Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

H A L A K

Szövegdoboz: Ahideg és végtelen tengerben élő néma, mindentől és mindenkitől üldözött védtelen hal jelképe a Halak jegyében született embernek. Ebben a pár szavas szimbolikus mondatban a maga teljességében megtaláljuk egész énjét, életét és tragikumát. A hal némasága átvitt értelemben azt jelenti, hogy a Halak emberének szavát nem hallják, és így nem is érti meg a többi ember. Nem hallják, mit mond, nem értik meg, mit érez, s miként érez, s miként jelképe, a passzív, szenvedő hal, az egész világtól elzárva és hangtalanul szenvedve él a vizek sodrában, ő is elszigetelve, teljesen egyedül áll a nagyvilágban. A part nélküli végtelen tenger határtalan fantáziáját jelképezi, mely sohasem tud nyugodt helyet találni, ahol kipihenné magát; körülötte minden csak víz és víz, és sehol egy darab kemény föld, ahol csak rövid időre is megállapodhatna. Élő mintaképe a néma szenvedésnek és a hangtalan tűrésnek.

A hal néma. Ennek megfelelően a Halak emberének kifejezésmódja is szegényes, neves írót vagy költőt keveset találunk közöttük. Sokszor harapófogóval sem lehet belőle kihúzni a szót. Zárkózott szűkszavúsága miatt a társadalmi érintkezést  is  nehéz  vele  fenntartani. Sohasem lehet tudni, mit gondol, mit akar, jellemét nehéz kiismerni, hiszen a legtöbbször önmagával sincs tisztában. Minden Hal-ember tulajdonképpen egy nehéz, bonyolult keresztrejtvény, az élő talány, amit legkevésbé ő maga képes megfejteni. A rejtvény megfejtéséhez meg kellene nézni a lexikont, elő kellene venni pár könyvet, hogy az ismeretlen részt, a hiányzó sort kitölthesse. De hol van erre türelme, kitartása? Megmarad megfejtetlen talánynak. Ő lesz a félreértett, a meg nem értett ember, ezért találkozik - bár teljesen igazságtalanul - élete minden lépésénél bizalmatlansággal. Még legnemesebb segítőkészségét sem képes a tömeg megérteni. Főként innen származik életének látszólagos reménytelensége és ösztönös visszavonultsági kényszere. Legszívesebben egy zugban húzódik meg egyedül. Az elhagyatottságnak és az egyedüllétnek érzése minden Hal-ember sorsa. Még a legegészségesebb és legmagasabb rendű típusnak is keresztül kell esnie időnként egy-egy külső vagy belső egyedüllétkényszeren. Az élet szigorú és zord valóságai elől ezért menekül sok Hal-ember zárdába, kolostorba. Ugyanez a kényszer az oka annak is, hogy mélabús reménytelenségében és a jövőtől való félelmében a kábítószerekhez menekül. Az alkohol, a morfium, a kokain sűrű fátyollal borítja be a világból kikapcsolódni vágyó elméjét, szépre és szeretetre éhes, remegő lelkületét.

A Halak embere mindenben lemondó. Még idealisztikus törekvéseiben sem tud kitartó maradni. Ha komolyabb akadályokkal kerül szembe, hamar feladja a játszmát. Éppen így minden más cselekedetében, vállalkozásában is egykettőre reménytelenné válik. Különösen ilyenkor lesz ideges és érzékeny. A negatív, passzív Halember képtelen harcolni, mást legyőzni, teljesen hiányzik énjéből a keménység, ezért még ellenállásra is alig-alig képes, legfeljebb védekezni próbál. Ügyeit önmaga végrehajtani alig tudja, ezért mindig a más segítségére vár, és kétségbeesik, ha a sóvárgott támogatás elmarad. Mivel minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés és hívás nélkül is akár az életét is feláldozza, azért elvárja, hogy embertársai is hasonlóképpen viselkedjenek és cselekedjenek vele szemben. Természetesen itt éri a legtöbb keserű csalódás.

