Dr. Fáy Csaba: Széttekintő

(egy amatőr asztrológus gondolatai a világ és Magyarország sorsáról az ezredfordulón alcímmel)

előadása a Baktay Ervin Asztrológiai Egyesületben 2000-ben

Kedves asztrológus társak, hölgyeim és uraim!

Az első dolog, amit bevezetőben meg kell említeni a 2000. év tavaszán, hogy manapság sokat beszélnek a Nosztradamusz jóslatokról, hogy világvége jön, vagy János jelenések könyvéről hasonló értelemben. Erre azt kell mondanom, hogy tudomásom szerint a János jelenésekben nincsen pontos időpont és Nosztradamusz kb. 3500-ig írt előrejelzéseket, tehát nem lehet most világvége. Nosztradamusznak még egyik fő hibája, hogy a klasszikus asztrológia képviselője, hiszen az ő idejében még nem ismerték a Naprendszer 3 legtávolabbi bolygóját: az Uránuszt, a Neptunt és a Plútót. Ezek pedig rendkívül erősen befolyásolják a világ sorát, ezek nélkül előre jelezni valamit, nagy felelőtlenség. A Nosztradamusz féle jóslatokat tehát nyugodtan félre lehet tenni, mint elavult dolgokat.

A Magyar Demokrata 1999. december 10-i számában a 20-22 oldalakon Bíró Lajos a "Fehér ló" című cikkében [1] (a szögletes zárójel a végén lévő irodalomjegyzékre hivatkozik) azt bizonyítja, hogy a magyarok ún. "szellemi" fajta, vagyis kultúra alkotó és hordozó - szembeállítva a nyugati materiális fajtákkal, amelyek civilizáció alkotók és hordozók - és ezért a magyar gondolkozás is szintetikus, átfogó, nem annyira analitikus, részletekbe menő, mint a nyugatiak. Az isteni küldöttek az ősidőkben a magyarok ősei előtt nyilatkoztatták ki az ősidő mennyei titkait, például a csillagvizsgálást, a fémek nyerését és megmunkálását, de éppen úgy az asztrológiát is. Nem véletlen tehát, ha a magyarok között mindig akadtak kiváló asztrológusok, például az Osztrák Asztrológiai Társaság elnöke, Belcsák Sándor is magyar, Budapesten született.  A továbbiakban sokszor fogok arra a cikkre hivatkozni, ami 1996-ban jelent meg a tollából Bécsben a "Qualität der Zeit" című kiadványban [2] . Ennek címe: a Vízöntő kor horoszkópja.

Amikor Baktay Ervin a neves orientalista 1941-ben megjelentette a "Csillagfejtés könyve" című munkáját [3], annak VIII. fejezetében nagyon részletesen kifejti az egyes világhónapok jellemzőit, például, hogy az Aranykor, amikor a Nap volt uralomban az Oroszlán jegyében, mintegy 13000 évvel ezelőtt szűnt meg, kb. akkor, amikor a Mú földrész elsüllyedt rajta az ókor legfejlettebb - magyar ó nyelven beszélő - kultúrájával, mintegy 60 millió lakosával, amiből csak a magas hegycsúcson maradtak meg emlékek pl. a Húsvét szigeteken. Mivel a precessziós mozgás az állatövi jegyekkel fordított irányban halad, ezt a Rák korszaka követte, ekkor alakultak ki az ókori ősnépeknél a Hold kultuszok és matriarchátusok. Az Ikrek korszakában a Merkúr uralma alatt az emberek felfedező utakat kezdenek, szellemi és anyagi javaik kicserélése érdekében és a vallásokban megjelenik a kettősség elve, a jó és gonosz harca. Kb. ennek a kornak a végén süllyed el az Atlantisz.

