyatottságnak és az egyedüllétnek érzése minden Hal-ember sorsa. Még a legegészségesebb és legmagasabb rendű típusnak is keresztül kell esnie időnként egy-egy külső vagy belső egyedüllétkényszeren. Az élet szigorú és zord valóságai elől ezért menekül sok Hal-ember zárdába, kolostorba. Ugyanez a kényszer az oka annak is, hogy mélabús reménytelenségében és a jövőtől való félelmében a kábítószerekhez menekül. Az alkohol, a morfium, a kokain sűrű fátyollal borítja be a világból kikapcsolódni vágyó elméjét, szépre és szeretetre éhes, remegő lelkületét.

A Halak embere mindenben lemondó. Még idealisztikus törekvéseiben sem tud kitartó maradni. Ha komolyabb akadályokkal kerül szembe, hamar feladja a játszmát. Éppen így minden más cselekedetében, vállalkozásában is egykettőre reménytelenné válik. Különösen ilyenkor lesz ideges és érzékeny. A negatív, passzív Halember képtelen harcolni, mást legyőzni, teljesen hiányzik énjéből a keménység, ezért még ellenállásra is alig-alig képes, legfeljebb védekezni próbál. Ügyeit önmaga végrehajtani alig tudja, ezért mindig a más segítségére vár, és kétségbeesik, ha a sóvárgott támogatás elmarad. Mivel minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés és hívás nélkül is akár az életét is feláldozza, azért elvárja, hogy embertársai is hasonlóképpen viselkedjenek és cselekedjenek vele szemben. Természetesen itt éri a legtöbb keserű csalódás.

A Halak jegye a szimbóluma a keresztre feszített Istenfiának. A Halak szülötte sorsába sok csalódás, bánat, keserűség kapcsolódik. Tekintetéből a mártíromság csendes zokogása érezhető ki, hasonlóan a keresztfán függő Krisztus- és Mater Dolorosa-ábrázolások arckifejezéséhez. A sok baj azonban nem töri le, belenyugszik sorsába, és mélabús lemondással halad tovább. Belenyugvási képessége igen magas idealizmusában találja forrását, mely felébreszti és uralkodóvá teszi lelkében a misztikus vágyat, hogy a realitásokat, a rideg valóságot egy mindent megszépítő selyemfátyolba burkolja. Önmagát áltatja ugyan, de helyesen teszi, mert mimózaszerűen érzékeny, túlfinomult lelkületének szüksége van arra, hogy megszépíthesse az élet hazugságait, a valóság gyötrelmeit. A mindennapit is költészetté emeli. Idealizmusában a lelke csakugyan határ és part nélküli, miként a tenger. Képes magát mindennek átadni és mindenben felolvadni.

A Halak emberének vérmérséklete szangvinikus, erősen mélabús aláfestéssel. Vérmessége mindössze abban nyilvánul, hogy néha dühkitöréssel reagál, viszont ilyenkor nem tudja, mit mond, mit cselekszik, és súlyos sértésekre is képes. Akarata érzésszerű, változó, szeszélyes. Annyira befolyásolható, hogy ő, a született jó ember, ha rossz társaságba kerül, önkéntelenül sodródik a bűnbe. Rabszolgájává válik annak, aki erős akarattal kezében tartja.

A Halak jegyének emberében találhatjuk a legkifinomultabb lelki életet, túlfinomult érzéseket. Reá szokták mondani, hogy nem erre a világra való. A gyakorlati életbe nem tud beilleszkedni, és ennek következtében tele van ki nem mondott panasszal, sajgó fájdalommal és alázatos tűréssel. Általában nyugodt, tartózkodó, negatív, tele álmodozással. Kimondottan kedélyember, aki minden külső vagy belső behatásra, érzelmi benyomásra nyomban erősen reagál. Jó szomszéd, vendégszerető, szerény, igénytelen, jóakaratú, jóindulatú, segítő és emberszerető. Felfogóképessége jó, bár kissé lassú, de viszont amit egyszer megtanult, nehezen felejti el. A Halak jegye kettősségének megfelelően sokoldalú, telve kedélyállapot hullámzással. Sorsában is sok a kettősség, hirtelen változások, hivatásban, foglalkozásban, egy időben többféle tájékozódás és szétforgácsolódás. Mivel minduntalan akadályba és ellenállásba ütközik, ellenálló képessége és energiája rendkívül gyenge.

Inkább szolgálatra, mint vezetésre hivatott, de nyugodt és barátságos modorával, megjelenésével, szeretetre méltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt is tud szerezni. Valamelyes művészi érzék is van a Halak jelének minden szülöttjében. Művészi téren képes arra, hogy valóban nagyot, maradandót alkosson, és ezzel élete valódi célját elérhesse. A Halak jelének ura, a Neptunusz, a Jupiter képessé teszi a legmagasabb művészi megnyilatkozásokra. Csakugyan teljesen bele tudja élni magát művészeti anyagába, személytelenné válik, és benne valóban a tökéletes, legmagasabb rendű művészet ölt testet. Különösen a zenében, táncban, festészetben és színészetben képes önmagát is felülmúlni. Egészen különleges színes formaérzéke van, ezért szereti a szépet, a pompást. Bizonyos kényelemre okvetlen szüksége van. Az alsórendű típus ezt túlzásba viszi, és tékozlóvá válik. A lelki érzékenység a primitívebb típusnál puhaságban, ingadozásban, nőiességben mutatkozik. (A nőimitátorok túlnyomó része ebből a jelből kerül ki.)

