Dr. Fáy Csaba:

 

 

A Baktay Ervin Asztrológiai Egyesületben

2001. június 2-án megtartott gyakorlat anyaga

 

 

  A gyakorlat során feladtam a kérdést, hogy találják ki, kit mutat be a születési horoszkóp (N.N.).

A bemutatott ábrának 1. kérdése, hogy férfi vagy nő?

  Az életsors táblázatokból a szubjektív rész a szokásos pontszámítással mind a +-ban, mind a - -ban  8-8 pontot mutat, ebből nem derül ki még a neme. A Hold + jegyben, a Nap - jegyben található, ez se igazít el. Marad az Ascendens, ami - jegyben áll - ebből való-színű, hogy nőről van szó. Ez igaz az adott esetben.

  A 2. kérdés, hogy milyen bolygók vannak uralomban, vagy erőcserében, rangvesztésben és mi a szerepük ezen keresztül az egyes házaknak?

  A bolygók uralmi lánca azt mutatja, hogy uralomban az Uránusz, erőcserében a Nap-Szaturnusz van. Rangvesztésben pedig a Jupiter és Mars.  Ebből megállapítható, hogy az élet egyik legkiemeltebb területe a 11. ház, a baráti erők, mert itt áll az Uránusz mellett az I. ház uralkodója, a Vénusz, ami azt valószínűsíti, hogy a személyiség a baráti erők hatására sok hirtelen változáson fog átmenni.

  A Nap-Szaturnusz erőcsere az 5. és X. ház kapcsolatát mutatja be. Ha valakinek a Napja elevációban van a X. ház csúcsa körül és a Szaturnusz ezt megerősíti erőcserével, akkor valamilyen idős személyek emelik fel magasra a világi érvényesülés terén. A Nap a bak jegyében eleve nagy kötelességtudatot ad, amit az erőcsere a Szaturnusszal még fokoz. A Napnak azonban csak egyetlen semisextil fényszöge van, amit az Uránusztól kap, ami azt mutatja, hogy a korszerű technika az elektronikus médiák, a repülés valahogy "nevelő" hatást fejt ki, pontosabban inkább gátló hatást fejt ki érvényesülésére. A Szaturnusz a IV. ház végén áll és ez arra mutat, hogy az otthonában inkább gátlások fognak jelentkezni az élete során. Mivel a Szaturnusz majdnem az 5. ház csúcsán áll, már oda hatását lehet megállapítani, ez arra mutat, hogy nagyon szigorú erkölcsi elvekkel nevelték és így csak házasságon belül tudja elképzelni a gyermekáldást. Valóban egyetlen fia született, hiszen az 5. ház csúcsa az Oroszlánba esik és itt áll a Nappal erőcserében a Szaturnusz, viszont több gyermeke nem lehetett, mert azt a Szaturnusz meggátolta.

  A Jupiter az I. házban van a ház 2/3 részén, ami mindenképpen olyan irányba tereli - mivel a Jupiter egyben a 8. ház ura, ahol sokat kell foglalkozni a halál környezetében történő dolgokkal, s mivel a Jupiternek trigonja van a 6. házban lévő Marssal, valószínűleg a háborúban kellett ápoló tevékenységet kifejtenie. A 2. világháborúban valóban önkéntes ápolónő volt, sőt ezt oktatta is a jelentkezőknek és vizsgáztatta is őket (hiszen a Jupiter a tanítással is kapcsolatos). A rangvesztés miatt azonban soha se szerzett egyetemi végzettséget, jóllehet az 1,3,és 9 ún. értelmiségi házakban  a "pontszáma" 4, ami erre utalna, de erre nem volt alkalma az életben.

  A Mars is rangvesztésben áll, ami a zárt intézetek 12. házának ura, s ez valóban megvalósult azzal, hogy kórházban ápolónőként vett részt sok műtéten, s a Mars a Jupitertől kapott trigonon kívül a Merkúrtól kapott kvadrátot, ami azt mutatta, hogy a helyváltoztatások és az anyagiak, a munkái, betegségei sokszor gátolták az ápoló munka végzésében, hiszen az sokkal inkább helyhezkötöttséget igényelt. De egész életében megvolt benne az ápolási hajlam és tehetség.