A Bika korszakban a Vénusz uralma alatt a földies elemek lépnek előtérbe, ekkor alakul ki az ómagyar nyelvet beszélő Egyiptomban az Ápisz bika kultusza vagy pl. a hindu Síva is bikán  nyargal. A Bikában jut el a Nap látszólagos útján a tavaszpontkor a világegyetem nem nappali, hanem ún. sötét, éjjeli felébe. Időszámításunk kezdete előtt - s azért nem mondom, hogy Jézus születése előtt, mert Jézus az asztrológusok számításai szerint - 3-ban született, azt hiszem november 23-án, - 2555 évvel lépett át a tavaszpont a Kos jegyébe és ezért töri össze Mózes az első kőtáblákat a Bikát jelképező aranyborjún, hiszen a kor már a kosé, a bárányé, hiszen már Ábrahám is ezt áldozott Istennek.

A világciklusokban rendszerint nem csak az a jegy jelentkezik amely felé a Föld tengelye mutat, hanem a vele szemben lévő jegy is, hiszen a Föld tengelyének a másik vége arra felé mutat. A Kos jegy kiegészítője a Mérleg, amely összefügg az igazsággal, a törvénnyel, ezért is jelenik meg akkor a tízparancsolat.

A Halak korszaka - kiegészítőként a Szűzzel -395 körül kezdődött, Indiában Buddha hirdeti az új és tisztult erkölcsiséget, majd jön Jézus, aki Szűztől születik, s mivel pl. a Szűz ura a Merkúr és ennek száma az 5, míg a Halak ura a Neptun és ennek száma a 7, nem véletlen, hogy a csodálatos hal és kenyér szaporításkor ezek a számok jelennek meg. A Neptun jelképezi az egyetemes szeretetet is, de ez az elv sajnos nem tud tisztán megjelenni, hiszen a Neptun felfedezésére még sok évet kell várni, vagyis nem válik tudatossá emiatt, csak ezt követően.

A Halak után a Nap tavaszpontkor a Vízöntőbe lép - Belcsák Sándor sok más asztrológus véleményét egyeztetve 1765-ben határozza meg és röviddel ezután fedezik fel a Vízöntő uralkodó bolygóját, az Uránuszt 1781-ben. Ez év januári előadásában Dr. Janák Lajos a francia forradalommal vette azonosnak a Vízöntő korát, ez gyakorlatilag nem különbözik az 1765-től, mert egy forradalomnak is van előkészítési ideje.

Az Uránusz a váratlan események, a hatalmas szellemi értelmi fellendülés jelzője, a korszerű technikai eljárások mutatója, de egyben az eddigi fejlődési formák gyökeres felbomlására is mutat, az eddig kialakult erkölcsnek, a család formájának át kell alakulnia, s mivel az Uránusz a Merkúrnak ún. magasabb oktávja, a közlekedés, hírközlés felgyorsulását, a médiák hatalmát jelzi. A Vízöntő kiegészítő jegye az Oroszlán, amelynek az ura a Nap, amely a nagy diktatúrák, tekintélyuralmi rendszerek létrejöttét is valószínűsíti.

Ha megnézzük pl. Dahlke-Klein : Das senkrechte Weltbild [4] című könyvében, hogy a Vízöntő és az Oroszlán jegyéhez mely államok tartoznak, a következőt találjuk:

Vízöntő: Finnország, Litvánia, Oroszország, Arábia, míg

Oroszlán: Alpok = francia Svájc, Franciaország, Olaszország, Kalifornia, Románia, Csehország.

Ezek a területek fejlődtek rohamosan a vízöntő korszak kezdete óta, hiszen a Francia forradalom, Napóleon, Olaszország egyesítése, Finnország önállósodása, Románia és Csehország létrejötte, Oroszországban a világhatalmi helyzete mind ezt mutatta eddig, nem is beszélve az arab olaj miatti nagy gazdagságról Arábiában.

Belcsák Sándor az előbb idézett cikkében - más asztrológusokkal összhangban - azt is kimutatja, hogy a 72 éves világnapok egy 36 éves éjjeli és 36 éves nappali szakaszra bonthatók és mindegyik szakasznak van egy uralkodó planétája és ezen belül minden egyes évnek - ami megfelel 10 fokos szögnek vagyis ún. dekádnak is van egy másod uralkodó és természetesen a 3 évente adódó jegynek is van egy uralkodó bolygója.

Az elmúlt és most folyó kétszáztizenhat évben a szakaszok a következők:

·      1837-1872  Merkúr, éjjeli szakaszban.

·      1873-1908  Hold, nappali szakaszban.