Túlérzékenysége a kedélybetegségek egész sorát okozhatja. Főleg mély és nehezen gyógyítható melankólia veszélyezteti.

Fantasztikus és rajongó lelke ítélőképességét elhomályosítja, rengeteg benne a benső ellentmondás és elégedetlenség. Ez veszi elő idegeit, ami egészen a hisztériáig fokozódhat. Nagyon szereti magát sajnáltatni. A társadalmi életben sokszor unalmassá válik, mert csak saját dolgairól szeret beszélni.

Vallásosságának alapeleme a titokzatosság. Annál mélyebb lesz vallásossága, minél több misztikumot fedez fel benne, minél több szertartás köti le csapongó képzeletét.

Az alacsonyrendű Hal-típus annyira kényelemszerető, lusta, gyáva, hazudozó és nemtörődöm, hogy elveszti egész erkölcsi alapját.

A Halak jegyéből kerül ki a legtöbb médium. A lélekhasadás esetei is gyakoriak, valamint a kettős életűség. Mozi drámákban láttuk ennek az állapotnak érdekes eseteit. Például azt az embert, akinek egyik énje a legpuritánabb nyárspolgár, míg a másik, betörőbanda vezére, nappal gondos családapa, ki üzletében kedvesen szolgálja ki vevőit, éjjel véreskezű sorgyilkos. A rossz, elfajzott típus természetesen születési adottságánál fogva medialisztikus képességeit csalásra, becsapásra használja fel. Az unintelligens alacsonyrendű típus mint médium is könnyen lesz elősegítője mások csalási kísérleteinek. Gyakran előfordul az is, hogy saját magának tetszelegve annyira beleéli magát mediális csalásaiba, hogy a végén kis hazugságait, apró szemfényvesztéseit önmaga is igazinak, valónak tartja.

A Halak embere feltétlenül önzetlen, mert részvétből önfeláldozni is képes. Részvéte azonnal jelentkezik, ha embert vagy állatot szenvedni lát, ha síró, jajgató hangokat hall, ha koldus megszólítja. A múlt megtörtént eseményei, vagy a jövőben bekövetkező szomorúságok már nem keltenek benne részvétet, szinte bele rögzítődik a jelenbe, a pillanatba. A jelen eseményeinél csupa érzelem, mely az értelmet, a gondolatokat a szó legszorosabb értelmében lehengerli, nem kérdez, nem gondolkodik, nem törődik azzal, hogy a segítség helyénvaló-e, vagy sem, vakon áldoz. Ezért sokszor és sokan csapják be és használják ki jóindulatát. Önzése csak az erotika terén nyilvánul meg, itt is csak annyiban, hogy házastársát tulajdonának tekinti és féltékenyen őrzi. Ha csalódik benne, akkor sem lesz hűtlen hozzá, de mélabújában teljes erotikai eltompulása következhet be. Az anyagiakhoz erősen ragaszkodik, mert érzi, hogy jövője homályos és bizonytalan, ezért a napi kis kérdések képezik önző, apró gondjait.

Szexualitását illetőleg, mint mindenben, úgy ebben is kettőséget mutat. Idealisztikus, de emellett érzéki tevékenysége is fejlett. Ez az aktivitás azonban sohasem szenvedélyességben, vad hevességben, forróságban és lángolásban nyilatkozik meg, hanem kizárólag a gyermek utáni vágyban jut kifejezésre. A különben is mindig termékeny víz-jelek között a Halak jegye talán a legtermékenyebb. Éppen úgy ismeretlen előtte az erotikai önmegtartóztatás, az absztinencia, mint a perverzitás. Szerelmi élete egyenletes, tiszta. Szexuális élete szorosan összefügg a személlyel, akit szeret. Ha ez a partner nem jelentkeznék, vár, és nem kívánja a szerelmet az élvezetért, az érzéki ingerért, a kielégülési kényszerért. Csábítás nem fog rajta. Ezért sok a Hal-emberek között a képzeletben kiélt érzékiség vagy a plátói szerelem, mert ez fantáziájukon kívül még idealizmusukat is kielégíti. A Halak női sokáig maradnak érintetlenek. Házasságra feltétlenül alkalmasak, háziasak és kitűnő családanyák. Tulajdonképpen hidegvérűek, halvér folyik ereikben. A Hal-nő nem leng ki, erotikája egészséges, érzéki szerelmet csak egy ember tud benne gerjeszteni, akit szeret és akinek teljesen odaadja magát. A Halak emberének szerelme a megélhetés kérdéseihez is kapcsolódik. Erősen szem előtt tartja a közös boldogságot, a család jövőjét. Biztos fészket akar rakni, hogy elégséges készletet gyűjthet a jövőre. Házasságában az erotika nem vezet magas ideálokhoz, nem is termel ki erős impulzusokat, lassan, de biztosan folydogál egyenletesen medrében, és teljesen egybeolvad a személyes szeretettel, a gondoskodással, az odaadással és az áldozatkészséggel. Hal-férfit ügyes nő igen könnyen be tud hálózni, aki engedelmesen követi a paphoz.