  A 3. kérdés, hogy életére milyen hatást gyakoroltak az állócsillagok?

  Az Ascendensen a Menkar olyan Szaturnusz jellegű életsorsot mutat, ami tele van sorscsapásokkal.

  Az IC-n a Pollux Mars hatása valószínűvé teszi az otthonának elhagyását, kivándorlást.

  A IV. házban álló Neptun a Praesepe köddel áll együtt, ami nőnél clairvoyance-ot, tisztánlátást, megérzéseket hozott, otthoni adottságokként.

  A Szaturnusszal együtt álló Sertán Mars és Szaturnusz jellege bizonyos fokig érzelmi robbanékonyságot hozott az életébe, különösen az idősek szenvedéseinek irányában.

  A Descendensen a Mérleg Dél  Mars és Szaturnusz hatása háborús veszteségeket jelez.

  Az Uránusszal együttálló Deneb Algedi Szaturnusz és Jupiter hatása fejlett emberismeretet, igazságosságot és becsületességet adott neki.

  A Vénusszal szembenálló Regulus (amely így is hat) sikerorientálttá tette.

  Mi valósult meg mindebből?  Itt rövid életrajzot kell adni:

  Az 1. világháború végén született, de szülei szlovákiai birtokán nevelkedett 3 nővérével és mostohaanyja előző házasságából származó kislányával, nevelőnőktől otthon tanult sok nyelvet és az iskolai anyagokat, minden évben levizsgáztak iskolában magánúton, így kapta meg érettségi bizonyítványát. Sokat utaztak szüleikkel külföldre is és nagyon sokféle sportot űzött. Szinte versenyszerűen síelt, C vizsgás vitorlázó repülő volt, kiválóan lovagolt, teniszezett, úszott, bridzselt. 22 éves korában váratlanul férjhezment, 23 évesen fia született, 24 évesen hadiözvegy lett, 26 évesen elhurcolták otthonából külföldre apósával és anyósával fogságba, akiket halálukig ápolt, sőt haláluk után sok évvel eltemettetett eredeti sírboltjukba. 31 évesen találta meg külföldön a véglegesnek tekintett letelepedési helyét, 36 évesen ment újra férjhez, s férje életét több esetben megmentette megérzéseivel.

  40 évesen a fia hatására csatlakozott egy világszervezethez, amely az elesett emberek támogatását (árvagyerekek menhelyei, idős betegek kórházai, fenntartását, stb.) tűzte ki célul, e szervezeten belül nemzetközi segítővé nevezték ki néhány év múlva, ami rengeteg utazással járt, mert nagyon sok nyelvet ismert (magyar, szlovák, német, angol, francia, olasz,  spanyol, portugál, részben arabul is) és az egész világot beutazta, ahol tanácsaival segítette a fent körvonalazott létesítmények megszervezését. Idős korában 76-80 éves kora között megírta élettörténetét, amely 83 éves korában 2 kötetes könyvben jelent meg Magyarországon, s a 2001-es tavaszi könyvnap egyik nagy könyvsikere lett.

  A 4. kérdés, hogy a szubjektív és objektív pontszámok táblázatából mi olvasható ki?

A táblázatok vízszintes oszlopaiból:

  Tűzjegyű, vagyis kolerikus 12 %-ban, így reagál a világi érvényesülésre, a magányra, áldozathozatalra. A kolerikusok igénylik az élet örömeit, ezt 23 %-ban kapja meg, tehát kétszeresen, mint igénye és ezt a sportban, játékokban, a betegápolásban és írásban lelte meg.

  Földjegyű vagyis melancholikus 44 %-ban. Így reagál az anyagi veszteségekre, a szerelem, szerencse, vállalkozás kérdéseire és részben a világi érvényesülésre. A földjegyűeknek fontos a folytonos cselekvés és ennek anyagi eredménye, ezt a sors 38 %-ban adta meg, tehát majdnem annyira, mint belső igénye.

  Levegő jegyű vagyis szangvinikus 38 %-ban, így reagál részben a magányra, áldozathozatalra, a házasságra, a testvérei ügyeire, az otthonra, a baráti körére,  saját személyiségének fejlődésére és a halál, újjászületés kérdéseire. A légjegyűeknek nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, ő nagyon jó kapcsolatépítő, bár ezt a sors csak 23%-ban igazolja vissza, tehát a belső igényének alig kétharmadában, de elsősorban a modern technikák, személyisége fejlesztésében elért eredményei és férjei révén.

