Forrás: Van Tromp I. Dr. – Sorsunk és a csillagok

V Í Z Ö N T Ő

Szövegdoboz: A Vízöntő, miként jelképisége általános leírásából már megismertük, a termékenyítő szellem szimbóluma. Az ősi keleti és déli népeknél - úgyszólván kivétel nélkül mindegyiknél - a víz az észt, a lelket jelentette. Gondoljunk a keresztségre, ahol a pap vizet önt az ember fejére, ezzel jelképezi, hogy a testet lélekkel tölti meg. E jel ura a Szaturnusz és az Uránusz. A Szaturnusz a komoly, mély gondolatokat, a valódi elmélyedés képességét adja; az Uránusz pedig az újító, a reformátor, a modern, az előrehaladás örök serkentője.

Ha e jel emberének jellemét meg akarjuk ismerni a maga igazi valódiságában, két képre gondoljunk Az egyik a szfinx arca, a másik a csörgősipkás udvari bolond. Az egyiptomi szfinxnek, melyeknek lába előtt évezredek története zajlott le, rengeteg emberöltő öröme és bánata, boldogsága és boldogtalansága, dicsősége és katasztrófája, kultúrája és tragédiája viharzott el, ugyanazzal az arccal nézte az események szédületes forgatagát a múltban, amivel figyeli a jelenben és fogja látni a jövőben is. Arca merev, gunyoros, de mindig ugyanaz a mosoly, mintha csak a "vanitatum vanitatis" örök mutatóujja lenne. Ez a messze tekintő, mindenen keresztülnéző gunyoros mosoly van a Vízöntő-ember arcán is, jobban mondva azon a maszkon, látván, amit mindig magán hord, ha emberrel találkozik. Ő is keresztülnéz a dolgokon, a történéseken, és nem mutatja meg, nem árulja el, mit érez, mit gondol, mit akar.

A másik kép, amire gondolnunk kell, a csörgősipkás, tarkabarkán öltözött udvari bolond, akinek külseje megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemességeket, a legmaróbb válaszokat, a legélesebb megjegyzéseket dobhassa oda a leghatalmasabb uraknak is. Ezt teszi a Vízöntő-ember is, amikor rejtélyes szfinx-álarca alól a szavak korbácsolásával jobbra-balra vág az érinthetetlen nagyságokra, a hatalom nagy tekintélyű birtokosaira.

Ezek után már csak arra kell még figyelemmel lennünk, hogy a Vízöntő levegő-elem és a fix, állandó tulajdonságúak csoportjába tartozik. Emlékszünk rá, hogy a levegő elem intellektuális, szellemi és művészi érdeklődést és tehetséget ad, könnyű felfogást, változatosságszeretetet, sokoldalúságot és minden újnak szeretetét, a fix tulajdonság pedig lassúságot, szívósságot, kitartást, állhatatosságot és passzivitást. A két minőség látszólag ugyan ellentéte, de valójában egymást egészítik ki, és a középúton találkozva a rosszat megjavítja, a szétforgácsolódást megakasztja, és a fantáziát és a képzeletet megköti.

Nézzük már most a vízöntő-jel emberének a fent elmondottak alapján történő lelki kialakulását, születési adottságait.

Mindegyikükben kivétel nélkül benne van az isteni szikra (Uránusz-hatás), a lángész valamilyen adottsága. Ha kellő neveléssel, alapos, tervszerű, kitartó szellemi iskolázással nehézkes szellemi alaptulajdonságainak (fix tulajdonság) megfelelően segítséget nem kap, egy a zseniális vonás különcködésekben fog megnyilvánulni. Sehol sincs olyan közel egymáshoz a lángész és az őrült, mint ennél a típusnál. Nagy dolgokra van hivatva. Magas szellemiségű, reformer; maga is szül új, eredeti, értékes ideákat, emellett nagyon érdekli minden új gondolat, eszme. Hamar bele tud illeszkedni új gondolatmenetekbe, új eszmeáramlatokba, újszerű elgondolásokba. Szereti a művészetet, tudományt, minden érdekli, ami szokatlan, különösen e téren tud zseniálisat alkotni. Nagy benne a megismerési vágy, bele akar hatolni a természet titkába, meg akarja ismerni annak minden jelenségét, belemélyed az okkult kérdésekbe is. Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Idealista, lelkesedésre hajló, lelkesültségében képzelőereje határtalan magasságokig ragadja és valódi alkotóművészetre képesíti.