A Halak jegye a szimbóluma a keresztre feszített Istenfiának. A Halak szülötte sorsába sok csalódás, bánat, keserűség kapcsolódik. Tekintetéből a mártíromság csendes zokogása érezhető ki, hasonlóan a keresztfán függő Krisztus- és Mater Dolorosa-ábrázolások arckifejezéséhez. A sok baj azonban nem töri le, belenyugszik sorsába, és mélabús lemondással halad tovább. Belenyugvási képessége igen magas idealizmusában találja forrását, mely felébreszti és uralkodóvá teszi lelkében a misztikus vágyat, hogy a realitásokat, a rideg valóságot egy mindent megszépítő selyemfátyolba burkolja. Önmagát áltatja ugyan, de helyesen teszi, mert mimózaszerűen érzékeny, túlfinomult lelkületének szüksége van arra, hogy megszépíthesse az élet hazugságait, a valóság gyötrelmeit. A mindennapit is költészetté emeli. Idealizmusában a lelke csakugyan határ és part nélküli, miként a tenger. Képes magát mindennek átadni és mindenben felolvadni.

A Halak emberének vérmérséklete szangvinikus, erősen mélabús aláfestéssel. Vérmessége mindössze abban nyilvánul, hogy néha dühkitöréssel reagál, viszont ilyenkor nem tudja, mit mond, mit cselekszik, és súlyos sértésekre is képes. Akarata érzésszerű, változó, szeszélyes. Annyira befolyásolható, hogy ő, a született jó ember, ha rossz társaságba kerül, önkéntelenül sodródik a bűnbe. Rabszolgájává válik annak, aki erős akarattal kezében tartja.

A Halak jegyének emberében találhatjuk a legkifinomultabb lelki életet, túlfinomult érzéseket. Reá szokták mondani, hogy nem erre a világra való. A gyakorlati életbe nem tud beilleszkedni, és ennek következtében tele van ki nem mondott panasszal, sajgó fájdalommal és alázatos tűréssel. Általában nyugodt, tartózkodó, negatív, tele álmodozással. Kimondottan kedélyember, aki minden külső vagy belső behatásra, érzelmi benyomásra nyomban erősen reagál. Jó szomszéd, vendégszerető, szerény, igénytelen, jóakaratú, jóindulatú, segítő és emberszerető. Felfogóképessége jó, bár kissé lassú, de viszont amit egyszer megtanult, nehezen felejti el. A Halak jegye kettősségének megfelelően sokoldalú, telve kedélyállapot hullámzással. Sorsában is sok a kettősség, hirtelen változások, hivatásban, foglalkozásban, egy időben többféle tájékozódás és szétforgácsolódás. Mivel minduntalan akadályba és ellenállásba ütközik, ellenálló képessége és energiája rendkívül gyenge. Inkább szolgálatra, mint vezetésre hivatott, de nyugodt és barátságos modorával, megjelenésével, szeretetre méltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt is tud szerezni. Valamelyes művészi érzék is van a Halak jelének minden szülöttjében. Művészi téren képes arra, hogy valóban nagyot, maradandót alkosson, és ezzel élete valódi célját elérhesse. A Halak jelének ura, a Neptunusz, a Jupiter képessé teszi a legmagasabb művészi megnyilatkozásokra. Csakugyan teljesen bele tudja élni magát művészeti anyagába, személytelenné válik, és benne valóban a tökéletes, legmagasabb rendű művészet ölt testet. Különösen a zenében, táncban, festészetben és színészetben képes önmagát is felülmúlni. Egészen különleges színes formaérzéke van, ezért szereti a szépet, a pompást. Bizonyos kényelemre okvetlen szüksége van. Az alsórendű típus ezt túlzásba viszi, és tékozlóvá válik. A lelki érzékenység a primitívebb típusnál puhaságban, ingadozásban, nőiességben mutatkozik. (A nőimitátorok túlnyomó része ebből a jelből kerül ki.)

Túlérzékenysége a kedélybetegségek egész sorát okozhatja. Főleg mély és nehezen gyógyítható melankólia veszélyezteti.

Fantasztikus és rajongó lelke ítélőképességét elhomályosítja, rengeteg benne a benső ellentmondás és elégedetlenség. Ez veszi elő idegeit, ami egészen a hisztériáig fokozódhat. Nagyon szereti magát sajnáltatni. A társadalmi életben sokszor unalmassá válik, mert csak saját dolgairól szeret beszélni.

Vallásosságának alapeleme a titokzatosság. Annál mélyebb lesz vallásossága, minél több misztikumot fedez fel benne, minél több szertartás köti le csapongó képzeletét.