  Víz jegyű vagyis flegmatikus 6 %-ban, így fogadja házasságait. Ez készíti fel az élet magpróbáltatásainak elviselésére, amelyből a sors 16 %-ban terheli, vagyis sokkal nagyobb mértékben, mint amire felkészült, de ezt leszámítva - hiszen ezt az Ascendenssel együtt álló állócsillag is jelezte - kiegyensúlyozott az egész élete, személyisége.

A táblázatok függőleges oszlopaiból:

  Aszténiás, ideg alapú 44 %-ban, atléta, csontizom erősségű 50 %-ban, piknikus, vagyis gyomorközpontú 6 %-ban. Az aszténiás embernek nagyon sok új gondolata, kezdeményezése van, ezek 54 %-ban eredményesek, vagyis nagyobb mértékben, mint belső elvárása, az atléták - amellett, hogy sportszeretők, nagyon fegyelmezettek, igyekeznek a megszerzett anyagiakat megtartani, ez neki csak 15 %-ban sikerül, ami alig harmada belső elvárásainak. A piknikusak nagyon igénylik az emberi kapcsolatokat, azt, hogy a tevékenységüket jól megszervezzék, ezt neki a sors 31 %-ban adja meg, vagyis sokkal több szervezési feladata lesz az életben, mint amit belsőleg igényelne.

  Az 5. kérdés, hogy mi olvasható még ki a pontszámokból?

  Értelmiségi pontja összesen 4 és a pontadók között található a Merkúr is,  ami kétségtelen írási adottságot jelentett, egész életében vezette is a naplóját, de a Merkúr ura a Szaturnusz, ami mindig állandó írást, azaz könyvet is jelent, de a Merkúr szemben állat a másik pontadóval a Plútóval, a házassága urával, tehát fel se merülhetett házasságai miatt az, hogy tovább tanul. Emellett az egyetemi tanulmányok rendszerint az 5. házba tartoznak, ennek a Nap az ura és a vele erőcserében álló Szaturnusz a ház csúcsán állva, részben a fia születése miatt, meggátolta a magasabb végzettség megszerzését. Mindenesetre a nagyon sok nyelv aktív és passzív ismerete, a sportok nagyszámú fajtájának a szeretete, s a folytonos tanulás többet ért életében, mint egy diploma. Hiszen, amikor jövedelme megszűnvén külföldre kerül, rögtön megtanul gépelni és gyorsírni egy barátnőjétől, hogy el tudjon helyezkedni, középkorúan elmerül pl. a Korán, a mohamedán biblia tanulmányozásában, vagy idős korában megtanulja a számítógép és az internt használatát is.

  A 6. kérdés, hogy mi az életcélja?

  Erre mindig a Sárkányfej uralkodója ad választ: a Sárkányfej a 9. ház csúcsán a Merkúrral áll együtt, tehát azt gondolhatnánk, hogy az írás lett volna, azonban ez tévedés, mert a Sárkányfej még a 8. ház legvégén áll, és ura a Szaturnusz. ebből az következik, hogy az életcélja idős emberek halálának kitolása, megfelelő ápolással, részben férfiaké, mert a Szaturnusz a Nappal van erőcserében, részben a Szaturnusszal szembenálló Hold miatt az idős, rangjától megfosztott férfi feleségének is az ápolása. Ezt az életcélt teljesíteni tudta, mert apósát, anyósát, sógorát méltón el tudta temettetni azon a helyen, ahol egész életükben szerettek volna nyugodni. Így marad a másodlagos életcél, az írás is.

  A 7. kérdés, hogy az egyes házakból mit lehet még megtudni?

  Az I. házból, hogy az ura, Vénusszal szembenálló Regulus bátorságot adott, félelem nélküli életet, minden sorscsapásból sikeres kilábalást, a múlt fölötti siránkozástól mentességet.