Türelmes, tapintatos, nemes lelkű, becsületes, hű, megbízható, természetes becsvágyó, jó diplomata. Környezetét rendkívül ügyesen, teljesen észrevétlenül befolyásolja, és általa könnyen valósítja meg közvetve akaratát. Nagy az igazságérzete, ezért jó közvetítő, békítő, szerény és mértékletes, modora lekötelező. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő, mégsem önfejű. Nagy emberbarát, kimondottan szociális érzékű, legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet. Emberismerete szinte látnoki, belelát a vesékbe, megérzi más ember terveit, szándékait. Nagyon finom érzésű eszmevilágában eltér a mindennapitól, és ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Kritikája jó, és nagy megkülönböztetési képessége van. Erősen produktív ember. Miként a víz bármilyen felületen vagy edényben rögtön egyenletesen helyezkedik el, bármilyen formába is öntsék, éppen így a Vízöntő-ember is kitűnő alkalmazkodóképességű.

Egészen eredeti és erős koncentrációs képességgel kapcsolatos művészi és tudományos beállítottsággal van megáldva. Lelkesedése nem a megvalósíthatatlan célokra irányul. Szeretetre méltó és társaságkedvelő, annak ellenére, hogy a szaturnikus hatásnak megfelelően van benne valamilyen visszavonultsági, egyedüllétre hajló kényszer. A lelkivilágának megfelelő embereknek kitűnő barátja, a többitől inkább visszahúzódik, nehogy véleménykülönbségre, ellentétre vagy ellenségeskedésre kerüljön sor. Nagy a szellemi függetlensége. Szereti, ha elismerik, de messze áll tőle, hogy nevét népszerűsítse. Gyakorlati gondolkodása minden csábos és valószerűtlen ábrándtól mentes, ezért vélik róla az emberek, hogy cinikus. Egészen különleges tartózkodása nem engedi, hogy idő előtt kijöjjön várából - kivárja az alkalmas percet. Nem hagyja magát kalandokra csábítani. Az emberek ezért gőgösnek tartják, holott csak távol tartja magát az eseményektől, barátságosan visszautasító, csendesen gúnyolódó, vagy enyhén megvető mosollyal. Mivel a kivárás embere, szándékait nem árulja el, hogy pedig ez sikerüljön neki, álarcot hord. Ez az álarc tulajdonképpen nem más, mint a mozdulatlan arc, a gúny és mosoly örökös visszatükrözésével.

Minden, ami modem, különösen a modem technika érdekli elsősorban, a villamosság, gépek, rádió, repülés. Különleges matematikai képessége van, kitűnő filozófus is válhat belőle, de a bölcsességét néha furcsa gondolatok kísérik.

A Vízöntő állandó jel, ezért szülötte szívós, és az elért eredményeit vasmarokkal megőrzi. Előszeretettel old meg komoly és nehéz kérdéseket. A felületesség, a félmunka nem az ő eleme. Vérmérséklete szangvinikus, de mélabú is van mindig benne, mely azonban sohasem fajul pesszimizmussá. Könnyen felindul, de hamar le is higgad, megbocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a nyomott lehangoltság között elég gyakori. A melankólia abban nyilvánul meg, hogy majdnem mindig hordoz szívében egy állandóan motoszkáló csendes fájdalmat. Ha nincs oka, úgy keres valamit, és az szúként rágja belsejét.

Az Uránusz valamennyi szülöttje többé-kevésbé különcködővé teszi, ezért a Vízöntő-ember fellépése sokszor egészen különös, valami kiszámíthatatlan van benne, egy ugrásra készség. Nem szeret kötelékben, megkötöttségben élni. Eletében Uránusz gyakran idéz elő hirtelen eseményeket, sorsváltozásokat. Az Uránusz hatására lesz reformátor, az alacsony típus pedig lelkesedésből utcai forradalmár. A magas típus jó vezető, közülük kerül ki rendkívül sok feltaláló. Bármilyen hivatásban legyen is e jel szülötte, mindig annak a pártján áll, aki az új eszméket képviseli. Különösen vonatkozik ez az írókra, festőkre, szobrászokra, művészekre. A Vízöntő- emberek a levegő meghódítói. Jó színészek és táncművészek kerülnek ki soraikból, ezeket arról lehel könnyűszerrel megismerni, hogy kitűnően rögtönöznek.