Az alacsonyrendű Hal-típus annyira kényelemszerető, lusta, gyáva, hazudozó és nemtörődöm, hogy elveszti egész erkölcsi alapját.

A Halak jegyéből kerül ki a legtöbb médium. A lélekhasadás esetei is gyakoriak, valamint a kettős életűség. Mozi drámákban láttuk ennek az állapotnak érdekes eseteit. Például azt az embert, akinek egyik énje a legpuritánabb nyárspolgár, míg a másik, betörőbanda vezére, nappal gondos családapa, ki üzletében kedvesen szolgálja ki vevőit, éjjel véreskezű sorgyilkos. A rossz, elfajzott típus természetesen születési adottságánál fogva medialisztikus képességeit csalásra, becsapásra használja fel. Az unintelligens alacsonyrendű típus mint médium is könnyen lesz elősegítője mások csalási kísérleteinek. Gyakran előfordul az is, hogy saját magának tetszelegve annyira beleéli magát mediális csalásaiba, hogy a végén kis hazugságait, apró szemfényvesztéseit önmaga is igazinak, valónak tartja.

A Halak embere feltétlenül önzetlen, mert részvétből önfeláldozni is képes. Részvéte azonnal jelentkezik, ha embert vagy állatot szenvedni lát, ha síró, jajgató hangokat hall, ha koldus megszólítja. A múlt megtörtént eseményei, vagy a jövőben bekövetkező szomorúságok már nem keltenek benne részvétet, szinte bele rögzítődik a jelenbe, a pillanatba. A jelen eseményeinél csupa érzelem, mely az értelmet, a gondolatokat a szó legszorosabb értelmében lehengerli, nem kérdez, nem gondolkodik, nem törődik azzal, hogy a segítség helyénvaló-e, vagy sem, vakon áldoz. Ezért sokszor és sokan csapják be és használják ki jóindulatát. Önzése csak az erotika terén nyilvánul meg, itt is csak annyiban, hogy házastársát tulajdonának tekinti és féltékenyen őrzi. Ha csalódik benne, akkor sem lesz hűtlen hozzá, de mélabújában teljes erotikai eltompulása következhet be. Az anyagiakhoz erősen ragaszkodik, mert érzi, hogy jövője homályos és bizonytalan, ezért a napi kis kérdések képezik önző, apró gondjait.

Szexualitását illetőleg, mint mindenben, úgy ebben is kettőséget mutat. Idealisztikus, de emellett érzéki tevékenysége is fejlett. Ez az aktivitás azonban sohasem szenvedélyességben, vad hevességben, forróságban és lángolásban nyilatkozik meg, hanem kizárólag a gyermek utáni vágyban jut kifejezésre. A különben is mindig termékeny víz-jelek között a Halak jegye talán a legtermékenyebb. Éppen úgy ismeretlen előtte az erotikai önmegtartóztatás, az absztinencia, mint a perverzitás. Szerelmi élete egyenletes, tiszta. Szexuális élete szorosan összefügg a személlyel, akit szeret. Ha ez a partner nem jelentkeznék, vár, és nem kívánja a szerelmet az élvezetért, az érzéki ingerért, a kielégülési kényszerért. Csábítás nem fog rajta. Ezért sok a Hal-emberek között a képzeletben kiélt érzékiség vagy a plátói szerelem, mert ez fantáziájukon kívül még idealizmusukat is kielégíti. A Halak női sokáig maradnak érintetlenek. Házasságra feltétlenül alkalmasak, háziasak és kitűnő családanyák. Tulajdonképpen hidegvérűek, halvér folyik ereikben. A Hal-nő nem leng ki, erotikája egészséges, érzéki szerelmet csak egy ember tud benne gerjeszteni, akit szeret és akinek teljesen odaadja magát. A Halak emberének szerelme a megélhetés kérdéseihez is kapcsolódik. Erősen szem előtt tartja a közös boldogságot, a család jövőjét. Biztos fészket akar rakni, hogy elégséges készletet gyűjthet a jövőre. Házasságában az erotika nem vezet magas ideálokhoz, nem is termel ki erős impulzusokat, lassan, de biztosan folydogál egyenletesen medrében, és teljesen egybeolvad a személyes szeretettel, a gondoskodással, az odaadással és az áldozatkészséggel. Hal-férfit ügyes nő igen könnyen be tud hálózni, aki engedelmesen követi a paphoz.