·      1909-1944  Szaturnusz, éjjeli szakaszban.

·      1945-1980  Jupiter, nappali szakaszban.

·      1981-2016  Mars, éjjeli szakaszban.

·      2017-2052  Nap, nappali szakaszban.

Ha az egyes szakaszok kezdő időpontjára amikor a Nap a Kos 0 fokát (tavaszpontot) éri el, elkészítjük a horoszkópot, az az egész 36 éves periódust jelenti és 1 év = 10 fok (egy dekád) felosztás mutatkozik.

Ha az 1981-es képletet {1} (az összefoglaló zárójel a horoszkópokra vonatkozik) nézem, szembetűnő, hogy a kör alsó, éjjeli területén együtt áll a Nappal a Mars, uralomban, vagyis nem véletlen, hogy az éjjeli Mars idejét éljük.

Belcsák Sándor elemzi pl. az 1909-1944 közötti időszakot, {2} a Szaturnusz uralma alatti éjjeli szakaszt és azt találja, hogy az Uránusz-Mars együttállásnál  1914 elején merénylet és háborús kezdet valószínű. A módszer pontosságára egyébként kb. 5-6 fokon belüli eredmény adódik, vagyis az eltérések fél éven belüliek. A Szovjetunió 1922-es megalakulása akkor történt, amikor a Nap éppen együtt állt a Szaturnusszal, ami stabil diktatúrára jellemző. Az 1929-30-as nagy gazdasági világválság a Plútó helyzetével esik egybe, amit egyébként éppen akkor fedeztek is fel. Hitler uralma az Uránusszal szembenálló Nap évben következik be, ami előrevetíti, a majdani szembenállását is Oroszországgal, s mivel éppen Nap uralma alatti évben, ez is diktatórikus rendszerre mutat. Amikor a szakaszban elérik a Jupitert, éppen az uralma alatti Spanyolországban zajlik a polgárháború. A Nappal és vele együttálló Szaturnusszal szembenálló ponton tör ki a II. világháború.

A következő 1945-80 közötti Jupiter nappali korban {3} a kezdő képletben 1945 éppen szemben fekszik az Uránusszal, ez jelzi az atombomba felhasználását.

1953-ban Sztálin halálát jelzi az uralomban álló Vénusz kvadrát pontja.

Az első hidrogénbombát akkor robbantják fel, amikor az évben a Mars áll.

Mivel Magyarország uralkodó bolygója is a Jupiter, a vele éppen szemben fekvő pont jelzi 1956-ban, hogy a magyar ügy nem lesz eredményes, hiszen talán nem kellően köztudottan az eseményt a KGB készítette elő a háttérből, hogy kitörjön, hiszen Oroszországnak volt érdeke, hogy csapatai itt maradjanak. A Párizsi békeszerződés szerint ugyanis addig maradhattak a szovjet csapatai Magyarországon, amíg meg nem kötik az osztrák államszerződést, utána 1 éven belül el kell hagyniuk az átutazást biztosító vonalakat. Mivel az Osztrák Államszerződést 1955 október 25-én kötötték meg, onnan is és Magyarországról is 1956. október 25-ig el kellett volna távozniuk. Onnan ki is jöttek, de Magyarországról nem mentek el, mert előkészítették megfelelő provokációval, hogy Magyarországon kitörjön valami, amit fegyveres fasiszta felkelésnek lehet minősíteni, mert ebben az esetben a Párizsi Békeszerződés szerint a csapataik továbbra is itt maradhattak, időkorlátozás nélkül.

1963/64 fordulóján áll az Uránusz, ami mindig merényletet jelez, meg is gyilkolják Kennedyt, mert meg akarta változtatni az USA-ban a még a szabadkőműves Wilson alatt elfogadott magánbankok pénzkibocsátási jogát és vissza akarta venni az állam kezébe.

Ahol a Hold és a Szaturnusz együtt áll, ott a kínai kulturális forradalom, a Plútó helyzete pedig az első Holdutazást jelzi. A közelálló Jupiter és Neptun jelzik egyrészt a vietnami háború befejezését, másrészt Spanyolország gyászát, Franko halála, illetve örömét a király megválasztása miatt.