Az alacsonyrendű típus nyugtalan, izgulékony, szeszélyes, kiszámíthatatlan. Ha másként nem képes magára irányítani a közfigyelmet, úgy különc ruházatával, feltűnő viselkedésével igyekszik azt elérni. Utópiákat hajszol, képzelgő. Közülük kerül ki a legtöbb kuruzsló, szemfényvesztő, aki magát félreismert lángésznek képzeli, a hamis próféta, aki természetének legmélyén szunnyadó magasrendűségéből kifolyólag sok zavart és kárt tud okozni, ide tartozik az anarchista, ki mindenen átgázol, ha egy eszmének a megvalósítását akarja kierőszakolni.

A Vízöntő a legritkább embertípus, valamennyi jel között legkevesebb Vízöntő-jelű ember születik a földön.

A Vízöntő a legönzetlenebb típus, énje teljesen átlátszó, mégis, mert szfinxszerű álarcot merevít magára, embertársai nehezen értik meg tökéletes önzetlenségét, nemes jóakaratát és emberszeretetét.   Viszont  ez  az  arcára  erőszakolt  lárva  lelki  szükségszerűség,  hogy mindig valami különlegeset, rendkívülit élhessen át, anélkül, hogy az emberek észrevennék szándékát. Olyan eszméktől sodortatja magát, amelyek a világ, a korszellem és a megszokott ellen lázadnak fel. Tiszta önzetlenségből képes teljes és tökéletes önfeláldozásra. Még ha olyan bűnös cselekményeket követ is el, melyek a felületes szemlélő előtt önzési alapmotívumra mutatnak, akkor is, már kevésbé alapos vizsgálat után is kitűnik ez, és beigazolódik a tévedés. Csak jelentéktelen, számba nem jöhető anyagi előnyért, de sohasem magáért az előnyért, hanem csak azért, mert az elkövetési mód vagy a végrehajtási eszköz izgatja. Szélhámosként lép fel a nyereség legkisebb kilátása nélkül is, mert a merészség, a fura helyzet, a pillanatnyi adottság vonzza, vagy a terv zsenialitása. A szegényeknek sokkal többet ad - egészen a könnyelműségig - mint anyagi ereje engedné. Ezeknél a kísérletezéseknél azonban embertársaira önkéntelenül, akaratlanul is veszélyessé válik, mert környezetét, más emberek sorsát, szerencséjét, tulajdonát, idejét és pénzét nem veszi semmibe, csak kísérleti nyulak azok az ő szemében, melyeknek hivatásuk, hogy feláldoztassanak a megismerés és a fejlődés oltárán.

A Vízöntő-ember szerelme bizonyos fokig mindig esztétikai alappal bíró és szellemi. A partner jellemét, lelkületét kutatja, állandóan új és új tulajdonságokat akar benne felismerni. Mélyen elszomorkodik, ha már nem talál többé benne valami frisset, érdekeset. Sokkal inkább a barátkozásra, barátságra van beállítva, mint a szerelemre, ezért szánja el magát oly nehezen a házasságra is. Szerelme nem érzelgős. Egy szép lábba lesz szerelmes, egy jól formált boka, egy izmos férfikar ragadja meg érdeklődését, de maga az ember csak másodsorban alanya érzelmeinek. Szerelme inkább szórakozás vagy játék, hogy újabb embereket ismerjen meg, újabb alanyok lelkébe láthasson bele. Különösen ez a beállítottsága a Vízöntő-nőnek; szívesen játszik a férfiakkal, a változatosság szórakoztatja. Úgy fest az egész, mintha a Vízöntő-ember egész élete színház volna, ahol jobbra és balra, a páholyokba éppúgy, mint a színfalak mögé, előre és hátra, fel a karzatra és le a zsöllyékhez lehet kokettálni. Ezt nem is lehet tőle rossz néven venni, hiszen a karnevál gyermeke. (A Nap is farsangkor áll a Vízöntő-jegyében!) A tiszta Vízöntő-típus a szerelemben is extravagáns, különcködő, újító, forradalmi, mint élete összes más megnyilvánulásaiban; ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest és a kitaposott utakat, ezért szexuális élete is változatos és felületes. Időnkénti kilengéseinek okát lelkiségében találjuk meg, mely szélsőséges cselekmények felé vonzza. Gyakran a pillanat kormányozza. Erotikus cselekedeteiben a saját maga szemlélője. Inkább könnyelmű, mint szenvedélyes, de sohasem süllyed mocsokba. Különcködése perverzióra is ragadhatja, de ennek sohasem az érzékiség az alapja.

Házasságra a középrendű típus a legmegfelelőbb, mert kitűnő alkalmazkodó képessége lehetővé teszi a harmonikus együttélést. A magasrendű típus is igen jó házastárs, aki mélyen tud szeretni, és társához hű marad.