  A 2. ház ura a Merkúr a 9. csúcsán áll, vagyis részben a külföld (nyelvek tanulása), részben a magasabb szellemi vágyai (műveltsége, stb.) alapozzák meg anyagi lehetőségeit.  A  Merkúr ura  a  Szaturnusz azt  mutatja, hogy földbirtok volt megélhetésének alapja származása révén ( Szaturnusz a IV. házban), de később 2. házasságában is földbirtokot szereztek és gazdálkodtak, s jó kereskedelmi érzékkel tudta eladni pl. a megtermett különleges epret új hazájában. A Merkúrral szembenfekvő Plútó, amely házasságának is ura, részben azt jelzi, hogy a forradalmi változások földbirtokától megfosztották., erre utal a Mars-Merkúr kvadrát is.

  3. ház ura a Rák és valóban csupa leánytestvérei vannak. A Plútó itt utal leánytestvéreinek is nehéz sorsára a forradalmi változások miatt.    

  IV. ház ura is a Rák, s a hold kettős jegy uralma alatt áll. Valóban az édesanyja a megszületése után máshoz ment férjül és apja újra házasodott, onnan is egy leánygyermeket hozva a családba. Az otthon egyébként hozzájárult rangbéli felemelkedéséhez is, mert a X. házban áll, igaz a végén.

  5. házról már előbb írtam az egyetlen fia kapcsán, akinek egyébként Bak jegyű az Ascendense is és a Napja is a Bak jegyében áll az I. házában.

  A 6. ház ura a Merkúr és valóban nagyon változatos munkái voltak egész életében, amelyek mind hozzájárultak magasabb szellemi igényeinek kielégítéséhez. Az hogy hogyan kapcsolódik ez a betegápoláshoz, azt korábban ugyancsak leírtam.

  A VII. ház két ura jelzi két házasságát. A Plútó akkor állt az Ascendensen (az Oroszlán 0 fokán), amikor első házasságát kötötte, a Mars pedig jelzi, hogy második férje katona, mégpedig a Mars azt is mutatja, hogy angol nemzetiségű. Első férje 18 évvel idősebb nála, magasállású gépészmérnök, aki a házasság után 2,5 évre meghal a 2. világháborúban. A ház csúcsa mind a Holdtól, mind a Szaturnusztól kvadrátot kap.

  8. házról nem kell semmit írnom, mert a vizsgált személy még életben van és igen magas életkort fog elérni.

  A többi házról részben a korábbiakban már sokat írtam, így itt külön nem kell összefoglalnom őket.

  A személyiség megfejtését nem írom le, csak az életrajzi könyvének címét: Becsület és kötelesség.

1. és 2. kötet, Európa kiadó 2001.

 
                                                                                                                             Bolygók uralmi lánca:

                                                                                                                             I®A¬®G¬C¬F(rangvesztésben)

                                                                                                                                                     ­­­

                                                                                                                                      9®B>6<D¬E(rangvesztésben)

                                                                                                                             Hold és Vénusz ura Uránusz is, amely                                                                                                                        uralomban.

 

                                                                                                                             Állócsillagok:

                                                                                                                             Asc-en Menkar G hatás, sorscsapás

                                                                                                                             IC-n Pollux E hatás, hosszú út,                                                                                                                                  kivándorlás

                                                                                                                             I-on Praesepe, BEI hatás,                                                                                                                                   clairvoyance

                                                                                                                             G-on Sertán, EG hatás, robbanékony

                                                                                                                             Desc-en Mérleg Dél, EG hatás, háborús                                                                                                                  veszt.

                                                                                                                              6-on Deneb Algedi, GF hatás, fejlett                                                                                                                        emberismeret

                                                                                                                             és igazságosság, becsület

                                                                                                                             D-on WRegulus, EFhatás,          

              (gróf  Edelsheim Gyulay Ilona)                                                        sikerorientált

 

 

Életsors táblázatok:

Obj.

sarok

követő

hanyatl.

pont

Szubj.

ideg

atléta

piknik.

pont

±

életör.

F

-

C

3

tűz

-

IG

-

2

+ 8

cselekv.

AB

-

E

5

föld

CMCA

Asc

-

7

¯

kapcs.

-

6D

9

3

lég

E

B6D

F

6

­

megpr.

IG

-

-

2

víz

9

-

-

1

- 8

össz:

7

2

4

13

össz:

7

8

1

16

 

Az egyes jellemzők pontszáma: Asc, ABC 2-2 pont, többi 1-1 pont