Az 1981-2016 közötti szakasz {1} kezdetén ott delel az Uránusz, Mars évben, Mars uralom alatt, ami három merényletet is jelez: Szadat, Reagan és a Pápa ellen. Az, hogy két merénylet nem sikerül, abból adódik, hogy az Uránusszal az együttálló Nap és Mars trigon,  a Hold pedig szextil fényszöget zár be.

A felesége révén szabadkőműves befolyás alatt álló Gorbacsov  a Bak jegyében a Szaturnusz uralma és a Hold éve alatt kerül hatalomra a Plútó kvadrátja és a Vénusz szextil pontja körül. Ő a Plútó trigon pontján lemond a középeurópai gyarmatairól, miután belátja, hogy a Brezinsky által befolyásolt Reagan által évekkel előre meghirdetett évi 3 %-os fegyverzetnövelési kiadás a NATO államoknál náluk a KGST országoknál  a gazdasági súly szerint évi 21 %-os növekedést igényel és az Afganisztáni háborút az USA fegyverekkel megnyerték ellenük. A hadsereg pedig követelte a fejlett nyugati technológia megszerzését, erre pedig csak az embargó feloldása, vagyis a szocialista rendszerről a kapitalistára visszatérés útján nyílt lehetőség. Valamennyi szocialista állam eladósodott a megkövetelt fegyverkezési kiadás növelés miatt. Minden bizonnyal erre folyt el az ekkor felvett magyar dollár adósság állomány nagy része is.

A délszláv háború a Nap-Mars együttállásnál (ami harcias diktátort jelez) kezdődik és akkor ér véget, amikor az évek elérik a Plútóval szembenálló pontot. A koszovói háború és sokféle természeti csapás, földrengések, árvizek stb. az Uránusszal szembenálló 1999-es Hold évben következett  be, ahol a Hold a népirtásra, ezen túlmenően a sok ár- és belvízzel terhelt évre is vonatkozik. Ezzel a múlt idézését le is zárhatnám, de egy dolgot még meg kell említeni, s ebben részben a következő irodalmakra támaszkodom [5], [6], [7], [8], amelyek

Révffy László Angliában élő újságíró cikke a Rózsadombi paktumról a New-Yorki Vasárnapi Újság egyik 1993 eleji számából,

Az Új Magyarországban 1996. augusztus 16-án jelent meg egy cikk "Még mindig nem oszlik a homály" címmel.

Hernádi Tibor: "A II. világháború igaz története" és "Kinek állt érdekében a II. Világháború" című könyveiben leírtak.

A skót szimbolikus szabadkőműves nagypáholy 1890-ben tartotta ülését, ahol elhatározták, hogy megszervezik a "100 éves keleti kísérlet"-et. Ezt a jegyzőkönyvet meg lehet találni az Országos Széchenyi Könyvtárban. Nyilván ők ezt megelőzően gondosan tanulmányozták az asztrológiai jelzéseket, jóllehet ekkor még nem volt felfedezve a Plútó, a válságokat kiváltó, de meg is oldó bolygó. Mégis, amikor a nagypáholy ülésezett, akkor abban az évben állt a Plútó ott a szóban forgó 36 éves ciklusban. Amikor a keleti kísérletet befejezték: 1990-ben a Plútó trigonja állt a 36 éves ciklusban az évben. A skót nagypáholy az 1900-as évek elején átköltözött Csikágóba és ők ma az egész világ sorsát meghatározó "bankár-világkormány", amelynek fedőszerve a "világ 100 legnagyobb bankja", amely negyedévenként ülésezik nagy biztonsági előkészületekkel és amelyben a Magyar Nemzeti Bankot Fekete János alelnök képviselte még a kommunista időkben. Az ő körükből szivárgott ki már 1983-ban, amikor a Plútó a saját jegyében, a Naphoz legközelebbi állapotában a Skorpióban állt már, hogy az eladósodó magyar gazdaság a nem kellően hatékony szocialista gazdasági rendszerben 1991-re már nem fogja tudni fizetni a felvett kölcsönök - halasztott jellegű magasabb - kamatait, ezért még ezt megelőzően át kell itt is állni a tőkés gazdasági rendszerre. Én ezt bennfentes közgazdáktól már akkor hallottam. Ezt akkor a pártkörökben a vezetők között is terjeszteni kezdték, ezért ott már akkor felkészültek arra, hogy a rendszerváltás után övék maradjon a gazdasági hatalom.(Ennek első lépése volt akkor a vezetők kiemelt fizetése, milliók felett és végkielégítéseik, amiből meg tudták venni néhány év múlva a vállalatok legeredményesebb részeit, amelyet KFT-kbe különítettek el).

Ha valaki elolvassa Hernádi Tibor idézett könyveit, abból az is kiderül, hogy az egész I. és II. világháborút az említett szabadkőműves nagypáholyba tömörült bankárok szervezték meg, az elsőt azért, hogy megalakulhasson a Szovjetunió, amit az USA mindvégig támogatott, még a hidegháború éveiben is, hiszen ez jelentette a nagy profitot hozó fegyverkezési verseny fenntartását. A II. világháborút megelőzően ugyanezek a bankárok segítették hatalomra pénzbeli támogatással Hitlert is, hogy alkalmuk legyen az európai ipar fellegvárát is tönkretenni és részben saját kézbe venni később a Marshall segéllyel. A Nürnbergi per során egyetlen vezető nácit mentettek fel: Hjalmar Schachtot, aki az USA-beli bankároktól szerezte a fegyverkezési versenyt és gazdasági fellendülést megalapozó kölcsönt. A Szovjetunió segítségével a II. világháború után megfosztották a konkurens Angliát a gyarmatbirodalmától, vagyis másodlagos hatalmi szerepre kényszeríttették. A Szovjetunió tehát egész fennállása alatt a Csikágói szabadkőműves bankár-világkormány befolyása alatt cselekedett és amikor az USA elnöke megállapodott Gorbacsovval a keleti kísérlet befejezésében, akkor kiadták a titkos szolgálataiknak azt, hogy ezt elő kell készíteni a keleteurópai gyarmatbirodalomban is. Ezért ült össze 1989 március 15-én a Rózsadombon egy villában a szovjet hadsereg egyik tábornoka, a KGB szovjet titkosrendőrség egyik ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat, a MOSZAD egyik képviselője, öt vezető kommunista politikus, azaz Grósz Károly első titkár, Németh Miklós miniszterelnök, Horn Gyula külügyminiszter,  Pozsgay Imre államminiszter, a reformkommunisták vezetője, Szűrös Mátyás, a parlament elnöke, az egyházak legfontosabb vezetői: Paskai László  katolikus bíboros, Tóth Károly a református zsinat püspök elnöke és az izraelita egyház vezetője. Aznap, amikor még a lovas rendőrök szétkergették a Batthyány örökmécses körül a koszorúzni kívánó tömeget, a következőkben állapodtak meg a Paktum résztvevői, {4} amit én a mai helyzet szerint kommentálok:

1, A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról; - megtörtént 1991-ben.

2, A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért; - ebből vita lett, mert nagy volt a környezetszennyezés, végül is nem kártalanítottunk, de nem kaptunk jóvátételt a környezetszennyezésért.

3, Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között; - ez ugyan a Szovjetunió felbomlása után tárgytalan lehetett volna, de éppen az Ukrán alapszerződés megkötése mutatta, hogy nem lehet megkerülni.

4, Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása; - ez lényegében megvalósult.

5, A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között; - ez is megvalósult, már ami rajtunk állott.

6, A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése; - ez teljesen megvalósult, nálunk semmi olyan dolog, ami a lengyeleknél, cseheknél, németeknél történt, nem került megvalósításra.

7, A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól; - ez is teljes mértékben megtörtént.

8, A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon; - ezt eleve így szervezték meg a háttérből, ezért is oszlott fel az MSzMP és alakult meg helyette az MSzP és pl. sok volt párttag lépett az MDF-be.

9, Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe; - ez is teljesen megvalósult már a Németh Miklós féle előprivatizáció során megkezdődött és a Horn kormány ideje alatt befejeződött.

10, Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében; - még a mai ítéletek is azt mutatják, hogy a bíróságok kettős mércével mérnek, a baloldali bűntettek nem számítanak, a II. világháború előtti, alatti és utáni hibák azok ma is súlyosan elitélendők és hány koncepciós pert nem korrigáltak, pl. a Ságvári Endrét 1944-ben fegyveres harcban elfogó, ott meg is sebesült de 1959-ben kivégzett Kristóf László csendőr őrmestert sem

11, Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás, szervezkedés megtorlása; - ez teljes mértékben megvalósult; a zsidó titkosszolgálat által szervezett Szabó Albert féle provokátorok esetében azonban a megtorlás elmaradt, hogy a balliberálisok nemzetközi szinten fújhassák, hogy itt antiszemitizmus van. Ez látszott pl. amikor a MIÉP gyűlésének megzavarására bérelték fel őket.

12, A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása; - ez is majdnem megvalósult, az egy MIÉP kivételével, de annak programja is erősen baloldali jellegű nemzeti jelszavakkal.

13, Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni; - ezt is folyamatosan tartják a kormányok. Hogy miért, arra a végén kitérek.

14, Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.; - ez is megvalósult, lásd az amerikai szélsőjobb - egykori nyilasok -  emigrációjától a merev hivatalos elzárkózást.

15, Románok, jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot; - ez is megvalósult eleinte egészen a délszláv háborúkig, de fennáll azóta is a szlovénok és horvátok irányában.

16, Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik így értelmezik; - ez is így valósult meg teljesen, ezért nem rehabilitálták pl. Tóth Ilonát sem, akit nem létező személy meggyilkolásával ítéltek el.

17, A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni; - most már a trianoni béke által ránk kényszeríttet 35.000-es létszám felé haladunk.

18, A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben; - az első rész ugyan látszólag megszűnt, de az itt megtelepedett oroszok, ukránok nem kis befolyásúak, míg az amerikaiak a nagy világcégek betelepülésével sokszoros befolyásra tettek szert, tehát ez még jobban megvalósult, mint bárki hinné.

19, Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására; - hol van ilyen jó dolga a szomszéd államokban a nemzetiségeknek, mint nálunk?

20, Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért; - erre is mostanában kerítettek sort és kevesellték is a kárpótlást, ami pedig arányban állt a magyaroktól elkobzott vagyonokért adott értékében 1-2 %-os kárpótlásokkal.

Vajon mi okozta azt, hogy se az Antall  kormány, se az Orbán kormány nem tett olyat, ami megsértette volna a 20 pontos Paktumot? Az, hogy amint az USA-ból a szabadkőműves bankár-világkormány megbízottja megérkezett Antall Józsefhez, mint kijelölt miniszterelnökhöz, titkos megbeszélésre, elébe tárta, hogy ha nem tartjuk a Paktum pontjait, akkor azonnal kivonnak minden nyugati működő tőkét az országból és bekövetkezik az államcsőd. Ezt nem lehetett megkockáztatni. Érdekes kérdés, hogy amikor a Paktumban résztvevők neve megjelent az Új Magyarországban [6], senki se tiltakozott, hogy ő nem vett részt a megbeszélésen és azóta is teljes a csend: ma már semmilyen sajtóorgánum nem beszél erről.

A Paktum horoszkópja {4} arra mutat, hogy a felső vezetők kockáztatják a nép jólétét a saját anyagi biztonságuk érdekében. A Paktum végkimenetele a Plútó uralmi helyzetében arra mutat, hogy a Plútó uralma alatt dolgozó szabadkőműves bankár világkormány fogja majd adott pillanatban feloldani, ha úgy látja jónak. Mindenesetre a Hold, ami a népet jelenti, szemben áll éppen az együtt álló Szaturnusszal, és Neptunnal, ami alkalmas a nép megtévesztésére, illetve az egész paktum titkosságának a bizonyítására és az Uránusszal is, amelyik a Paktum hirtelen megkötésére mutat. A Szaturnusz és a Neptun együttállása egyébként a kötelességmulasztás jelzője és ez fennállt akkor is, amikor 1989 október 23-án kikiáltották újra a Köztársaságot.  A Paktum célja és az anyagiak titkos megoldása tartós konzervatív helyzetet teremt  és a Paktumban résztvevő vezetők fokozatos elhalásához is vezethet, mert a rájuk vonatkozó planéták a 8. házban vannak. (Lásd Grósz Károly esetében).

Ha ezek után azt nézem, hogy a nagyon tehetséges Orbán Viktort valószínűleg már oxfordi tanulmányai során beszervezték a szabadkőművesek, akkor érthetővé válik, hogy a Nagy Imre temetésekor biztos információja lehetett arról, hogy a szovjet csapatok kivonulnak, tehát ezt kockázat nélkül követelhette, ami egyébként megalapozta nagy népszerűségét is.  Kétségtelen ugyanakkor, hogy ő tudatosan készült az ország vezetésére is, ebben Antall József is támogatta, mintegy saját utódját látva benne, már a kerek asztal tárgyalások során is és akkor is, amikor mint ellenzéki pártvezérről olyan elnézően és megértően szólt az őt részükről ért éles támadásokra, nem is beszélve a halála előtti látogatásról, ahol meggyőzte, hogy a nemzeti értékeket kell képviselnie, mert ez viszi el a hatalomhoz.

Orbán Viktor esetében {5} a világi érvényesülést jelentő X. ház csúcsán ott áll a születéskor a Sírius állócsillag, a Föld legközelebbi szomszédja, amely marsikus erőteljességet és jupiteri tekintélyt képes sugározni, így királyi és erőszakos tulajdonságokat, de ugyanakkor elismerést is hoz az érintettnek. A születési felkelőpontján is olyan állócsillag állt, a Vindemiatrix, amely kiváló intellektust, jó koncentrációképességet ad neki és például a környezetére, házasságára is  jellemző VII. házban álló Jupiterrel a Sirrah állócsillag nyilvános sikereket is hoz részére. Ő tehát valóban olyan ember, aki Magyarország vezetésére hivatott. Ezt még sok minden egyéb jellemzője is alátámasztja, egyenessége, őszintesége, közvetlensége, felvágástól  mentes modora, stb. ami mind a születési felkelő pontján lévő Mérleg jegyének diplomáciai képességével is párosul. Egyetlen hibája, hogy a sajtó megnyerését csak erőszakos eszközzel tudja elképzelni, de ebben bizonyos szorongások gátolják, amit 8-as házas Merkúrja és a vele együtt álló Zaurak állócsillag mutat.

Most ha visszatérünk a 36 éves ciklusra, amikor én a Belcsák előadás után 1997-ben tőle megkaptam a németnyelvű cikkét, {1} rögtön megnéztem az 1998-as választási évet, hogy mi várható. Az év a Bika jegyében a Vénusz uralma alatt áll, az év uralkodója pedig a Merkúr, amely egyben a fiatalságra is jellemző. Miután Orbán Viktor uralkodó bolygója a Vénusz  a születési horoszkópjában a Bikában áll uralomban és vele együtt áll a Merkúr, ez egyértelműen jelezte, hogy ők fogják megnyerni a választásokat. Ezt akkor csak azért nem hirdettem, nehogy túl korán nyilvánosságra kerüljön, ami mindenképpen ellen lépéseket váltott volna ki.  Az 1999 év elején a Vénusz szextilje mutatta, hogy ebben az évben nagyszerű gazdasági fejlődést fog elérni az ország, még akkor is, ha az év közepe táján az Uránusz szembenállása a legváratlanabb természeti csapások bekövetkeztét jelezte. Az év végén a 2011-es évben együtt álló  Jupiter és Szaturnusz trigonja azt jelzi, hogy Magyarország valamilyen konzervatív aktussal emlékezik meg a 2000. évről: ez volt a korona átszállítása a parlamentbe. Mivel az 1999., 2000. és 2001. évek az Ikrek jegyében a Merkúr uralma alatt állnak, ez jelzi a folytonos sajtótámadásokat bármi ellen, amit a kormány csinál, de ugyanakkor azt is, hogy a fiatal életkor-összetételű kormány eredményes. A 2000. év ura a Szaturnusz, ami jelzi konzervatív értékekhez, erkölcshöz, gátlásokhoz való visszatérést és nincsen  semmi olyan bolygó-fényszög, ami zavarná a fejlődést. A 2001. év ura a Jupiter, ami Magyarországnak különösen kedvező. Az év második felében a Plútó trigonja valami nagyszerű politikai sikert valószínűsít, ugyanakkor az év végén a Neptunnal szembenállás és a Vénusz kvadrátja vízkárokat jelez az őszi termés betakarítás idejére.

Mindenkit nagyon érdekel a 2002. év, amikor a következő választás esedékes. Mivel a Horn féle kormányt a Jupiter és Szaturnusz szembenállása hozta vissza, 1994-ben, mint vissza vágyódást az előző korhoz, Magyarországon, ilyen jellegű hatás most nem tapasztalható, bár az év végén esetleg szóba jöhet erős támadás - valószínűleg az Európai Unióhoz csatlakozási szándék miatt - részükről a kormány ellen, de addigra már megválasztották őket. A megválasztást az teszi valószínűvé, hogy Orbán Viktor 2002. évi születésnapjára készített szolár horoszkóp {6} a születési uralkodó Vénuszt a világi érvényesülési X. ház csúcsára helyezi, ahol együtt áll a Jupiterrel, ami Magyarországot jelenti. A Mars pedig, amely az év és az egész 36 éves szakasz uralkodója, ami a születési képletben együtt áll a korszak urával, az Uránusszal, most a születési Uránusszal szextil fényszöget zár be. Persze, nem egészen ennyire közvetlenül rózsás a helyzet, mert nagyon sok ellenhatást kell energiával leküzdeni, de éppen a fiatalok azok, akikben ehhez megvan a lendület. Valószínűleg mindehhez a FIDESZ-nek még személyi összetételben is meg kell újulnia, mert egy olyan kormány, amely sok kellemetlen intézkedést is hozott a regnálása idején, mindig ki van téve a nép és ellenzék, sőt médiák támadásának, amit alig ellensúlyoz, hogy a Merkúr trigonja ebben az évben támogatja. De az országban jelenleg nincsen más olyan karizmatikus személy, csak Orbán Viktor, aki erre a vezetői feladatra alkalmas, amihez megkapja a szabadkőműves világkormány támogatását is (ahogy a korábban ugyancsak a látszólag a szabadkőművesek által befolyásolt szociáldemokratává lett Horn Gyula is megkapta egészen addig, amíg képes volt győzni).

Összefoglalva az állapítható meg, hogy Magyarország helyzete és szerepe az elkövetkező években se lesz könnyű, de talán a távolabbi  jövőben - így pl. 2011-ben a Vénusz évében olyan gazdasági fellendülés következhet be, ami jogosan ad felzárkózási reményeket az ország népének.

Hivatkozott irodalom:

1.    Bíró Lajos: A fehér ló (fajok harca és a történelem), Magyar Demokrata 1999/49 sz. 20/22 oldal.

2.    Sándor Belcsák: Das Horoskop des k Zeitalter - Qualität der Zeit (Tradition und Fortschritt der klassischen Astrologie, Nr. 56. Wien Sept. 1996. S. 5/31.

3.    Baktay Ervin Dr.: A csillagfejtés könyve - Vörösváry Kiadás, Budapest, 1941, 295/319 oldal.

4.    Rüdiger Dahlke, Nicolaus Klein : Das senkrechte Weltbild - Symbolisches Denken in astrologischen Urprinzipen - Wilhelm Heyne Verlag, München 4. kiadás 1993.

5.    Révffy László Angliában élő újságíró cikke a Rózsadombi paktumról a New-Yorki Vasárnapi Újság egyik 1993 eleji számából,

6.    Az Új Magyarországban 1996. augusztus 16-án jelent meg egy cikk szerző megjelölése nélkül "Még mindig nem oszlik a homály" címmel.

7.    Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története  A szerző magánkiadása, Baja, 1996.

8.    Hernádi Tibor: Kinek állt érdekében a II. világháború. A szerző magánkiadása, Baja, 1998.

(A cikk megjelent az Asztrológiai Tükör 6. évfolyamának 4. számában, 2000. áprilisban.)